Utvecklande och inkluderande

Vi arbetar för ett samhälle där alla människors förmåga tas tillvara. Det gör vi genom att bygga konkurrenskraft och arbetsförmåga hos våra medarbetare. Ett högt engagemang och en god och säker arbetsmiljö för våra medarbetare är väsentligt för att vi ska lyckas. Vi har som mål att halvera arbetsolyckorna till 2023.​

Cirkulära och fossilfria

Vi vill bedriva en verksamhet med ett så lågt miljöavtryck som möjligt. Vi har därför bestämt oss för att halvera våra klimatutsläpp till 2025 och ha en fossilfri fordonsflotta till 2030. Redan nu är var fjärde bil i Samhall fossilfri och all vår el är förnybar. ​

Våra tjänster ska passa in i ett cirkulärt samhälle. När vi utformar våra tjänsteerbjudanden så väljer vi därför i första hand miljömärkta produkter och använder arbetssätt som minskar behovet av exempelvis  kemikalier och plast.​

Hållbara partnerskap

Vi arbetar för att tillsammans med våra intressenter och kunder uppnå våra mål och att driva på en förändring. Vårt inflytande använder vi till att påverka och för att ta ansvar för vår värdekedja.

Vi arbetar enligt FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och genomför riskanalyser av vår leverantörskedja. Våra leverantörer utvärderas och följs regelbundet upp utifrån vår uppförandekod. 

Policydokument kopplat till hållbarhet.