Samhalls uppdrag

Här hittar du svaren på vanliga frågor om Samhalls uppdrag.

Samhall ska utveckla personer med funktionsnedsättning genom arbete, genom att producera efterfrågade varor och tjänster på en konkurrensutsatt marknad. Vi arbetar också för att våra medarbetare ska kunna gå vidare till anställningar hos andra arbetsgivare.

Runt 25 000 anställda med funktionsnedsättning erbjuds varje år arbete och utveckling i Samhall. Runt 1 500 medarbetare rekryteras varje år av andra arbetsgivare som gör att vi kan ge andra personer chansen till ett arbete.

Samhall är ett aktiebolag som ägs av den svenska staten. Vid en bolagsstämma sätts varje år företagets uppdrag och en styrelse väljs. Styrelsen fattar beslut om övergripande inriktningar för bolaget samt tillsätter en vd som ansvarar för bolagets löpande drift. Läs vidare om bolaget.

Samhall får en merkostnadsersättning från staten för de kostnader som vi har på grund av våra arbetsmarknadspolitiska uppdrag. Ersättningen ska täcka Samhalls kostnader för till exempel att våra medarbetare kan behöva en lägre arbetstakt, utvecklingsinsatser och anpassade arbetsplatser. De har också en förstärkt anställningstrygghet och sägs inte upp på grund av arbetsbrist. För 2020 är Samhalls totala ersättning 6,3 miljarder kronor.

Bland personer med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga är sysselsättningsgraden 60 % (80 % i befolkningen i övrigt). 80 % av de sysselsatta med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga har behov av anpassningar eller stöd för att kunna utföra sitt arbete. 65 % har behov av mer än en typ av stöd eller anpassning. 63 % av funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga som inte är sysselsatta uppger att de skulle kunna utföra ett arbete om de fick stöd eller anpassningar.

Samhalls medarbetare

Här hittar du svaren på vanliga frågor om Samhalls medarbetare.

Man kan få ett arbete på Samhall om man har en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan negativt och behöver ett skyddat eller anpassat arbete. Arbetsförmågan måste vara så pass nedsatt att man har svårt att få ett annat arbete och man måste vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Lär känna några av våra medarbetare.

Ja, så länge arbetsförmågan finns. Tillsammans med Arbetsförmedlingen har vi kommit överens om att grupper med särskilda typer av funktionsnedsättningar ska ges prioritet vid anställningar.

Arbetsförmedlingen avgör om arbetsförmågan hos en arbetssökande inte räcker till för en anställning hos Samhall. Personer som inte har tillräcklig arbetsförmåga för att arbeta på Samhall har förstås också rätt till en meningsfull sysselsättning, men det är inte vårt uppdrag att ordna det.

Nej. Det finns inte något heltidskrav för att få jobb eller vara fortsatt anställd på Samhall. För att kunna ta del av arbetsprocessen och utvecklingsmöjligheterna ska man dock efter en introduktionsperiod kunna jobba halvtid.

Det är Arbetsförmedlingen som avgör vem som ska få anställning hos oss och alla de anvisar har en funktionsnedsättning.

Lönerna och villkoren för Samhalls anställda regleras i kollektivavtal mellan Samhall och fackförbunden. För att våra medarbetare lättare ska kunna skifta mellan olika arbetsuppgifter på Samhall har vi ett enda kollektivavtal med samtliga LO-förbund som är aktuella för de jobb som Samhall utför.

Vi vill vi kunna erbjuda våra medarbetare utvecklande arbetsuppgifter under hela arbetsdagen! Men på vissa orter kan vi ibland sakna arbetsuppgifter. Till skillnad från andra företag säger vi inte upp våra medarbetare vid arbetsbrist – istället försöker vi hitta andra arbeten. Denna tid försöker vi fylla med utvecklande aktiviteter eller utbildning.

Att samarbeta med Samhall

Här hittar du svaren på vanliga frågor om att samarbeta med Samhall.

Det beror på vilken typ av uppdrag som du vill att vi ska utföra. Prismodellerna ser olika ut för olika tjänsteområden. Vi utgår dock alltid ifrån en normkalkyl och agerar på marknadsmässiga villkor. Kontakta oss gärna med en specifik fråga så får du ett exakt svar.

Ja. Vi är fantastiskt duktiga på att matcha just rätt person till rätt jobb. Vi jobbar också med att utbilda och förbereda våra medarbetare inför nya typer av uppdrag. Det gör att våra medarbetare är väl förberedda när de väl rekryteras. Läs mer om hur Samhall funkar för dig.

Ja, en rekrytering kan gå till på olika sätt. Beroende på vad som passar våra kunder bäst kan anställningen föregås av en inledande bemannad lösning eller en kortare praktikperiod. Självklart kan våra kunder även välja att rekrytera direkt. Läs mer om att rekrytera från Samhall.

Vi har många nöjda kunder. Anledningen är att vi har kompetent personal som levererar hög kvalitet. Ofta med en dedikation och ett engagemang som du inte finner hos våra konkurrenter. Vi vågar påstå att vi är Sveriges viktigaste serviceleverantör. Vi producerar en kombination av kundnytta, samhällsnytta och medarbetarnytta som inget annat företag kan matcha. Lär dig mer om våra lyckade samarbeten.

Hållbarhet och etik

Här hittar du svaren på vanliga frågor om hållbarhet och etik.

Samhall är ett aktiebolag och måste ha en ekonomi i balans för att kunna bedriva verksamhet. Men Samhall delar inte ut någon vinst till ägaren (staten), utan alla pengar stannar kvar i bolaget. De används istället till medarbetarutveckling, investeringar och som buffert, så att vi inte behöver säga upp medarbetare vid dåliga tider utan istället kan satsa på till exempel utbildning.

Alla våra verksamheter är miljöcertifierade (ISO 14001) och sedan 2015 är alla städtjänster även Svanenmärkta. Samhalls tjänsteverksamhet, verksamhet för bemannade uppdrag och produktionsverksamhet är certifierad enligt ISO 9001. Samhall har ett gemensamt ledningssystem för samtliga affärsområden. Ledningssystemet är certifierat i ISO 9001 och ISO 14001. Företagets tillverkning av fordonskomponenter är certifierad enligt TS 16949. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.

Styrelsen har antagit en hållbarhetspolicy och en medarbetarpolicy som gäller för alla i företaget och som bygger på Samhalls grundläggande värderingar: Tron på alla människors lika värde, tilltron till alla individers förmåga samt arbetets värde för individuell och samhällelig utveckling. I policydokumenten slås bland annat fast att vi inte accepterar diskriminering eller trakasserier i någon form. Vi har både en visslarfunktion för allvarliga oegentligheter och en intern klagomålshantering för andra typer av synpunkter.

Samhall har en visslarfunktion. Det är en öppen, säker och oberoende kanal för dem som misstänker allvarliga oegentligheter och missförhållanden inom Samhall. Den som har synpunkter på verksamheten i övrigt bör i första hand ta kontakt med den aktuella verksamhetens ansvariga chef eller mejla till synpunkter@samhall.se.

Nej. Samhall får inte använda den statliga merkostnadsersättningen till att sänka priser under marknadspriser. Ersättningen går till det som kostar extra på grund av vårt uppdrag. Både EU-kommissionen och Konkurrensverket har nyligen fastslagit att Samhalls priser följer marknadspriset.

Om du har synpunkter på Samhalls verksamhet, som inte gäller visslarfunktionen, kan du anmäla detta här.