Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

Så kan företag arbeta med social hållbarhet – i varje led

Det blir allt viktigare för företag och offentlig sektor att ha ett aktivt arbete kring social hållbarhet. Men det räcker inte med att se över sin egen verksamhet – de sociala aspekterna är minst lika viktiga när det gäller inköp och upphandling. Hållbarhetsspecialisten Ellionor Triay Strömvall vid Upphandlingsmyndigheten ger sina viktigaste råd.

Säg ordet hållbarhet och de flesta tänker troligen på klimat och miljö. Men det finns en annan sida av begreppet som under de senaste åren har tagit klivet upp som en av de mest prioriterade frågorna – social hållbarhet.

Begreppet hållbar utveckling kan delas in i tre dimensioner där alla ges lika tyngd: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Tillsammans skapar de en god grund för en önskvärd och hållbar samhällsutveckling.

Social hållbarhet handlar om att skapa förutsättningar som gynnar människor positivt, tillgodoser alla människors grundläggande rättigheter och främjar ett rättvist samhälle.

Det kan innefatta allt från hur man arbetar med inkludering av personal på arbetsplatsen till om man ska rusta upp eller bygga ett nytt utomhusgym i kommunen som är tillgängligt för alla invånare.

Social hållbarhet borde vara en självklarhet i företagen.

Ellionor Triay Strömvall

Men en minst lika viktig aspekt av social hållbarhet handlar om hur företag och offentlig sektor hanterar inköp och upphandling. För hållbarhet stannar inte vid din egen verksamhet, utan hur du hanterar inköp och upphandling kan göra stor skillnad i samhället i stort.

Ellionor Triay Strömvall är hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten och arbetar mycket med frågor kring social hållbarhet vid just inköp och upphandling.

– Varje år upphandlar vi i Sverige för över 800 miljarder kronor, och vid varje upphandling finns en möjlighet att främja social hållbarhet. I samband med detta bör man fundera på vilka konsekvenser upphandlingen får för vissa grupper av människor. Som exempelvis: kan inköpet bidra till att fler människor blir delaktiga i samhället?

Enligt Ellionor Triay Strömvall pratas det betydligt mer om social hållbarhet i dag än för bara några år sedan.

Ellionor Triay Strömvall, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten. Blont långt hår och blå tröja mot vit bakgrund.
Ellionor Triay Strömvall, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten

– Vi ser hos oss att vi får in många fler förfrågningar kring hur man inom offentlig upphandling kan bidra till social hållbarhet. Företag har börjat förstå mer att man inte kan glömma bort människorna när man jobbar med hållbarhetsfrågor. Social hållbarhet borde vara en självklarhet i företagen, säger hon.

Från kommuner får hon ofta frågor kring hur upphandlingen kan användas för att öka den sociala hållbarheten lokalt.

– De kan till exempel se till att allting som köps in kan användas av alla oavsett funktionsförmåga, eller att upphandlingen svarar mot både kvinnors och mäns behov, samt att öka sysselsättningen genom att ställa krav på att leverantören ska anställa någon som står långt från arbetsmarknaden under tiden som det offentliga kontraktet gäller. 

På vilket sätt kan det gynna lönsamheten att arbeta med de här frågorna?
– De här frågorna blir allt viktigare för kunderna. Detta leder till att företagen som inte arbetar med de här bitarna kan upplevas som irrelevanta. För de flesta kunder vill i dag kunna köpa produkter som är hållbara.

Dessutom finns det krav i upphandlingslagstiftningen som pekar på att företag måste ta hänsyn till hållbarhet. Exempelvis står det i lagen att när man köper in något som ska användas av fysiska personer så ska man ta hänsyn till tillgängligheten.

– Här finns bra affärsmöjligheter för företag att marknadsföra sina produkter som tillgängliga eller skapa nya tillgängliga lösningar och sälja till offentlig sektor.

Därför behöver företag ha kunskap om hållbar upphandling

 • Förstå syftet med det som står i upphandlingsdokumenten.
 • Upptäcka nya affärsmöjligheter.
 • Vara med och skapa samhällsnytta och driva utvecklingen framåt.

Vad är första steget för ett företag som vill bli bättre på social hållbarhet?
– Vill företaget göra mer affärer inom offentlig sektor så har Upphandlingsmyndigheten stöd. Det handlar väldigt mycket om att sätta sig in i frågan och läsa på – men också fundera på om verksamheten kan bidra till de samhällsmål som finns.

Ellionor Triay Strömvall tipsar också om att läsa in sig på Agenda 2030, som är den utvecklingsagenda som FN tog fram 2015. I den tas ett helhetsgrepp kring hållbar utveckling, och där betonas att de tre olika dimensionerna är lika viktiga och ömsesidigt beroende av varandra.

– Att samtliga delar av hållbarhet finns med i Agenda 2030 har lett till ett gemensamt språk och en ram som företag i hela världen kan använda sig av. Förhoppningsvis kan agendan leda till att företag blir mer uppmärksammade kring hur deras produkter tillverkas och att man skarpare börjar se över till exempel sina egna leveranskedjor, säger hon.

För att lyckas med ett socialt hållbart företagande finns det några viktiga grundläggande komponenter att ta hänsyn till, påpekar Ellionor Triay Strömvall.

– Det handlar om att våga titta på sin egen verksamhet och se om man gör någon skada i dag och därefter se hur man kan sluta göra den skadan. Social hållbarhet är inte något som ligger vid sidan om, utan det måste interageras i hela verksamheten. Det gäller att vända på varenda sten och hitta ett hållbart arbetssätt.

Kan du ge ett exempel?
– Jag lyfter gärna fram Skellefteå kommun. De köpte in digitala tjänster för att hjälpa personer i kommunen med intellektuella funktionsnedsättningar. De digitala tjänsterna fanns inte från början utan utvecklades tillsammans med företag i Skellefteå. Det exemplet handlar både om innovation och inköp där företag har varit med och påverkat produkterna.

3 tips för socialt hållbara inköp och upphandlingar

1

Bidra till organisationens hållbarhetsmål.

Fundera på om upphandlingen kan bidra till något av organisationens hållbarhetsmål på övergripande nivå. Till exempel ökad jämställdhet, tillgänglighet eller sysselsättning.

2

Se över hela produktionskedjan

Ta reda på hur de produkter som köps in har tillverkats. Har människor skadats eller utsatts för risker i produktionen? Ta ansvar för produktionskedjan, både i Sverige och utomlands. Se även till att de som utför upphandlade tjänster har bra arbetsvillkor.

3

Vem är användaren?

Lär dig mer om vilka grupper som använder produkten eller tjänsten du tänker köpa in, men också vilka som inte använder den. Finns det hinder som exkluderar vissa användare? Gör en analys av vad som skulle behövas för att få det bredaste spektrumet av användare.

Socialt hållbart företagande

Börja i små steg
Du behöver inte göra det stora hållbarhetsarbetet direkt från start. Det kan räcka med att börja erbjuda en praktikplats till någon eller skapa återvinning i köket. Det kan i sin tur bidra till en företagskultur som är starten på ett större hållbarhetsarbete.

 

Inkludera allas idéer
Det är dumt att begränsa sig till att bara en strateg på företaget ska arbeta med social hållbarhet – utan alla på företaget kan vara med och bidra. Det är väldigt viktigt att få med all personal och låta hela företaget komma med idéer så att alla känner att man kan vara med och bidra.

 

Uppmärksamma även de små framstegen
Fundera runt den egna verksamheten om hur den lokalt kan bidra till det globala. Hur kan vår lilla verksamhet bidra till hållbar samhällsutveckling i stort? Det är viktigt att förstå att man är en del av helheten. Det finns mycket man kan göra, och som redan har gjort, i det lilla – så tveka inte på att stanna upp och titta på förändringarna som gjorts och hylla dessa.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se