Dataskydd

Som anställd i Samhall, kund eller leverantör till Samhall, eller om du deltar vid möte, seminarium eller annat evenemang arrangerat av Samhall, så lämnar du ifrån dig en del personuppgifter. Samhall värnar om den personliga integriteten, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in och hantera personlig information på ett ansvarsfullt sätt. I den här informationstexten beskrivs hur och varför personuppgifter behandlas samt vilka rättigheter du har.

Hur samlar vi in information?

De uppgifter som Samhall behandlar kan inhämtas direkt från dig i samband när du kommer i kontakt med Samhall, exempelvis när du blir anställd av Samhall eller anmäler dig till ett evenemang. Samhall inhämtar även information om dig i samband med din kommunikation med oss i exempelvis e-postkorrespondens och genom cookies på Samhalls webbsidor. Samhall kan också inhämta uppgifter från myndigheter.

Vilka personuppgifter behandlas?

Samhall behandlar många olika personuppgifter beroende på i vilken egenskap som du kommit i kontakt med oss. Den data som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla vår roll som arbetsgivare, kund eller leverantör samt för att kunna kommunicera med våra intressenter. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

I verktyget DPOrganizer kan du se vilka typer av personuppgifter som Samhall samlar in, rättslig grund och hur länge personuppgifter sparas.

 

Vilka kan vi komma att dela din information med?

Vi kan, för att utföra våra åtaganden, komma att överföra till, eller dela information med tredje part såsom mässarrangörer, leverantörer eller underleverantörer och andra samarbetspartners. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.

Att vi ”kan komma att” i detta sammanhang innebär inte att vi med automatik gör så. Enbart efter noggrant övervägande och mot laglig grund kommer i förekommande fall information att delas.

Samhall kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Arbetsmiljöverket, Arbetsförmedlingen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna: Samhall kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land/länder utanför EU/EES. Samhall vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att datan hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering.

  • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
  • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
  • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
  • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

I verktyget DPOrganizer kan du se få generell information om vår hantering av personuppgifter, se ovan. I de fall du vill ha detaljerad information på individnivå kontaktas dataskydd@samhall.se. I normalfallet erhålls svar inom en månad.

Klagomål

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Datainspektionen.

Dataskyddsombud för Samhall AB

Samhall AB, org.nr 556448-1397, är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Samhall AB följer svensk dataskyddslagstiftning. Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM

Telefon 020 – 572 572

e-post: dataskydd@samhall.se

Cookies

Läs mer om hur vi arbetar med cookies på webbplatsen här.