Personer med funktionsnedsättningar är särskilt utsatta

En av utmaningarna för genomförandet av Agenda 2030 i Sverige är att ojämlikheterna mellan olika grupper i samhället inte minskar och att vissa grupper har större risk för utanförskap och därmed också en sämre livskvalitet. SCB:s lägesbild av genomförandet av Agenda 2030 i Sverige visar att personer med funktionsnedsättningar är särskilt utsatta på arbetsmarknaden och har en högre risk för ekonomisk utsatthet. Vi fyller därför en viktig funktion för Sveriges möjligheter att uppnå målen i Agenda 2030.

Verkar mot samma mål

I mångt och mycket sammanfaller flera av de globala hållbarhetsmålen med de mål och det uppdrag som regeringen har satt upp för vår verksamhet. Grunden för vårt arbete handlar om att bidra till att öppna upp arbetsmarknaden för de personer som i dag står längst ifrån den, och ge personer med funktionsnedsättningar bättre förutsättningar till social och ekonomisk trygghet. Här nedan listar vi några mål i Agenda 2030 som tydligast korrelerar med vårt arbete.

God utbildning för alla

Vi utbildar och tränar våra medarbetare i våra olika
yrkesroller och erbjuder arbetsträning till personer
med funktionsnedsättning.

Jämställdhet

Vi arbetar för att fler kvinnor ska göra övergångar,
dvs hitta nytt jobb utanför Samhall.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vi skapar arbete för personer med funktionsnedsättning och hjälper dem vidare till nya jobb.

Minskad ojämlikhet

Vi bidrar till att bryta utanförskap för personer med funktionsnedsättning och visar vägen för en mer inkluderande arbetsmarknad genom att sprida kunskap om frågorna.

Hållbar konsumtion och produktion

Vi utvecklar hållbara tjänster och tar ansvar för vår påverkan i leverantörskedjan.

Bekämpa klimatförändringarna

Vi minskar våra klimatutsläpp och strävar mot en fossilfri verksamhet.

Fredliga och inkluderande samhällen

Vi motverkar korruption och oegentligheter.

Så här skapar vi en hållbar affär

Två personer som arbetar mellan buskar i utemiljö, en har grenar och löv i händerna.

Vi bryter utanförskap

Vi har en unik uppgift i att skapa jobb till personer med funktionsnedsättning. Det bidrar till att bryta utanförskap på arbetsmarknaden och skapar ett mer hållbart samhälle.

Person håller i en sprayflaska, tittar in i kamran och ler.

Vi erbjuder hållbara tjänster

Vår miljöpåverkan uppstår framför allt genom de tjänster vi levererar. Därför är miljöperspektivet integrerat i vårt kunderbjudande.

Person tittar in i kamran, i bakgrunden syns en truck.

Vi tar ansvar

Vi tar ansvar för både människa och miljö i vår verksamhet. Det handlar om allt från att skapa en trygg arbetsplats till goda villkor i vår leverantörskedja.

Dokument att ladda ner

Här hittar du policydokument som är kopplade till vårt hållbarhetsarbete.