På samhällsnivå handlar inkludering i grund och botten om allas lika värde; alla ska ha samma rättigheter och möjligheter. Det har inte bara humanitära fördelar, utan det går också att på ett samhällsekonomiskt plan se tydliga fördelar med inkludering. 

– Ett jämlikt och inkluderande samhälle minskar risken för konflikter och ger alla människor möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen. Det ökar tillit och social sammanhållning, men också rent ekonomiskt är det lönsamt att få människor att vara en del i samhället. När fler jobbar ökar BNP och utgifter för samhället minskar, säger Anna Hagvall, hållbarhetschef på Samhall.

bild på Anna Hagvall som ler och tittar in kameran. Grön bakgrund.
Anna Hagvall, hållbarhetschef på Samhall.

För Samhall är inkludering ett av de viktigaste ledorden för all verksamhet. Alla ska ha en plats på arbetsmarknaden – oavsett funktionsvariationer, ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion eller sexualitet.  

– Vi som företag och samhällsmedborgare har ett ansvar och en möjlighet att bidra till förändring, säger Anna Hagvall. 

”Handlar om att utmana fördomar”

Forskning visar att mångfald ökar lönsamheten och skapar bättre kultur och klimat på arbetsplatsen. Ändå är det få företag som vågar satsa på mångfald och inkludering, något Sofia Falk, konsult med mångårig erfarenhet av att förändra kulturer i stora organisationer och författare till boken Mångfaldsparadoxen, vill ändra på. Hon menar att inkludering handlar om att göra plats för mångfald som sträcker sig längre än kön, hudfärg, funktionsvariationer eller ålder. Den kan också bestå av variationer som är osynliga eller kognitiva. 

– Det handlar även om olika form av erfarenheter, tankesätt och perspektiv, säger Sofia Falk. 

För att skapa långsiktig skillnad behöver alla inkluderas och vara en del av förändringen, menar hon.

– Som arbetsgrupp behöver ni först identifiera varför ni ska satsa på en inkluderande kultur. Det handlar om att medvetandegöra och utmana fördomar, attityder och föreställningar i er organisation, säger Sofia Falk.

Kvinna tittar in i kameran och skriver på en whiteboard-tavla.
Inkluderingsexperten Sofia Falk.  

Hon ger rådet att börja med att kartlägga hur mångfalden ser ut i organisationen från olika perspektiv. Vad gör ni för att öka mångfalden? Hur tar ni tillvara på olikheterna som finns?

– Börja i din egen arbetsgrupp med att synliggöra mångfalden. Identifiera vilka som hörs på möten, vilka idéer som får gehör? Kartlägg hur ni beter er och se vilka kompetenser eller perspektiv ni saknar i gruppen, säger Sofia Falk.

Därefter är det dags att formulera vad som behöver förbättras och hur ni ska nå dit.

– Sätt upp tydliga mål för inkludering och låt det genomsyra allt ni gör. Det ska vara en del av alla internutbildningar och introduktioner. Se över vilka som får vara med och fatta verksamhetskritiska beslut, hur ni tillsätter chefer eller nyckelpersoner internt, hur ni jobbar mot kund och så vidare.

Arbetet börjar på ledningsnivå

En av grundpelarna i ett lyckat inkluderingsarbete är att utgå från varje enskild medarbetares unika förutsättningar, något som genomsyrar all verksamhet inom Samhall.

– Du kan tvinga fram mångfald, men för att tillvarata alla kompetenser måste du skapa rätt förutsättningar för inkludering. På Samhall utgår vi ifrån en persons förmågor och talanger och matchar dem med passande arbetsuppgifter, i stället för att rekrytera baserat på vilka arbetsuppgifter som ska utföras, säger Anna Hagvall, hållbarhetschef.

Hon menar att företag behöver förstå att det finns ett stort värde i att arbeta aktivt med mångfald och inkludering, eftersom det kan leda till nya perspektiv och medarbetare med andra förmågor än de som vanligen efterfrågas vid rekrytering. Det i sin tur kan leda till en ökad innovationskraft och större problemlösningsförmåga, men det gör också att företaget blir en bättre spegling av samhället i stort och leder till en sundare företagskultur med ökad trivsel och stolthet – saker som också gynnar affärerna.

Anna Hagvall menar att inkluderingsarbetet måste börja på ledningsnivå.

– Man måste rekrytera in mångfald, men också skapa en inkluderande kultur. Därför är inkludering inte bara chefens ansvar – utan allas. Det handlar ytterst om hur vi beter oss mot varandra varje dag på jobbet. 

6 steg till en mer inkluderande arbetsplats

1

Red ut begreppen

Vad står mångfald och inkludering för? Öka medvetenhet och kunskap och skaffa samma referensramar i arbetsgruppen. Säkerställ att alla medarbetare vet vad inkludering innebär i praktiken, hur man behöver bete sig varje dag på jobbet för att dra nytta av den mångfald som troligtvis redan finns i organisationen.

2

Kartlägg läget

Identifiera mångfalden i er organisation – både den synliga och den osynliga. Erfarenheter, förmågor, perspektiv och preferenser syns inte på utsidan. Vilka typer av perspektiv saknas och var hittar ni dem? Kan ni låna in kompetensen när ni behöver den? Kanske hittar ni den någon annanstans i den egna organisationen, på en annan avdelning? Bör ni se över er rekrytering?

3

Hitta ert varför

Vad har ni att vinna på att bli en mer inkluderande arbetsplats? Kanske kommer ni bättre spegla kundgruppen, eller lättare möta och förstå era kunders behov? Kanske får ni in unik specialistkompetens? Mångfald är positivt för affärerna!

4

Sätt upp tydliga mål

Identifiera i vilka kritiska moment av er arbetsprocess det kan vara av värde att få in fler referensramar och perspektiv.

5

Integrera inkluderingsarbetet

Inför inkluderingsrutiner vid möten, låt mångfald och inkludering ingå i introduktioner av nyanställda – inkluderingsarbetet ska genomsyra allt man gör. Ta fram så kallade inkluderingsrutiner som påminner arbetsgruppen att bjuda in mångfald i vissa möten eller beslut, låta alla komma till tals, låta fler perspektiv interagera i vissa forum.

6

Våga testa!

Börja inkludera fler olika typer av människor och perspektiv på arbetsplatsen och se vad som händer. Utsätt er för mångfald!

Expertens tips: 5 inkluderingsrutiner

Genom enkla påminnelser i de kritiska stunderna kan man lättare skapa en inkluderande arbetsmiljö. Här är inkluderingsexperten Sofias Falks bästa tips.

 

Tomma stolen. Ha alltid en tom stol på mötet som påminner om vilka perspektiv som saknas. Vilka grupper är inte representerade? Vad behöver ni göra för att hitta fler perspektiv?

 

Lappen/Kollektiv reflektion. Ofta är det samma personer som kommer till tals på möten. Inför beslutsfattande, låt alla i tystnad skriva ner vad de tycker på en lapp för att få fram idéer och åsikter som annars inte hörs.

 

Jokern. Bjud alltid in någon på mötet som inte har jobbat med det ni jobbar med, som kan ifrågasätta, utmana och bidra med ett nytt perspektiv.

 

Världskartan. Sätt upp en världskarta på kontoret och sätt en nål på kartan varje gång ni interagerar med en annan marknad. Vilka kulturella perspektiv ska ni ta hänsyn till och inkludera?

 

Sista punkten. Gör mångfald till en permanent punkt på agendan och ifrågasätt vid varje beslut om man inkluderat en mångfald av perspektiv i beslutet.