Hoppa till innehåll
Samhall

Sammanfattning 2023

Sara Revell Ford

Ålder: 51 år. Bor: I Nacka

Tidigare erfarenhet: Nationell chef för Svenska Röda Korset samt generalsekreterare för Friluftsfrämjandet. Sara har också arbetat med affärsutveckling, försäljning och marknadsföring inom bland annat The Absolut Company och Canon.

Vi vet sedan tidigare att svaga arbetsmarknader drabbar de mest utsatta hårdast. Personer med funktionsnedsättningar är ofta de som får gå först när företag drar ner – och står även sist i kön när konjunkturen vänder igen. Det gör Samhall som stor arbetsgivare och möjliggörare på arbetsmarknaden viktigare än på länge. Genom att trygga jobben för våra 24 000 medarbetare med funktionsnedsättningar bidrar vi till ett mer hållbart Sverige.

Vår nya riktning

2023 var ett intensivt år för Samhall med ett betydande fokus på granskning och uppföljning av verksamheten. Både Riksrevisionens effektivitetsgranskning och Konkurrensverkets uttalande om prissättning i städbranschen pekade på områden där vi sedan tidigare identifierat utvecklingsbehov och har redan pågående förändringsarbeten.

Den nya inriktningen för Samhall som jag initierade för snart tre år sedan, är en central del i att svara upp mot dessa utvecklingsbehov. Vi arbetar målmedvetet för att ge våra första linjens chefer bättre förutsättningar att stötta våra medarbetare med funktionsnedsättningar i deras utvecklingsresor. Med ett tydligt fokus på våra arbetsmiljöer och mer gemensamma arbetssätt kan vi effektivisera såväl stödet till våra medarbetare som uppföljningen av vår verksamhet. En viktig del i detta är också att vara både tydligare och mer transparenta kring hur vi gör affärer. Det är ett långsiktigt arbete där vi med ett tydligt hållbarhetsfokus kommer att stärka och utveckla såväl processer som organisation och arbetssätt.

Våra arbetsmarknadspolitiska resultat

Uppfyllelsen av Samhalls arbetsmarknadspolitiska målsättningar var fortsatt hög under 2023. Målen för antalet levererade lönetimmar i skyddat arbete, den prioriterade rekryteringen och bolagets tre uppdragsmål avseende sysselsättningsgrad, arbetsmiljö och medarbetarengagemang, uppnåddes. Antalet lönetimmar i utvecklingsuppdraget, LFU, uppnåddes dock inte till följd av att Arbetsförmedlingen inte lyckats anvisa medarbetare i tillräcklig omfattning.

Trots ett starkt fokus på uppgiften uppnåddes inte heller det viktiga målet om hur många medarbetare som lämnar oss för nya jobb, så kallade övergångar. Detta har flera anledningar, såsom lågkonjunkturen där arbetsgivare är mindre benägna att anställa samt att vi fått färre anvisade medarbetare i LFU-uppdraget där, målgruppen har andra förutsättningar och gör fler övergångar. Därtill ser vi en långsiktig utmaning där de medarbetare som anvisas från Arbetsförmedlingen har en allt längre utvecklingsresa innan de kan lämna Samhall för nya jobb.

“Samhalls konstruktion och finansieringsmodell medför fortsatta utmaningar”

Vårt ekonomiska resultat

När böckerna för 2023 stängts kan vi konstatera ett rörelseresultat om -342 miljoner kronor. Det negativa resultatet är en följd av avtagande tillväxt i affärsverksamheten tillsammans med ökade uppdragsrelaterade merkostnader i kombination med en oförändrad statlig ersättning. Därtill har nödvändiga kvalitetshöjande insatser, som bland annat förbättrat våra arbetsmiljöer, inneburit ökade kostnader.

Inför 2024 har ägaren höjt ersättningen för samhällsuppdraget. Detta avhjälper bolagets kortsiktiga ekonomiska utmaningar och möjliggör vissa kvalitetshöjande investeringar i linje med bolagets nya inriktning. Men Samhalls konstruktion och finansieringsmodell medför fortsatta utmaningar, där den höjda ersättningen snabbt förbrukas av ökande fasta kostnader, såsom lönerna för medarbetarna i det arbetsmarknadspolitiska uppdraget samtidigt som de långsiktiga behoven kvarstår.

Under året fortsatte Samhall att växa i linje med vår strategi, där områden som tvätt och industri har varit i fokus. Vi ser fortsatt utmaningar inom branschlösningar, där konjunkturen och osäkra marknader påverkat affärerna negativt.

Bland de nya kundavtalen utmärker sig särskilt uppdraget att tvätta och reparera uniformer åt Försvarsmakten. Det är ett långsiktigt avtal, med start under år 2025, som innebär många bra och utvecklande arbeten i hela landet för Samhall.

Våra förutsättningar utreds

När vi vänder blicken framåt kan vi konstatera att 2024 kan bli ett mycket formativt år för Samhall. Under början av året beslutade regeringen att tillsätta en utredning av bolagets uppdrag, verksamhet och förutsättningar. Detta är någonting som vi välkomnar och själva har förespråkat under en längre tid.

Samhalls nuvarande ramar och uppdrag etablerades för över trettio år sedan. Sedan dess har arbetsmarknaden, näringslivet och målgruppen arbetslösa med funktionsnedsättningar förändrats kraftigt. Samhall har spelat en oerhört viktig roll på arbetsmarknaden – och gör det än idag. Med det sagt, är det viktigt att möta dagens utmaningar med ramar och förutsättningar som ligger i tiden. Vi ser fram emot att under kommande år bidra till förändringar som kan skapa ett ännu bättre Samhall.

Jag vill avslutningsvis tacka våra medarbetare, kunder, fackliga organisationer och övriga intressenter för ett gott samarbete under 2023. Med fokus på att stärka och utveckla stödet till våra medarbetare, och med en stark förändringsvilja, går vi nu in i ett nytt verksamhetsår där vi tillsammans lägger grunden till morgondagens Samhall.

Sara Revell Ford
VD
Stockholm, mars 2024

Årsredovisning 2023

Gå tillbaka till sammanfattningen av årsredovisningen 2023 och upptäck mer innehåll.