En trygg och säker arbetsmiljö

Våra medarbetare ska ha en trygg och säker arbetsmiljö där de kan utvecklas efter sina förutsättningar. Arbetsmiljö är ett viktigt satsningsområde för oss och vi har anställt fler experter på arbetsmiljöfrågor och flera arbetsmiljöspecialister som ska kunna stötta ute på arbetsplatserna landet runt.

77

Arbetsmiljöindex ska ha en positiv trend och långsiktigt uppgå till minst 80

68

Engagemangsindex ska ha en positiv trend och långsiktigt uppgå till minst 70

Goda villkor i leverantörskedjan

Vi tar ansvar i vår leveranskedja genom att följa FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. På så sätt säkerställer vi att våra leverantörer följer riktlinjer och lagar som rör mänskliga rättigheter, hållbarhet och etiska förhållanden. Genom att acceptera vår uppförandekod förbinder sig också leverantören att föra kraven vidare i leverantörskedjan. Vi har en process där alla leverantörer regelbundet utvärderas och följs upp utifrån vår uppförandekod.

Så här minskar vi vår miljöpåverkan

Vårt miljöarbete är ISO14001-certifierat. Samhalls långsiktiga klimatmål är att minska utsläppen till 2035 med 80% i egen verksamhet (scope 1 & 2). Utsläppen i vår verksamhet kommer framför allt från våra bilar och därför är en viktig målsättning att ha en fossilfri fordonsflotta 2030. Vi väljer fossilfri el och miljömärkta produkter och målen är satta för att ligga i linje med Parisavtalet och 1,5-gradersmålet.

Klimatmål godkända av Science Based Target initiativ

För att nå Samhalls långsiktiga klimatmål har vi ett delmål till 2028.

  • Samhall ska minska utsläppen i scope 1 & 2 med 70% till 2028 jämfört med basåret 2021.
  • Samhalls ska minska utsläppen i scope 3 (bränsle- och energirelaterade utsläpp, uppströms transporter, avfall, tjänsteresor och investeringar) med 20% till 2028 jämfört med basåret 2021.
  • År 2028 ska 85% av utsläppen från inköpta varor & tjänster samt kapitalvaror komma från leverantörer med klimatmål i linje med vetenskapen

I maj 2024 godkände Science Based Target initiative (SBTi) Samhalls klimatmål för 2028. I samband med godkännandet uppdaterades SBTi-registret med Samhalls mål.

Samhall har under många års tid haft ett aktivt klimatarbete och har minskat sina klimatutsläpp från fordonsflottan. För att säkerställa att klimatmålen nås har Samhall beslutat om handlingsplaner. De innehåller en rad aktiviteter som ska resultera i minskade utsläpp. Några exempel är:

  • Fortsatt elektrifiering av fordonsflottan
  • Miljöcertifierad el i egna och hyra lokaler
  • Energieffektiviseringar
  • Samarbeta med våra leverantörer för att dem att sätta sina egna utsläppsminskningsmål i linje med Parisavtalet och 1,5 gradersmålet

Läs mer om Samhalls hållbarhetsarbete i Årsredovisningen 2023.

Affärsetik och transparens

Vår verksamhet ska präglas av hög affärsmässig etik och vi har en absolut nolltolerans mot mutor och korruption. Vi har kompletterat policyn med särskilda riktlinjer som utgår från Institutet Mot Mutors Näringslivskod. Eftersom vi är finansierade med statliga medel så råder hög restriktivitet kring alla typer av gåvor och representation.

• Både värdegrund och regler kring affärsetik och korruption ingår i företagsintroduktion och ledarutvecklingsprogram.
• Vi har ett externt visselblåsarsystem, där såväl anställda som leverantörer kan rapportera om misstänkta missförhållanden inom Samhall. Läs mer här.
• Eftersom vi är statligt finansierade har våra intressenter höga förväntningar på oss som en pålitlig affärspartner. Transparens kring merkostnadsersättningen och konkurrensneutrala priser är särskilt viktiga. Läs mer här.

Så här skapar vi en hållbar affär

Två personer som arbetar mellan buskar i utemiljö, en har grenar och löv i händerna.

Vi bryter utanförskap

Vi har en unik uppgift i att skapa jobb till personer med funktionsnedsättning. Det bidrar till att bryta utanförskap på arbetsmarknaden och skapar ett mer hållbart samhälle.

Person håller i en sprayflaska, tittar in i kamran och ler.

Vi erbjuder hållbara tjänster

Vår miljöpåverkan uppstår framför allt genom de tjänster vi levererar. Därför är miljöperspektivet integrerat i vårt kunderbjudande.

Dokument att ladda ner

Här hittar du policydokument som är kopplade till vårt hållbarhetsarbete.