Bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Samhall kallar till extra bolagsstämma
Tid: Torsdagen den 31 januari 2019, kl. 13.00
Plats: Klarabergsviadukten 90C, Stockholm

Rätt att delta och närvara samt anmälan
Aktieägare
Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.
Allmänheten
Bolagsstämman är öppen för allmänheten.

Anmälan
Bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman. Anmälan sker på denna länk.

Dokument
Kallelse till extra bolagsstämma.

 

Ordinarie bolagsstämma ska årligen hållas senast den 30 april. Bolagsstämman är öppen för allmänheten. I anslutning till bolagsstämman genomförs ett seminarium med ett tema som har anknytning till Samhalls verksamhet.

Bolagsstämma 2019 kommer att hållas den 26 april.

Tidigare bolagsstämmor

Valberedning

Nominering av styrelseledamöter och revisorer sker i statligt ägda bolag enligt enhetliga och gemensamma principer för en strukturerad styrelsenomineringsprocess som beskrivs i statens ägarpolicy. Denna process ersätter Kodens regler om valberedning.

Läs mer om styrelsenomineringsprocessen.