En trygg och säker arbetsmiljö

Våra medarbetare ska ha en trygg och säker arbetsmiljö där de kan utvecklas efter sina förutsättningar. Arbetsmiljö är ett viktigt satsningsområde för oss och vi har anställt fler experter på arbetsmiljöfrågor och flera arbetsmiljöspecialister som ska kunna stötta ute på arbetsplatserna landet runt.

80

Arbetsmiljöindex ska ha en positiv trend och långsiktigt uppgå till minst 80

70

Engagemangsindex ska ha en positiv trend och långsiktigt uppgå till minst 70

Goda villkor i leverantörskedjan

Vi tar ansvar i vår leveranskedja genom att följa FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. På så sätt säkerställer vi att våra leverantörer följer riktlinjer och lagar som rör mänskliga rättigheter, hållbarhet och etiska förhållanden. Genom att acceptera vår uppförandekod förbinder sig också leverantören att föra kraven vidare i leverantörskedjan. Vi har en process där alla leverantörer regelbundet utvärderas och följs upp utifrån vår uppförandekod.

88%

av våra centrala leverantörer har genomgått hållbarhetsgranskning

Så här minskar vi vår miljöpåverkan

Vårt miljöarbete är ISO 14001-certifierat och det övergripande målet är att halvera koldioxidutsläppen till 2025. Utsläppen i vår verksamhet kommer framför allt från våra bilar och därför är en viktig målsättning att ha en fossilfri fordonsflotta 2030. Vi väljer fossilfri el och miljömärkta produkter och målen är satta för att ligga i linje med Parisavtalet och 1,5-gradersmålet.

37%

Sedan 2018 har vi minskat utsläppen med 37%.

69%

Andel fossilfria tankningar

Affärsetik och transparens

Vår verksamhet ska präglas av hög affärsmässig etik och vi har en absolut nolltolerans mot mutor och korruption. Vi har kompletterat policyn med särskilda riktlinjer som utgår från Institutet Mot Mutors Näringslivskod. Eftersom vi är finansierade med statliga medel så råder hög restriktivitet kring alla typer av gåvor och representation.

• Både värdegrund och regler kring affärsetik och korruption ingår i företagsintroduktion och ledarutvecklingsprogram.
• Vi har ett externt visselblåsarsystem, där såväl anställda som leverantörer kan rapportera om misstänkta missförhållanden inom Samhall. Läs mer här.
• Eftersom vi är statligt finansierade har våra intressenter höga förväntningar på oss som en pålitlig affärspartner. Transparens kring merkostnadsersättningen och konkurrensneutrala priser är särskilt viktiga. Läs mer här.

Så här skapar vi en hållbar affär

Två personer som arbetar mellan buskar i utemiljö, en har grenar och löv i händerna.

Vi bryter utanförskap

Vi har en unik uppgift i att skapa jobb till personer med funktionsnedsättning. Det bidrar till att bryta utanförskap på arbetsmarknaden och skapar ett mer hållbart samhälle.

Person håller i en sprayflaska, tittar in i kamran och ler.

Vi erbjuder hållbara tjänster

Vår miljöpåverkan uppstår framför allt genom de tjänster vi levererar. Därför är miljöperspektivet integrerat i vårt kunderbjudande.

Dokument att ladda ner

Här hittar du policydokument som är kopplade till vårt hållbarhetsarbete.