Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

Samhalls nya vd: Vi behöver bli bättre på att visa nyttan med det vi gör

Samhall får en allt viktigare roll som samhällsaktör för att skapa delaktighet åt fler på arbetsmarknaden.
– För mig är det primära att vi sätter våra medarbetares utveckling och välmående i centrum, säger Sara Revell Ford, ny vd på Samhall sedan årsskiftet.

Allra helst hade nog Sara Revell Ford velat göra den här intervjun i naturen. Som den friluftsmänniska hon är tillbringar hon gärna tid i skog och mark. Men tyvärr lyckas vi inte få till en coronasäker walk-n-talk utan får ta intervjun över teams istället.

Sedan årsskiftet är Sara Revell Ford ny vd för Samhall, men arbetsplatsen på kontoret i Stockholm har hon ännu inte flyttat in i. På grund av coronapandemin har hon i stället fått sätta sig in den komplexa verksamheten från sitt arbetsrum i hemmet i Nacka utanför Stockholm. Därifrån har hon bland annat genomfört en digital resa runt i landet och från norr till söder besökt Samhalls alla 28 distrikt.

Hon är stolt över den organisation hon leder med kompetenta och engagerade medarbetare som verkar för en viktig idé, som borde vara självklar i alla länder men som i mångt och mycket är unik.

– Det är oerhört viktigt att Samhall finns och kan bidra till delaktighet, meningsfullhet och utveckling för en grupp som har mycket svårt att få access till arbetsmarknaden men som har väldigt mycket att bidra med. Samtidigt får vi en mycket större mångfald på arbetsmarknaden och ett mer inkluderande samhälle. Samhall fyller en väldigt viktig roll för många individer och gör samtidigt våra kunder till starkare organisationer och bättre arbetsplatser, säger Sara Revell Ford.

I över 40 år har Samhall skapat utvecklade arbeten åt personer med funktionsnedsättningar. Genom åren har Samhall skapat 200 000 arbetstillfällen åt människor som tidigare stått långt ifrån arbetsmarknaden. I dag har Samhall drygt 26 000 medarbetare och en av målsättningarna är att rusta medarbetarna så att minst 1 500 personer varje år lämnar Samhall för ett nytt jobb inom den ordinarie arbetsmarknaden, så kallade övergångar.

Samtidigt förändras arbetsmarknaden snabbt genom digitalisering, automatisering och globalisering. Det ställer nya krav på Samhall och utvecklingen av Samhalls medarbetare.

Det primära för Samhall är att vi sätter våra medarbetares utveckling och välmående i centrum.

Sara Revell Ford


Hur ser du på det värde som Samhall skapar?

Porträtt av Sara Revell Ford framför en orange fondvägg. Hon syns i helkropp.
Sara Revell Ford, vd på Samhall, har medarbetarna i fokus och vill öka dialogen med företag och intressenter för att säkerställa att Samhall även framöver är attraktivt på en arbetsmarknad i förändring.

– Att ha ett arbete innebär så mycket mer än vad många tänker på. Ett arbete är också något som de flesta kanske tar för givet, men så är det verkligen inte för alla. Det handlar i grunden om att känna att man har en tillhörighet och är en del av samhället, att man har en meningsfull sysselsättning, kan utvecklas och känna att man bidrar. Det handlar också om konkreta saker som att ha kollegor, en social kontext, en lön och rättigheter. Det i sin tur gör det möjligt att skaffa sig bostad och ha en större självständighet. Ett inkluderande samhälle som tillvaratar individers rättigheter och möjliggör delaktighet är också ett hälsosamt samhälle som håller kostnaderna för utanförskap och ohälsa nere. Varje person som har ett alternativ till att stå utanför arbetsmarknaden och kan få komma in, på sina villkor, är en vinst för hen så väl som för samhället i stort.

Hur tycker du att Samhalls roll som samhällsaktör har förändrats över tid?

– Uppdraget att skapa arbete för de som står längst ifrån arbetsmarknaden är detsamma. Men eftersom Samhall ska bistå med riktiga jobb på arbetsmarknaden ändras också Samhall i takt med att arbetsmarknaden förändras. Vi har gått från att ha varit en organisation som haft alla arbetsmöjligheter i egen regi inom tillverkning. I dag har vi snarare de allra flesta arbetstillfällen hos våra kunder ute på många olika arbetsplatser samt endast en del egen tillverkning. Vi är samtidigt mycket mer integrerade i dag i samhället och det tror jag är mycket positivt. Vi har också många fler typer av arbetstillfällen idag än tidigare och kan därför matcha våra medarbetare till fler lösningar än vad vi kunde förut.

Samhalls verksamhet varierar över landet. På en del orter finns en bred arbetsmarknad där Samhall lättare kan hitta in till många typer av kunder och uppdrag som passar medarbetarna, medan det är svårare på andra orter. Sara Revell Ford ser två fokusområden där Samhall kan växa runt om i landet men tror samtidigt att det finns många fler.

Porträtt av Sara Revell Ford framför en grå bakgrund. Hon bär svart kavaj och har armarna i kors.

För mig är det primära att vi sätter våra medarbetares utveckling och välmående i centrum

– Det ena området handlar om arbeten inom den snabbt växande hållbarhetssektorn – som ligger väldigt rätt utifrån våra värderingar att jobba utifrån ett socialt och miljömässigt hållbart perspektiv. Det andra området handlar om vård- och omsorgssektorn som vi redan arbetar inom på vissa orter. Det är en sektor där efterfrågan på arbetskraft framåt kommer att vara ännu större och där våra medarbetare kan tillföra mycket, både praktiska enklare uppgifter som avlastar vården men också utifrån ett socialt perspektiv. Det finns redan idag ett stort behov inom vård och omsorg av att se och möta vårdtagare – att ge ett ökat medmänskligt stöd – som växer än mer när vården blir alltmer specialiserad och automatiserad framåt.

För att vidareutveckla Samhall vill Sara Revell Ford också förfina de många styrkor hon ser att Samhall har:

– Vi är affärsmässigt starka och har hög kundnöjdhet. Vi ska också bli starkare på att mäta, utvärdera och visa den nytta vi gör. Jag är övertygad om att värdet av det Samhall gör är så oerhört stort – det ska vi bli bättre på att visa upp.

Varför är du rätt person att leda och utveckla Samhall nu?

– Jag känner väldigt starkt för uppdraget och delar värderingarna fullt ut. Sedan kan jag tillföra erfarenheter av ledarskap både från näringslivet och idéburen sektor. Samhall är ett stort företag som måste drivas med den professionalitet som finns i näringslivet, samtidigt som det är ett idéburet uppdrag och det är oerhört viktigt att vi håller ett tydligt fokus på det. Jag hoppas även kunna tillföra Samhall ökad kraft i ett långsiktigt strategiskt perspektiv och genom förstärkt affärsutveckling.

Samhall är ett statligt bolag och Sara Revell Ford konstaterar att det är många som har åsikter om och höga förväntningar på Samhall. Därför vill hon också utveckla arbetssätt och relationer med näringslivet och intressenter.

Sara Revell Ford

Ålder: 48 år.

 

Yrke: Vd för Samhall sedan 1 januari 2021.

 

Bor: Med familj i Nacka, utanför Stockholm.

 

Fritid: Gillar friluftsliv, att vandra och paddla kajak.

 

Bakgrund: Civilekonom med 15 års erfarenhet från näringslivet och 10 års erfarenhet från idéburen sektor. Har bland annat arbetat som generalsekreterare för Mentor International och Mentor Sverige, varit nationell chef för Svenska Röda Korset samt generalsekreterare för Friluftsfrämjandet. Sara har arbetat med både tjänster och konsumentprodukter och haft ledande positioner inom affärsutveckling, försäljning och marknadsföring inom bland annat EF International Language Schools, The Absolut Company och Canon.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se