Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

Mänsklig kontakt – ett livsviktigt behov

Närhet, beröring och en känsla av betydelse är viktigt för alla, oavsett om det råder pandemi eller ej. Men alla får inte behovet tillfredsställt och forskare varnar för de långsiktiga riskerna med isolering.

Krisen som världen befinner sig i har gjort att avsaknaden av beröring hamnat i fokus. Att som människa kunna röra vid andra och känna en annan människas hud mot sin har varit självklart för de flesta av oss. När pandemin nu har tvingat oss isär har vi förstått att uppskatta närhet, och samtidigt har förståelsen ökat för vad alla de som lever i isolering tvingas stå ut med.

Det här är en aha-situation för de flesta.

Helena Backlund Wasling.

Hon är forskare i neurofysiologi vid Sahlgrenska akademin och har skrivit boken Närmare, om det livsviktiga i att röra vid varandra.

– När jag var med i radio nyligen kommenterade en lyssnare att ensamhet har mycket lite med pandemin att göra. Den är vardag för många och innebär ett enormt lidande. Det vore fantastiskt om det fönster av insikt som står öppet, kring vikten av beröring och närhet och kunde släppa in förändring.

Helena Backlund Wasling: menar att det under rådande omständigheter finns utrymme att väcka debatten om vilken stor roll kontakten människor emellan faktiskt spelar. Hittills har intresset varit svagt. Hon är angelägen om att det ska ske en attitydförändring, som leder till nya prioriteringar i exempelvis äldrevården. Flera studier har utförts kring risker med ensamhet, liksom betydelsen av närhet under uppväxten. Vad en brist under vuxenlivet innebär är mindre välstuderat.

Helena Backlund Wasling.

– Men man kan anta att begränsningarna påverkar i det lilla och i det stora. De som blir väldigt kraftigt påverkade är förstås de som ingår i riskgrupper och hela tiden måste förhålla sig avvaktande till sin omgivning. Och hur är upplevelsen att hamna i en situation där man är orörbar?

Per Johnsson: som är psykolog och lektor vid Lunds universitet, är övertygad om att distansen är en påfrestning.

– Vi har många ensamhushåll i Europa och vi klarar ensamhet en tid, men till slut blir vi både psykiskt och fysiskt påverkade. Och det hjälper inte att medvetet röra vid någon annan i trängseln på bussen. Eller att en säljare håller fast handslaget. Det är enbart beröring med gott syfte som producerar lugnhetshormonet oxytocin. Att äldre människor söker sig till kurser och liknande är för att träffa andra människor snarare än för själva kunskapen. Det är för mötets skull – kanske får de hälsa på någon och ta i hand.

Han betonar riskerna med långvarig isolering, som han säger kan leda till depression och ångest. – Att minska oro handlar också om att möta andras blick. När barn trillar och möter en vuxens lugna blick minskar risken att barnet ska gråta. Utan den trösten ökar sannolikheten för olika problem hos individen. Den negativa känsla som är mest beroende av omgivningen är rädsla, och den finns det mycket av i samhället nu. Helena Backlund Wasling berättar om förvirringen på kontoret under pandemins första dagar, då hennes kolleger rörde sig lite tafatt och inte visste var de skulle göra av sina händer. Hon konstaterar att det är förvånande hur stor roll möjligheten att röra vid varandra spelar i vardagen. Nu är hon oroad att en generell virusrädsla påverkar vårt beteende på lång sikt.

– När vi tar i varandra sänker det vår stress. Pulsen går ner och vi blir lugna och tillfreds. Beröring påverkar oss även rent beteendemässigt. När vi rör varandra på ett positivt sätt skapar vi tillit. Beröring får människor att samarbeta, sträva mot samma mål och bli mer generösa.

Hon ställer sig frågan vad som händer om man tar bort vidrörandet, om effekten blir den motsatta då, att vi blir mer skeptiska till varandras agendor och mindre generösa? 

– I företagsvärlden har man mycket att vinna på beröring. Och beröring betyder inte att man ska massera varandras axlar, utan exempelvis bara vidröra någon lite kort på överarmen under ett samtal. Bara av det lilla känner vi oss mer generöst inställda. Det är en odramatisk kontakt som vi människor verkar behöva.

Per Johnsson är övertygad om att vi så snart det är möjligt kommer att närma oss varandra igen.

– Det är sådan kraft i den upplevelsen. För mig är det till exempel kraftdödande att föreläsa via zoom. Jag undrar om jag existerar när alla har stängt av sina mikrofoner. Jag har föreläst i 35 år och vet nu att det finns otroligt mycket mer kraft på plats i en sal

– även då studenterna där ser trötta och ointresserade ut. I början av pandemin konstaterade många att det fungerade bra att mötas digitalt. Men efterhand har Helena Backlund Wasling upplevt hur det har börjat gnissla.

– Vi får inte samma ögonkontakt. Vid fysiska möten utan beröring kan vi istället känna oss sedda av blicken. Nu får vi varken eller. Och då känns inte mötet riktigt. Man når inte ända fram. Och nu digitaliserar vi hela vårdapparaten. Visst behövs det i delar av samhället, men man ska ha klart för sig att digitala möten inte fyller de behov man har som människa. Även kreativiteten hämmas av skärmen. Varför det är så kan Helena Backlund Wasling bara spekulera i, för även här behövs mer forskning. Men hon konstaterar att man i digitala möten prickar av punkt för punkt.

– Det blir inte lekfullt. Man sitter inte och spånar och får nya idéer tillsammans. Dessutom ser man ofta bara huvud och missar hela kroppens kommunikation. Det är tryggare att dela idéer i en miljö där man kan läsa av människor helt och hållet.

Enligt Per Johnsson finns möjliga positiva följder av dessa nya erfarenheter. Inte minst när det gäller äldrevård, där personalen under senare år har fått så hög arbetsbelastning att de måste skynda sig mellan de gamla, och tiden för samvaro och samtal minskas till ett minimum.

– Jag tror att vi nu vårdar relationer lite bättre och inte har så bråttom iväg till nästa möte. Riktiga möten är ju något som många gamla har gått miste om i vår rationella tid. Vårdpersonalen hinner sällan stanna upp. Att det är ett viktigt uppdrag att ta hand om andra människor hoppas jag blir en lärdom från den här tiden, att vårdens ökade status cementeras, säger Per Johnsson. Helena Backlund Wasling menar att det är hög tid att fler inser att fysisk närhet är en oerhört stark och viktig kraft.

– I ett klipp på Youtube såg jag en familj krama en äldre släkting genom plast. Det finns inga gränser för vad människor kan hitta på för att vara nära! Varför har egentligen kroppsterapeuter låg status? Tvätta bort den bilden och se att närhet är något livsnödvändigt.

Vi har satt ljuset på den negativa upplevelsen att inte få ge eller ta emot beröring. Att som människa kunna röra vid andra och känna en annan människas hud mot sin har varit något självklart för de flesta av oss. När pandemin tvingat oss isär har vi förstått att uppskatta närhet, och samtidigt har förståelsen ökat för vad alla de som lever i isolering tvingas stå ut med.Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se