Årsstämma 2021

Härmed kallas till årsstämma i Samhall AB, org.nr 556448-1397

Tid: Torsdagen den 22 april 2021, kl. 09:30.

Plats: Digitalt möte webbsänds via samhall.se/live

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman. Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget. Allmänheten har möjlighet att ta del av stämman digitalt. Via webbplatsen samhall.se/live kan allmänheten ta del av stämmans förhandlingar samt ställa frågor till bolagsledningen. Anmälan om närvaro för riksdagsledamot görs till Samhall AB, via anna.hagvall@samhall.se och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

Till följd av Coronavirusets utveckling så kommer Samhalls årsstämma endast att vara öppen för personer som har ett uppdrag vid stämman. Den kommer ej att vara öppen för allmänheten, men kommer istället att webbsändas med möjlighet för tittarna att ställa frågor till bolagsledningen. På samhall.se/live kan du delta i stämman från klockan 09:30 den 22 april.

Valberedning

Nominering av styrelseledamöter och revisorer sker i statligt ägda bolag enligt enhetliga och gemensamma principer för en strukturerad styrelsenomineringsprocess som beskrivs i statens ägarpolicy. Denna process ersätter Kodens regler om valberedning.

Tidigare bolagsstämmor

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010