– Vi har tagit viktiga steg i att utveckla vår verksamhet för att bättre kunna säkerställa enhetliga arbetssätt, där samhällsuppdraget står i centrum. Riksrevisionens och Konkurrensverkets granskningar av oss bekräftade också behovet av den nya riktning vi tog och som innebär ökat fokus på medarbetare och medarbetarutveckling, men också på transparens och förtydligande av hur vi gör affärer, summerar Samhalls vd Sara Revell Ford.

Arbetsmarknadspolitiska mål

Under 2023 nådde Samhall målen för antalet levererade lönetimmar i skyddat arbete, den prioriterade rekryteringen samt bolagets tre uppdragsmål avseende arbetsmiljö, sysselsättningsgrad och medarbetarengagemang. Målen för antalet lönetimmar i utvecklingsuppdraget, LFU, och antalet medarbetare som lämnar för nya jobb utanför Samhall (övergångar) uppnåddes inte.

– Antalet personer som Arbetsförmedlingen anvisat till Samhall inom LFU-uppdraget minskade under 2023. Tillsammans med lågkonjunkturen är det också en anledning till att antalet övergångar minskat. Under 2024 kommer vi ha ett fortsatt högt fokus på att fler medarbetare ska lämna oss för jobb utanför Samhall, säger Sara Revell Ford.

Ekonomiska mål

Det ekonomiska resultatet efter skatt och bokslutsdispositioner var 72 miljoner kronor. Rörelseresultatet sjönk till -342 miljoner kronor. Rörelseresultatet påverkas stark av minskade engångsintäkter samt ökade kostnader för det arbetsmarknadspolitiska uppdraget, såsom löner för våra medarbetare i uppdraget samt kvalitetshöjande insatser inom arbetsmiljö.

– Det finns utmaningar med vår finansieringsmodell och vi välkomnar den utredning av Samhalls uppdrag, verksamhet och förutsättningar som regeringen tillsatt. Samhall spelar en oerhört viktig roll på arbetsmarknaden och vi kommer att fortsätta den utvecklingsresa vi startat med fokus på att skapa utvecklande arbeten för personer med funktionsnedsättning i arbete, säger Sara Revell Ford.

Sammanfattning av januari–december 2023

Arbetsmarknadspolitiska måltal i urval (mål för 2023 inom parentes)

  • Antalet lönetimmar för anställda i skyddat arbete uppgick till 33,0 (32,84) miljoner timmar
  • Antalet lönetimmar för anställda med lönebidrag för utveckling i anställning uppgick till 2,8 (2,99) miljoner timmar
  • Antalet övergångar till annan arbetsgivare uppgick till 1 166 (1 500) personer
  • Rekrytering från prioriterade grupper uppgick till 57 (50) procent

Ekonomiska måltal i urval (föregående år inom parentes)

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 355 (3 289) miljoner kronor
  • Rörelseresultatet uppgick till -342 (182) miljoner kronor
  • Periodens resultat uppgick till 72 (1) miljoner kronor
  • Räntabiliteten på genomsnittligt justerat eget kapital uppgick till 4 (0) procent
  • Soliditeten uppgick till 40 (41) procent
  • Totalt anställdes under året 3 070 (3 613) personer till Samhalls olika uppdrag. Inflödet till praktik inom arbetsmarknadstjänster var 2 875 (2 825) personer

Mer information om både de arbetsmarknadspolitiska och de ekonomiska målen finns att läsa i bokslutskommunikén:
Samhall-2023_Bokslutskommunike.pdf