Verksamheten

Bolagets syfte är att producera efterfrågade varor och tjänster och genom detta skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga i hela Sverige. Verksamheten ska anpassas till förutsättningarna hos personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer samt på marknadens villkor så att övrigt näringsliv inte utsätts för osund konkurrens. Aktierna medför inte rätt till utdelning. Uppkommer vinst, skall vinstmedlen balanseras i ny räkning för främjande av bolagets fortsatta verksamhet.

Regelverk

Samhalls bolagsstyrning sker utifrån svensk lagstiftning, statens ägarpolicy samt den ägaransvisning som beslutas på bolagsstämman. Samhall tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Avvikelser från koden görs för att följa kraven i statens ägarpolicy.

Finansiell information

Läs Samhalls finansiella rapporter och års- & hållbarhetsrapporter.

Bolagsordning

Organisationsnummer: 556448-1397

Bolagets firma är Samhall Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

Bolagets syfte är att producera efterfrågade varor och tjänster och genom detta skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga där behoven finns.

Verksamheten ska anpassas till de förutsättningar personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga har och bedrivas enligt affärsmässiga principer samt på marknadens villkor, varvid ska iakttas att övrigt näringsliv inte utsätts för osund konkurrens.

Aktierna medför inte rätt till utdelning. Uppkommer vinst, ska vinstmedlen balanseras i ny räkning för främjande av bolagets fortsatta verksamhet. Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar tillfalla aktieägaren (staten).

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt t.ex. i dotterbolag bedriva produktion och försäljning av varor och tjänster inom ett flertal industri- och tjänstebranscher såsom industriproduktion inom bl.a. trä, elektronik, kablage och förpackning samt servicetjänster inom bl.a. städ- och fastighetsservice, bedriva viss arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsanpassning och arbetsträning utan ersättning via statsbudgetanslag samt därmed förenlig verksamhet. Produktionen ska ske i egen regi eller hos kund.

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst fyrahundra miljoner (400 000 000) kronor och högst en miljard (1 000 000 000) kronor.

Antalet aktier ska vara lägst fyra miljoner (4 000 000) och högst tio miljoner (10 000 000).

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst sju (7) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordförande lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

Bestämmelsen i § 3 får inte ändras utan att regeringen lämnat tillstånd därtill.

I regeringens av riksdagen godkända proposition (prop. 2000/01:1, utg.omr. 13, bet. 2000/01:AU1, rskr 2000/01:103) framgår att vid ändringar av bolagsordningen beträffande syftet (§ 3) för Samhall Aktiebolag krävs riksdagens godkännande.

___________________

Antagen vid bolagsstämma den 28 april 2014.

Styrelse

Styrelsen fastställer varje år arbetsordning och instruktion till vd om rapportering till styrelsen samt instruktion från styrelsen till verkställande direktör. Styrelsen har ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Utskottens arbete följer en årlig fastställd instruktion för respektive utskott.

Styrelsens medlemmar

Samhalls styrelse består av nio ledamöter som utses på årsstämman, samt tre arbetstagarrepresentanter med suppleanter.

Revisorer

Revisorernas uppdrag är att oberoende granska styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning, företagets bokföring, löpande externa redovisningar, samt årsredovisningen.

Ansvaret för val av revisorer ligger på företagets ägare, dvs staten. Det praktiska arbetet med upphandling av revisorer hanteras inom Samhalls funktion Ekonomi och Finans samt styrelsens revisionsutskott. Upphandlingsprocessen följs av regeringskansliets förvaltar/handläggare. Det slutliga beslutet fattas av ägaren på årsstämman.