Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

Arbetsmiljöspecialisten vill skapa ett öppnare och tryggare Samhall

Samhall har inlett ett arbete med att förbättra företagets arbetsmiljö. Frågan har mycket hög prioritet och som en del av satsningen har åtta arbetsmiljöspecialister anställts. En av dem är Agneta Eklund som nu är med och lägger grunden till en säkrare och mer lyhörd företagskultur.

Att arbeta med arbetsmiljön rör sig om att skapa trygga, säkra och friska arbetsplatser och innefattar allt från hur en stol är utformad, hur tungt något är att bära till hur man ska hantera kemikalier. Men det handlar inte bara om det hårda och fysiska utan också om psykosociala och organisatoriska frågor som hur viktigt det är att trivas med sitt arbete och kollegorna, om stress och vilka förväntningar och resultatkrav som finns. Dessa lite ”mjukare” frågor tenderar dock att ofta hamna lite i skymundan när man pratar arbetsmiljö, berättar Samhalls operativa arbetsmiljöspecialist Agneta Eklund, trots att de är en betydande del av arbetet.

– Det är svårt att sätta en siffra, men jag skulle nog säga att arbetsmiljöarbete generellt har en fördelning på 80/20 mellan det fysiska och det psykosociala, säger hon.

Bild på en kvinna som lutar ena armen på ett grått avskärmingsksydd vid en kontorsplats.

Det är en kulturresa som vi måste göra och ett åtagande som alla måste jobba med, från högsta ledningen och ut i organisationen.

Agneta Eklund

Agneta Eklund anställdes på Samhall för snart ett år sedan efter att företaget påbörjat sitt arbete med att successivt och målmedvetet jobba för att förbättra arbetsmiljön för alla anställda. På två år har arbetsmiljöexpertisen gått från en person till att de nu är åtta specialister som arbetar dedikerat med frågan. Agneta Eklund är operativt ansvarig för ett av Samhalls fyra marknadsområden och utgår från Jönköping. Det blir många resor eftersom mycket av hennes arbete går ut på att vara ute i verksamheten för att gå arbetsmiljöronder, göra riskbedömningar och hålla utbildningar för både chefer och medarbetare.

– Min uppgift är att vara ett stöd för arbetsmiljöfrågor i organisationen, att hjälpa till att sätta rutiner och träna personalen ute i verksamheten på att exempelvis lära sig att se risker och arbeta förebyggande. Jag ska hjälpa till så att de regler som sätts upp centralt också blir verklighet ute i verksamheten, säger Agneta Eklund.

En av utmaningarna som Samhall och hon har är att företaget är så stort. Över 25 000 anställda ska informeras och utbildas.

– Det är så otroligt många människor som jobbar inom Samhall vilket gör det svårare att förmedla kunskap och ge cheferna rätt verktyg att jobba med. Varje ändring som görs i policyer eller strategier måste också ut, samtidigt som vi måste säkerställa att alla har förstått vad det innebär och vad som ska göras.

Mer om Agneta Eklund

Ålder: 55.

Bästa jobbegenskap: Engagerad.

Roligaste stunden på arbetet: När jag har kunnat hjälpa någon med ett arbetsmiljöproblem.

Om du fick förändra något arbetsmiljömässigt: Att alla skulle vara mer riskmedvetna och medvetenheten om hur mycket man faktiskt påverkar med sitt eget beteende.

Utmaningen handlar också om resurser. Det arbetsmiljöarbete som funnits har inte räckt till, men nu arbetar företaget på att få en bättre företagskultur. Frågan är av högsta prioritet inom ledningen.

– Det är ganska många strategiska arbetsmiljöfrågor, områden och processer som vi jobbar med nu, men som är grunden och som måste finnas på plats. Sedan tänker jag att vi alla tillsammans måste arbeta med att få en bra arbetsmiljö och att vi arbetar med samma strategi och har samma budskap. Det är en kulturresa som vi måste göra och ett åtagande som alla måste jobba med, från högsta ledningen och ut i organisationen, säger hon.

Bild på fyra personer som står i ett tvättrum. Två har ryggen vänd mot kameran och på ryggarna står det Samhall.

Tips från experten

Skaffa kunskap om vad som måste göras för att få till en så bra arbetsmiljö som möjligt och samverka – det är viktigt att jobba tillsammans och skapa delaktighet.

Utmaningar vid förändring

För Samhalls del fungerar verksamheten på de allra flesta håll bra, men det finns områden och orter där arbetsmiljön inte varit tillräckligt bra. Där chefer har för många medarbetare under sitt ansvar och där medarbetarnas uppdrag och arbetsuppgifter är för få och därför inte alltid matchar behov och funktionsnedsättning. Men att göra en genomgripande förändring och ändra riktning är inte lätt för något företag. Förutom satsningar krävs det engagemang, tid och uthållighet förklarar Agneta Eklund.

– Det viktigaste är att prata om det och vara lyhörda för varandra, så att man får den här känslan att man vågar säga till. Den som är chef måste arbeta för en öppen och tillåtande kultur, det måste du få in på arbetsplatsen. Jobba med tillit, värdegrunder och ökad medvetenhet i frågan, säger hon.

Hennes bild av hur det står till på svenska företag och organisationer generellt är att det ofta finns en medvetenhet om arbetsmiljö, men att den kanske inte alltid är prioriterad.

– Det ser såklart väldigt olika ut, generellt tycker jag att svenska företag är ganska duktiga på att göra riskbedömningar, men att många inte är så bra på att följa upp åtgärderna för att dels se så att de alls görs att de får avsedd effekt. Många glömmer också att se till individen och anpassa efter de behov som finns – i både den fysiska och psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön.

Efter att ha jobbat på Samhall i snart ett år börjar hon bli väl inkörd på jobbet, men även då det är ett företag med unika förutsättningar tycker Agneta Eklund inte att arbetsmiljöarbetet skiljer sig från andra arbetsplatser.

– Själva arbetsmiljöarbetet som sådant är inte annorlunda, men vi har lite större utmaningar för att vi har fler anpassningar. Våra medarbetare kan ha kognitiva nedsättningar, vara blinda eller hörselskadade vilket kräver fler sätt att utbilda på och fler åtgärder. Men det är också det som är charmen, att hitta de här nya möjligheterna för våra medmänniskor.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se