Bolagsstyrning

Samhall AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och ägs till 100 procent av svenska staten.

Bolagets syfte är att producera efterfrågade varor och tjänster och genom detta skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga i hela Sverige. Verksamheten ska anpassas till förutsättningarna hos personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer samt på marknadens villkor så att övrigt näringsliv inte utsätts för osund konkurrens. Aktierna medför inte rätt till utdelning. Uppkommer vinst, skall vinstmedlen balanseras i ny räkning för främjande av bolagets fortsatta verksamhet.

Regelverk

Samhalls bolagsstyrning sker utifrån svensk lagstiftning, statens ägarpolicy samt den ägaransvisning som beslutas på bolagsstämman. Samhall tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Avvikelser från koden görs för att följa kraven i statens ägarpolicy.

Samhalls finansiella rapporter hittar du under Finansiell information.