– Man kan säga att det uppstod en följa John-effekt. Många företag flyttade för att deras konkurrenter gjorde det. Det medförde att man inte analyserade alla konsekvenser av flytten. Ofta överskattade man potentiella besparingar samtidigt som andra problem förbisågs, säger Per Hilletofth, professor i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle.

Nu är ett trendbrott för utflyttningen tydligt och gapet mellan in och utflyttning minskar.

– Den allmänna opinionen har förändrats och konkurrenskraft som primärt bygger på långväga lågkostnadsproduktion börjar bli mer ifrågasatt. Vi började se en förändring runt 2015 och nu flyttar allt fler företag som har haft sin tillverkning långt bort från sin huvudmarknad hem sin produktion, säger Per Hilletofth.

Det finns flera anledningar till att företagen nu flyttar hem.

– Det handlar i grunden om att kunna serva sin lokala marknad på ett bättre sätt. Det som sker just nu är en form av avglobalisering där företag i större utsträckning eftersträvar mer lokala försörjningskedjor där produktion och marknad kommer närmare varandra. Detta är en utveckling som kommer att fortsätta då företagen vill minska sina risker och samtidigt förbättra hållbarhet och flexibilitet. Kostnadseffektiv kundanpassning och produktutveckling är till exempel lättare när produktionen ligger närmare marknaden, säger Per Hilletofth.

Trenden att fler företag flyttar hem bekräftas även av Exportbarometern som genomförs på uppdrag av Svensk Exportkredit. När de intervjuade över 200 svenska exportföretag, så var andelen som planerade att anställa i Sverige högre än andelen som planerade att anställa utomlands. Trenden var tydligast bland små och medelstora bolag.