Integritetspolicy

Hur samlar vi in information?

De uppgifter som Samhall behandlar kan inhämtas direkt från dig i samband när du kommer i kontakt med Samhall, exempelvis när du blir anställd av Samhall eller anmäler dig till ett evenemang. Samhall inhämtar även information om dig i samband med din kommunikation med oss i exempelvis e-postkorrespondens och genom cookies på Samhalls webbsidor. Samhall kan också inhämta uppgifter från exempelvis myndigheter och din arbetsgivare. För mera info om varifrån vi samlar in information om dig vänligen se rapport i vårt verktyg DPOrganizer nedan.

Vilka personuppgifter behandlas?

Samhall behandlar många olika personuppgifter beroende på i vilket syfte Samhall behandla uppgifterna. Den data som vi samlar in används exempelvis för att vi ska kunna uppfylla vår roll som arbetsgivare, kund eller leverantör samt för att kunna kommunicera med våra intressenter. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Rapport över vår behandling av dina personuppgifter

I verktyget DPOrganizer kan du se vilka typer av personuppgifter som Samhall samlar in, rättslig grund, syfte och hur länge personuppgifter sparas. Om du är osäker på vilket kategori av registrerad du tillhör så finns en definition längre ner på denna sida.

Definition på kategori av registrerad


Observera att du kan tillhöra flera olika kategorier.
Anhöriga – närstående till anställd eller brukare som Samhall arbetar med.
Anställda Anvisade – anställda personer som anvisats till Samhall från Arbetsförmedlingen
Anställda direkt – anställda som anställds via en rekryteringsprocess
Arbetssökande – du som sökt eller ska söka jobb hos Samhall via en rekryteringsprocess
Arvodister – du som är arvoderad av Samhall ex, styrelsemedlemmar
Eventbesökare – du som anmält dig och/eller närvarat vid ett event
Inhyrd personal – personer som inte är direkt anställda av Samhall, ex konsulter, personer från bemanningsföretag.
Intressenter – företrädare för näringsliv, politik och civilsamhälle, prenumeranter av nyhetsbrev, story
Kunders anställda – du som anställd hos en kund till Samhall
Leverantörers anställda – du som anställd hos en leverantör till Samhall
Praktikanter – praktikanter som anvisats från Arbetsförmedlingen.
Privatkunder – du som privatperson som har ett avtal med Samhall.
Prospekt kontaktuppgifter – potentiella kunders/leverantörs anställda
Visselblåsare – du som använder visselblåsarfunktionen (vi samlar bara in info som du lämnar, är i grunden anonymt)

Ändringshistorik


Nedan anges de ändringar som gjort i DPOrganizer med information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

221015
Uppdatering av kategori, anställda direkt och anställda anvisade där personuppgifter om arbetstillstånd hanteras för att uppfylla lagkrav.

200520
Uppdatering av Personuppgiftskategorier Kunders anställda, Leverantörs anställda, Prospekt, intressenter där uppgifter som samlats in för event har tagits bort, om man är anmäld eller deltar på event tillhör man kategorin Eventbesökare.

200414
Uppdateringar inom kategorierna Anhöriga och anställda direkt. Personuppgiftskategorin ”Arbetsmiljö” har bytt namn till ”vaccinationer förartillstånd, hälsokontroll, rekvisition för att tydliggöra vad kategorin innebär. Personuppgiftskategorin Hälsa har bytt namn till tillgänglighetsanpassning för at tydliggöra vad som menas med hälsa.

Vilka kan vi komma att dela din information med?

Vi kan, för att utföra våra åtaganden, komma att överföra till, eller dela information med tredje part såsom mässarrangörer, leverantörer eller underleverantörer och andra samarbetspartners. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.

Att vi ”kan komma att” i detta sammanhang innebär inte att vi med automatik gör så. Enbart efter noggrant övervägande och mot laglig grund kommer i förekommande fall information att delas.

Samhall kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Arbetsmiljöverket, Arbetsförmedlingen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna: Samhall kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land/länder utanför EU/EES. Samhall vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket data samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav. För specifik info gällande dina personuppgifter se verktyget ovan.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering.

  • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
  • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
  • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
  • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

I verktyget DPOrganizer kan du se få generell information om vår hantering av personuppgifter, se ovan. I de fall du vill ha detaljerad information på individnivå kontaktas dataskydd@samhall.se. I normalfallet erhålls svar inom en månad.

Klagomål

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Dataskyddsombud för Samhall AB

Samhall AB, org.nr 556448-1397, är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Samhall AB följer svensk dataskyddslagstiftning. Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se