Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

Så skapar du en mer inkluderande arbetsplats

Det finns mycket att vinna på en arbetsplats där mångfald och inkludering värderas högt. Här får du tips för hur du kommer igång med inkluderingsarbetet.

På samhällsnivå handlar inkludering i grund och botten om allas lika värde; alla ska ha samma rättigheter och möjligheter. Det har inte bara humanitära fördelar, utan det går också att på ett samhällsekonomiskt plan se tydliga fördelar med inkludering. 

– Ett jämlikt och inkluderande samhälle minskar risken för konflikter och ger alla människor möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen. Det ökar tillit och social sammanhållning, men också rent ekonomiskt är det lönsamt att få människor att vara en del i samhället. När fler jobbar ökar BNP och utgifter för samhället minskar, säger Anna Hagvall, hållbarhetschef på Samhall.

bild på Anna Hagvall som ler och tittar in kameran. Grön bakgrund.
Anna Hagvall, hållbarhetschef på Samhall.

För Samhall är inkludering ett av de viktigaste ledorden för all verksamhet. Alla ska ha en plats på arbetsmarknaden – oavsett funktionsvariationer, ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion eller sexualitet.  

– Vi som företag och samhällsmedborgare har ett ansvar och en möjlighet att bidra till förändring, säger Anna Hagvall. 

”Handlar om att utmana fördomar”

Forskning visar att mångfald ökar lönsamheten och skapar bättre kultur och klimat på arbetsplatsen. Ändå är det få företag som vågar satsa på mångfald och inkludering, något Sofia Falk, konsult med mångårig erfarenhet av att förändra kulturer i stora organisationer och författare till boken Mångfaldsparadoxen, vill ändra på. Hon menar att inkludering handlar om att göra plats för mångfald som sträcker sig längre än kön, hudfärg, funktionsvariationer eller ålder. Den kan också bestå av variationer som är osynliga eller kognitiva. 

– Det handlar även om olika form av erfarenheter, tankesätt och perspektiv, säger Sofia Falk. 

För att skapa långsiktig skillnad behöver alla inkluderas och vara en del av förändringen, menar hon.

– Som arbetsgrupp behöver ni först identifiera varför ni ska satsa på en inkluderande kultur. Det handlar om att medvetandegöra och utmana fördomar, attityder och föreställningar i er organisation, säger Sofia Falk.

Kvinna tittar in i kameran och skriver på en whiteboard-tavla.
Inkluderingsexperten Sofia Falk.  

Hon ger rådet att börja med att kartlägga hur mångfalden ser ut i organisationen från olika perspektiv. Vad gör ni för att öka mångfalden? Hur tar ni tillvara på olikheterna som finns?

– Börja i din egen arbetsgrupp med att synliggöra mångfalden. Identifiera vilka som hörs på möten, vilka idéer som får gehör? Kartlägg hur ni beter er och se vilka kompetenser eller perspektiv ni saknar i gruppen, säger Sofia Falk.

Därefter är det dags att formulera vad som behöver förbättras och hur ni ska nå dit.

– Sätt upp tydliga mål för inkludering och låt det genomsyra allt ni gör. Det ska vara en del av alla internutbildningar och introduktioner. Se över vilka som får vara med och fatta verksamhetskritiska beslut, hur ni tillsätter chefer eller nyckelpersoner internt, hur ni jobbar mot kund och så vidare.

Arbetet börjar på ledningsnivå

En av grundpelarna i ett lyckat inkluderingsarbete är att utgå från varje enskild medarbetares unika förutsättningar, något som genomsyrar all verksamhet inom Samhall.

– Du kan tvinga fram mångfald, men för att tillvarata alla kompetenser måste du skapa rätt förutsättningar för inkludering. På Samhall utgår vi ifrån en persons förmågor och talanger och matchar dem med passande arbetsuppgifter, i stället för att rekrytera baserat på vilka arbetsuppgifter som ska utföras, säger Anna Hagvall, hållbarhetschef.

Hon menar att företag behöver förstå att det finns ett stort värde i att arbeta aktivt med mångfald och inkludering, eftersom det kan leda till nya perspektiv och medarbetare med andra förmågor än de som vanligen efterfrågas vid rekrytering. Det i sin tur kan leda till en ökad innovationskraft och större problemlösningsförmåga, men det gör också att företaget blir en bättre spegling av samhället i stort och leder till en sundare företagskultur med ökad trivsel och stolthet – saker som också gynnar affärerna.

Anna Hagvall menar att inkluderingsarbetet måste börja på ledningsnivå.

– Man måste rekrytera in mångfald, men också skapa en inkluderande kultur. Därför är inkludering inte bara chefens ansvar – utan allas. Det handlar ytterst om hur vi beter oss mot varandra varje dag på jobbet. 

6 steg till en mer inkluderande arbetsplats

1

Red ut begreppen

Vad står mångfald och inkludering för? Öka medvetenhet och kunskap och skaffa samma referensramar i arbetsgruppen. Säkerställ att alla medarbetare vet vad inkludering innebär i praktiken, hur man behöver bete sig varje dag på jobbet för att dra nytta av den mångfald som troligtvis redan finns i organisationen.

2

Kartlägg läget

Identifiera mångfalden i er organisation – både den synliga och den osynliga. Erfarenheter, förmågor, perspektiv och preferenser syns inte på utsidan. Vilka typer av perspektiv saknas och var hittar ni dem? Kan ni låna in kompetensen när ni behöver den? Kanske hittar ni den någon annanstans i den egna organisationen, på en annan avdelning? Bör ni se över er rekrytering?

3

Hitta ert varför

Vad har ni att vinna på att bli en mer inkluderande arbetsplats? Kanske kommer ni bättre spegla kundgruppen, eller lättare möta och förstå era kunders behov? Kanske får ni in unik specialistkompetens? Mångfald är positivt för affärerna!

4

Sätt upp tydliga mål

Identifiera i vilka kritiska moment av er arbetsprocess det kan vara av värde att få in fler referensramar och perspektiv.

5

Integrera inkluderingsarbetet

Inför inkluderingsrutiner vid möten, låt mångfald och inkludering ingå i introduktioner av nyanställda – inkluderingsarbetet ska genomsyra allt man gör. Ta fram så kallade inkluderingsrutiner som påminner arbetsgruppen att bjuda in mångfald i vissa möten eller beslut, låta alla komma till tals, låta fler perspektiv interagera i vissa forum.

6

Våga testa!

Börja inkludera fler olika typer av människor och perspektiv på arbetsplatsen och se vad som händer. Utsätt er för mångfald!

Expertens tips: 5 inkluderingsrutiner

Genom enkla påminnelser i de kritiska stunderna kan man lättare skapa en inkluderande arbetsmiljö. Här är inkluderingsexperten Sofias Falks bästa tips.

 

Tomma stolen. Ha alltid en tom stol på mötet som påminner om vilka perspektiv som saknas. Vilka grupper är inte representerade? Vad behöver ni göra för att hitta fler perspektiv?

 

Lappen/Kollektiv reflektion. Ofta är det samma personer som kommer till tals på möten. Inför beslutsfattande, låt alla i tystnad skriva ner vad de tycker på en lapp för att få fram idéer och åsikter som annars inte hörs.

 

Jokern. Bjud alltid in någon på mötet som inte har jobbat med det ni jobbar med, som kan ifrågasätta, utmana och bidra med ett nytt perspektiv.

 

Världskartan. Sätt upp en världskarta på kontoret och sätt en nål på kartan varje gång ni interagerar med en annan marknad. Vilka kulturella perspektiv ska ni ta hänsyn till och inkludera?

 

Sista punkten. Gör mångfald till en permanent punkt på agendan och ifrågasätt vid varje beslut om man inkluderat en mångfald av perspektiv i beslutet.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se