Extra bolagsstämma

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Samhall AB, org.nr 556448-1397.

Tid: Torsdagen den 4 februari 2021, kl. 13.30.

Plats: Stämman hålls elektroniskt via webbplatsen www.samhall.se/live.

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Allmänheten har möjlighet att ta del av stämman digitalt. Via webbplatsen www.samhall.se/live kan allmänheten ta del av stämmans förhandlingar samt ställa frågor till bolagsledningen.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot görs till Samhall AB, via albin.falkmer@samhall.se och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

Valberedning

Nominering av styrelseledamöter och revisorer sker i statligt ägda bolag enligt enhetliga och gemensamma principer för en strukturerad styrelsenomineringsprocess som beskrivs i statens ägarpolicy. Denna process ersätter Kodens regler om valberedning.

Tidigare bolagsstämmor

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010