Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

Kommunens upphandling ger bättre vård och nya jobb

Hemtjänsten i Gislaved har fått mer tid för personlig omsorg om sina brukare. När Samhall avlastar med städningen kan undersköterskorna fokusera på hälso- och sjukvård.
– Nu använder vi kompetensen på ett bättre sätt, säger kommunens projektchef Alma Maslan.

Ett plötsligt snöfall har överraskat Anderstorp och undersköterskan Linda Pedersen Bogren har spänt broddar över skorna. De klickar hemtrevligt när hon tar trapporna från en av sina brukare. Nu ska hon sätta sig i bilen för att köra vidare till nästa.

Gislaved är en landsbygdskommun och de sammanlagt 450 brukarna bor utspridda i villor och lägenheter. Linda Pedersen Bogren behöver hushålla med sin tid.

– Jag är så tacksam över att Samhall har tagit över städningen. Nu kan jag ägna mig åt omvårdnad när jag är hos mina brukare, säger hon.

Gislaveds kommun slog två flugor i en smäll när de inledde samarbetet med Samhall. Undersköterskornas arbetsmiljö förbättrades när de slapp städningen. Samtidigt skapades nya arbetstillfällen för personer som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

Ett växande samarbete

Enligt Alma Maslan som är projektchef för Vård och omsorg i ordinärt boende inom Socialförvaltningen i Gislaved, var Samhall ett helt naturligt val.

– Vi är en verksamhet som arbetar utifrån socialtjänstlagen och det är bara positivt om vi kan skapa något meningsfullt och bidra till den mycket viktiga samhällsuppgift som Samhall har, säger hon.

Porträtt av Alma Moslan som står i ett kontor och tittar in i kameran. I bakgrunden syns en färgglad illustration.
Alma Maslan på Gislaved kommun.

Från början var samarbetet ett pilotprojekt som omfattade hemtjänsten i Anderstorp, Gislaved och Smålandsstenar. Men när de nya reglerna för direktupphandling trädde i kraft första februari 2022 kunde kommunen göra en direktupphandling med Samhall. Då höjdes nämligen takbeloppet för välfärdstjänster, där hemtjänsten ingår, till 7,8 miljoner kronor per år.

– Som kommun har vi ett uppdrag att bidra till att människor som står långt utanför arbetsmarknaden kommer ut i arbete. Nu sköter Samhall städningen för ett åttiotal av våra brukare, förklarar Alma Maslan.

I takt med en åldrande befolkning finns också en oro för kompetensförsörjningen inom hemtjänsten. Enligt kommunens prognos för de närmsta åren beräknas befolkningen i Gislaved minska med flera hundra personer, samtidigt som andelen äldre ökar för varje år. Genom att renodla undersköterskornas arbete finns nu en förhoppning om att yrket ska bli mer attraktivt och att fler ska söka sig till yrket framöver.

Projektchefen berättar att idén om att upphandla städningen från Samhall faktiskt kom från medarbetarna själva.

– De undrade hur det kom sig att de ödslade så många timmar på städning när det var så ont om utbildade undersköterskor, säger hon.

Jag är så tacksam över att Samhall har tagit över städningen. Nu kan jag ägna mig åt omvårdnad när jag är hos mina brukare.

Linda Pedersen Bogren

Majoriteten brukare nöjda

Initialt var omorganisationen ganska tidskrävande. Det är många regler att förhålla sig till vid en upphandling och vissa rutiner fick justeras i efterhand. En och annan brukare ställde sig även frågande till att Samhall skulle utföra ett bistånd som beviljats av kommunen. Därför blev det extra viktigt att involvera brukarna och skapa trygghet hos alla berörda.

– Många gånger är städning den första insatsen någon får, vilket betyder att personen inte har haft kontakt med hemtjänsten tidigare. Några av brukarna har uttryckt att de gärna hade velat ha kommunen som utförare.

Majoriteten brukare verkar ändå nöjda. Klagomål kopplat till städning har inte ökat, tvärtom har de minskat. Och personligen tror Alma Maslan att brukarna bor i mer välstädade hem nu, än de gjorde när hemtjänsten skötte städningen.

Gislaved direktupphandlade tjänsten från Samhall

Den 1 februari 2022 trädde nya direktupphandlingsregler i kraft.

Bland annat räknades det generella direktupphandlingsbeloppet upp till 700 000 kronor.

Hälso- och socialvård, samt närbesläktade tjänster, som hemtjänst får numera direktupphandlas till ett belopp om drygt 7,8 miljoner kronor.

En direktupphandling innebär att en kommun kan vända sig direkt till en leverantör och teckna avtal utan att behöva gå ut i en offentlig upphandling.

– Ofta gör personalen från Samhall ett mycket bättre jobb eftersom de enbart fokuserar på städningen. Undersköterskorna har så mycket annat de ska göra när de är hemma hos en brukare.

Den uppföljning av hemtjänstpersonalens arbete som genomförts visar att grunduppdraget har stärkts. Antalet vård- och omsorgsinsatser, samt antalet hälso- och sjukvårdsinsatser, har ökat med nio respektive sju procent. Däremot har inte personalstyrkan behövt öka i samma omfattning.

– I stället har vi kunnat omfördela befintlig kompetens och använda den på rätt sätt.
Den oro som hela tiden har funnits, att brukarna ska tycka att det är jobbigt att träffa många olika människor, har också kommit på skam. Många brukare upplever Samhalls besök som ett trevligt avbrott i vardagen

– Jag får ofta höra från mina brukare att idag har Samhall varit här och det var jätteroligt, säger undersköterskan Linda Pedersen Bogren.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se