Brister i skolsystemet

Skolinspektionens genomgång avslöjar dessutom att majoriteten av skolor inte möter de specifika behoven hos elever med ADHD, autism och andra NPF-diagnoser. Sabina Rasiwala framhöll att detta inte bara är en fråga om pedagogisk brist utan en överträdelse av skollagens intentioner om en inkluderande utbildning.

Danijel Lukic från Specialpedagogiska skolmyndigheten underströk vikten av individualiserat stöd.
– En diagnos är inte en garanti för stöd, förklarade han och underströk att det är avgörande att stödet skräddarsys efter varje elevs unika behov och förutsättningar.

Susanne Berneklint från Riksförbundet Attention tog upp frågan om ojämlik utbildning och hur tillgång till resurser och kvalitativt stöd varierar beroende på geografiskt läge. Detta lyfter fram behovet av mer enhetliga och stödjande skolmiljöer över hela landet.

Det handlar om inkludering och samhällsansvar. På Samhall är vi engagerade i att fortsätta denna viktiga dialog och arbeta för en mer tillgänglig och rättvis utbildning.

Sabina Rasiwala, HR- och kommunikationsdirektör på Samhall

Vikten av tidiga insatser 

En viktig del i att förbättra situationen är tidiga insatser, bättre samordning mellan skolor och andra relevanta instanser samt en förstärkt förståelse för NPF i samhället.
– Det är avgörande att identifiera och implementera effektiva tidiga insatser, för att förhindra att elever faller igenom systemets sprickor, betonade Danijel Lukic.

Angelägenhet för hela samhället

Sabina Rasiwala betonade avslutningsvis att frågan om utbildning för elever med NPF är en angelägenhet för hela samhället.
– Det handlar om inkludering och samhällsansvar. På Samhall är vi engagerade i att fortsätta denna viktiga dialog och arbeta för en mer tillgänglig och rättvis utbildning, avslutade hon.

Se hela samtalet om hur vi gemensamt kan arbeta för en mer inkluderande och rättvis utbildning för elever med NPF. Engagemang och kunskapsutbyte är avgörande för att skapa de förändringar som krävs för att alla elever ska kunna lyckas och trivas i skolan.