Samhalls uppdrag

Här hittar du svaren på vanliga frågor om Samhalls uppdrag.

Att skapa utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning genom att matcha rätt person till rätt arbete i konkurrensutsatta kunduppdrag. Vi arbetar också för att våra medarbetare ska kunna gå vidare till anställningar hos andra arbetsgivare.

Samhall är ett aktiebolag som ägs av den svenska staten. Vid en bolagsstämma sätts varje år företagets uppdrag och en styrelse väljs. Styrelsen fattar beslut om övergripande inriktningar för bolaget samt tillsätter en vd som ansvarar för bolagets löpande drift. Läs vidare om bolaget.

Samhall får en merkostnadsersättning från staten för de kostnader som vi har på grund av våra arbetsmarknadspolitiska uppdrag. Ersättningen ska täcka Samhalls kostnader för till exempel att våra medarbetare kan behöva en lägre arbetstakt, utvecklingsinsatser och anpassade arbetsplatser. De har också en förstärkt anställningstrygghet och sägs inte upp på grund av arbetsbrist. För 2023 är Samhalls totala ersättning 6,6 miljarder kronor.

Bland personer med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga är sysselsättningsgraden 58 % (79 % i befolkningen i övrigt). 49 % av de sysselsatta med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga har behov av anpassningar eller stöd för att kunna utföra sitt arbete.

Samhalls medarbetare

Här hittar du svaren på vanliga frågor om Samhalls medarbetare.

Bland Samhalls medarbetare inom det arbetsmarknadspolitiska uppdraget har 28% rörelsenedsättningar, medan 35% har psykiska eller kognitiva funktionsnedsättningar. Ytterligare 16% har en nedsatt inlärningsförmåga, medan de resterande 21% har andra typer av funktionsnedsättningar som bedöms av Arbetsförmedlingen.

Källa: Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen anvisar medarbetare till oss. Villkoren är minst en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan negativt och behov av ett skyddat eller anpassat arbete. Arbetsförmågan måste vara så pass nedsatt att man har svårt att få ett annat arbete.

Ja, så länge arbetsförmågan finns.

Arbetsförmedlingen avgör om arbetsförmågan hos en arbetssökande inte räcker till för en anställning hos Samhall. Personer som inte har tillräcklig arbetsförmåga för att arbeta på Samhall har förstås också rätt till en meningsfull sysselsättning, men det är inte Samhalls uppdrag att ordna det.

Nej. Det finns inte något heltidskrav för att få jobb eller vara fortsatt anställd på Samhall. För att kunna ta del av arbetsprocessen och utvecklingsmöjligheterna ska man dock efter en introduktionsperiod kunna jobba halvtid.

Det är Arbetsförmedlingen som avgör vem som ska få anställning hos Samhall. Villkoren för att bli anvisad är minst en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och att alla andra alternativ är utredda.

Lönerna och villkoren för Samhalls anställda regleras i kollektivavtal mellan Samhall och fackförbunden. För att våra medarbetare lättare ska kunna skifta mellan olika arbetsuppgifter på Samhall har vi ett enda kollektivavtal med samtliga LO-förbund som är aktuella för de jobb som Samhall utför.

Vi vill kunna erbjuda våra medarbetare utvecklande arbetsuppgifter under hela arbetsdagen. Men på vissa orter kan vi ibland sakna arbetsuppgifter. Till skillnad från andra företag säger vi inte upp våra medarbetare vid arbetsbrist – istället försöker vi hitta andra arbeten eller fylla tiden med utvecklande aktiviteter eller utbildning.

Att samarbeta med Samhall

Här hittar du svaren på vanliga frågor om att samarbeta med Samhall.

Vi utgår alltid ifrån en normkalkyl och agerar på marknadsmässiga villkor. Prismodellerna ser olika ut för olika tjänsteområden. Kontakta oss gärna med en specifik fråga så får du ett exakt svar.

Ja, ett av våra mål är att våra medarbetare ska gå vidare till jobb hos andra arbetsgivare. Genom att rekrytera från Samhall kan ni som företag aktivt bidra till att bryta utanförskap och öka mångfalden på just ert företag. Vi har lång erfarenhet av att hitta rätt medarbetare till rätt arbetsuppgifter. Det ger hållbara lösningar som alla vinner på.

Genom våra effektiva rekryteringsprocesser sparar du dessutom mycket värdefull tid eftersom vi tar ett helhetsansvar och finns med längs hela vägen genom att löpande följa upp så det fungerar bra för dig och din nya medarbetare. Läs mer om att rekrytera från Samhall.

Vi har kompetent personal som levererar hög kvalitet. När du anlitar Samhall är du också med och bidrar till att bryta utanförskapet på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Lär dig mer om våra samarbeten.

Så här gör Samhall affärer

Vi gör gärna affärer. Men inte till vilket pris som helst.
Vi på Samhall verkar i en rad olika branscher och lämnar pris på samma villkor som våra konkurrenter. Skillnaden mellan oss och våra konkurrenter är att vi har ett större uppdrag. Vårt uppdrag är att möjliggöra riktiga och varierande arbeten för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden och detta över hela Sverige. För att anpassa arbetstider och arbetsuppgifter samt säkerställa att alla hjälpmedel finns för att medarbetaren ska kunna utföra sitt arbete, får vi en så kallad merkostnadsersättning från vår ägare staten, en ersättning för att precis som det låter täcka de merkostnader som ett “vanligt” företag inte har.

Nej, vi använder inte det statliga bidraget för att konkurrera med priset. Vi sätter våra priser utifrån samma parametrar som alla andra i branschen. Bidraget, som kallas merkostnadsersättning, går oavkortat till att täcka de ökade kostnader som uppstår till följd av vårt unika uppdrag: att erbjuda personer med funktionsnedsättning ett riktigt arbete.

Här är några exempel på vad merkostnadsersättningen används till:

  • Våra medarbetare kan behöva lägre arbetstakt
  • Vissa arbetsuppgifter, som normalt utförs av en person, kan delas på flera
  • Med flera personer krävs mer arbetskläder och annan arbetsutrustning
  • Anpassning av arbetsmiljö och arbetsfordon
  • Personalutveckling
  • Förstärkt anställningstrygghet och att vi finns i hela landet

När vi sätter våra priser utgår vi från ett genomsnittligt företag i branschen, ett så kallat normföretag. För att säkerställa att prissättningen ligger i linje med andra företag, använder vi offentligt tillgängliga källor när vi gör våra beräkningar.

Utöver detta följer vi kontinuerligt de priser som offereras inom offentliga upphandlingar. Beroende på typ av uppdrag varierar vår prissättning i förhållande till bland annat känd konkurrens, historik och komplexitet. Precis som hos andra företag i vår bransch. Vi gör med andra ord mycket för att säkerställa att våra priser inte snedvrider konkurrensen.

Det finns givetvis flera skäl. Vårt breda erbjudande och att vi är rikstäckande är viktiga argument för många kunder. Ett annat tungt argument är att vi ger chansen till människor som tidigare befunnit sig långt borta från arbetsmarknaden. För många av våra kunder ligger social hållbarhet högt upp på agendan och ofta har de högt uppsatta hållbarhetsmål. De vill bidra till att hjälpa människor och att göra nytta för samhället. Vi jobbar ständigt med att uppmuntra våra medarbetare till övergångar, det vill säga att våra anställda lämnar oss för jobb hos våra kunder, och detta ser många kunder som ett viktigt argument. Men den främsta anledningen är kvaliteten i våra leveranser och detta är en direkt konsekvens av hur vi matchar våra duktiga medarbetare till våra olika uppdrag. Att vi levererar med ett stort engagemang och noggrannhet är något som framkommer i våra kvalitets- och lojalitetsmätningar.

Om ett misstag sker så tittar vi på våra processer och arbetssätt för att se om något behöver ändras. Vi jobbar också med styrda, digitala flöden för att ”tvinga” in korrekta arbetssätt. Utöver detta har vi etablerat kontrollfunktioner i säljprocessen och om vi ser en avvikande lönsamhet gentemot den gjorda kalkylen (det kan tex bero på hårdare nedsmutsning eller att det är svårare att utföra ett uppdrag än vad som sagts från början) agerar vi i enlighet med övriga branschkollegor och begär omförhandling av avtalet. Och vi jobbar ständigt med att utveckla vår verksamhet utifrån erfarenheter och att lära oss av våra misstag.

Hållbarhet och etik

Här hittar du svaren på vanliga frågor om hållbarhet och etik.

Samhall är ett aktiebolag och måste ha en ekonomi i balans för att kunna bedriva verksamhet. Men Samhall delar inte ut någon vinst till ägaren (staten), utan alla pengar stannar kvar i bolaget. De används istället till medarbetarutveckling, investeringar och som buffert, så att vi inte behöver säga upp medarbetare vid dåliga tider utan istället kan satsa på till exempel utbildning.

Alla våra verksamheter är miljöcertifierade (ISO 14001) och sedan 2015 är alla städtjänster även Svanenmärkta. Samhalls tjänsteverksamhet, verksamhet för bemannade uppdrag och produktionsverksamhet är certifierad enligt ISO 9001.

Samhall har ett gemensamt ledningssystem för samtliga affärsområden. Ledningssystemet är certifierat i ISO 9001 och ISO 14001. Företagets tillverkning av fordonskomponenter är certifierad enligt TS 16949. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.

För Samhall är en god affärsetik oerhört viktigt. Styrelsen har antagit en hållbarhetspolicy och en medarbetarpolicy som gäller för alla i företaget och som bygger på Samhalls grundläggande värderingar: Tron på alla människors lika värde, tilltron till alla individers förmåga samt arbetets värde för individuell och samhällelig utveckling. I policydokumenten slås bland annat fast att vi inte accepterar diskriminering eller trakasserier i någon form. Vi har både en visslarfunktion för allvarliga oegentligheter och en intern klagomålshantering för andra typer av synpunkter.

Samhall har en visslarfunktion. Det är en öppen, säker och oberoende kanal för dem som misstänker allvarliga oegentligheter och missförhållanden inom Samhall. Den som har synpunkter på verksamheten i övrigt bör i första hand ta kontakt med den aktuella verksamhetens ansvariga chef eller mejla till synpunkter@samhall.se.

Samhall får inte använda den statliga merkostnadsersättningen till att sänka priser under marknadspriser. Ersättningen går till det som kostar extra på grund av vårt uppdrag.

Om du har synpunkter på Samhalls verksamhet, som inte gäller visslarfunktionen, kan du anmäla detta här.