Hoppa till innehåll
Samhall

Sammanfattning 2023

Våra mål är viktiga och många

Uppdragets omfattning

Fokus på lönetimmar

Ägarens mål för uppdragets omfattning är tydliga. Hur många som ska få en anställning hos oss varje år, och hur många som därefter ska lämna oss i form av en övergång till den ordinarie arbetsmarknaden. Det vi nu fokuserar alltmer på är: vad är det som händer däremellan? Här är måtten på sysselsättningsgrad, engagemang samt trygg och säker arbetsmiljö viktiga.

Antalet lönetimmar för LFU-anställda minskade under året till 2,84 (2,97). Nedgången beror på minskat inflöde från Arbetsförmedlingen.

Antalet övergångar

Ett högt prioriterat mål är antalet övergångar,
det vill säga hur många medarbetare som varje år lämnar oss för andra arbetsgivare. Under 2023 minskade antalet övergångar till 1 166.

Prioriterade grupper

Mål: Minst 50 procent av de som anvisas till skyddat arbete inom Samhall ska komma från prioriterade grupper. Detta mål ändrades från 40 procent den 29 november 2023.

Resultat: 57 procent av de anvisade kom från prioriterade grupper.

2023:

57 %

2022:

62 %

Mål:

50 %

Lönetimmar, LFU

Mål: Samhall ska erbjuda anställningar med lönebidrag för utveckling i anställning under minst 2,99 miljoner lönetimmar. Detta mål ändrades från 3,26 miljoner lönetimmar den 29 november 2023.

Resultat: Årets utfall var 2,84 miljoner lönetimmar.

2023:

2,84

2022:

2,97

Mål:

2,99

Lönetimmar, skyddat arbete

Mål: Samhall ska erbjuda anställningar i skyddat arbete under minst 32,84 miljoner lönetimmar.

Resultat: Årets utfall var 32,98 miljoner lönetimmar.

2023:

32,98

2022:

32,65

Mål:

32,84

Övergångar

Mål: Samhall ska se till att minst 1 500 personer övergår till arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Resultat: 1 116 personer fick nytt jobb.

2023:

1 166

2022:

1 483

Mål:

1 500

Övergångar, kvinnor

Mål: Antalet övergångar för kvinnor ska öka.

Resultat: 30 procent av övergångarna gjordes av kvinnor.

2023:

30 %

2022:

32 %

Mål:

Återgångar

Mål: Andelen återgångar ska minska.

Resultat: Andelen återgångar uppgick till 60 procent.

2023:

60 %

2022:

50 %

Mål:

Sysselsättningsgrad

Våra medarbetare ska utvecklas på jobbet. Ett av våra mål är att medarbetarna ska vara sysselsatta minst 95 procent av sin arbetstid, i form av arbete i kunduppdrag eller utvecklingsaktiviteter så som praktik och utbildningar.

Engagemangs- och arbetsmiljöindex

Vår årliga medarbetarundersökning utgör underlaget för flera av våra nyckeltal. Frågorna för engagemangsindex handlar till exempel om hur medarbetaren trivs på jobbet, hur närmaste chef stöttar och hur det fungerar med egna och gemensamma mål.

Frågor som används till arbetsmiljöindex fokuserar till exempel på om medarbetaren känner sig trygg och säker på arbetsplatsen och har de kunskaper som krävs för att kunna utföra sitt arbete.

Svaren kopplade till respektive index omvandlas till en skala på 0–100, där 100 innebär att alla medarbetare som svarat upplever samtliga delar som välfungerande.

Uppdragsmål

Sysselsättningsgrad

Mål: Sysselsättningsgraden ska över tid uppgå till minst 95 procent. I sysselsättningsgraden ingår arbete i kunduppdrag och utvecklingsaktiviteter som praktik och utbildning.

Resultat: Sysselsättningsgraden uppgick till 96,8 procent.

2023:

97 %

2022:

96 %

Mål:

≥95 %

Engagerade medarbetare

Mål: Engagemangsindex ska ha en positiv trend och långsiktigt uppgå till minst 70.

Resultat: Årets engagemangsindex uppgick till 68 på skalan 1–100.

2023:

68

2022:

67

Mål:

≥70

Trygg och säker arbetsmiljö

Mål: Arbetsmiljöindex ska ha en positiv trend och långsiktigt uppgå till minst 80.

Resultat: Arbetsmiljöindex uppgick till 77 på en skala 1–100.

2023:

77

2022:

77

Mål:

≥80

Ekonomiska mål

Avkastning på eget kapital

Mål: Avkastningen på eget kapital ska långsiktigt uppgå till 5 procent.

Resultat: Avkastning på eget kapital uppgick till 4 procent över en 12-månaders period, 7 procent sett över en 5-årsperiod och 2 procent över en 10-årsperiod.

1 år

4 %

5 år

7 %

10 år

2 %

Soliditet

Mål: Soliditet om minst 30 procent.

Resultat: Soliditeten uppgick till 40 procent.

2023:

40 %

2022:

41 %

Mål:

30 %

Styrelsens strategiska mål för hållbart värdeskapande

Medarbetarutveckling

Vi har tagit fram ett index för att mäta kompetens-
utvecklingen hos våra medarbetare. som tar hänsyn till grundutbildning, yrkeskunnande och arbetslivserfarenhet sedan anställning på Samhall. Arbete pågår med att utveckla en rapport inför 2024 som stöd för uppföljning på olika nivåer.

Mål: Medarbetarutvecklingsindex ska öka till 65 senast 2026.

Resultat: 38 procent av medarbetarna uppfyllde kriterierna för medarbetarutveckling. Värdet förväntas öka kraftigt när rapporteringsrutiner är fullt implementerade.

2023:

38

2022:

Mål:

65

Samhällsnytta

Beräkningen av Samhällsnytta är ett sätt att visa på vilket värde Samhall skapar för samhället. När en kund samarbetar med oss skapas både nya arbetsmöjligheter för ett antal personer och vår gemensamma välfärd stärks. Vi visar att varje krona som Samhall får från statsbudgeten ger effekter för samhället, både minskade utgifter och ökade intäkter i samhället.

Mål: Målet för Samhällsnytta kommer att sättas under 2024 för att säkra en representativ nollmätning.

Anseende

Vi har 2023 börjat genomföra mätningar av vad allmänheten anser om Samhall som en indikator på vilket förtroende vi har. Vi mäter anseende utifrån olika dimensioner: övergripande rykte/anseende, personligt intryck, tillit, kvalitet i tjänster/produkter och framgång.

Mål: Vårt anseende hos allmänheten ska öka från 29 till 35 senast 2026.

Resultat: 2023 års anseendeindex var 29 på skalan -65 till 135. Mätningen var den första, därför saknas jämförelsevärde.

2023:

29

2022:

Mål:

35

Koldioxidavtryck

Att minska vårt koldioxidavtryck är ett av många sätt att ta ansvar för miljön.

Mål: Halvera klimatpåverkan 2025 jämfört med 2018, omfattar scope 1, egna el- & värmeavtal, samt tjänsteresor och transporter.

Resultat: Årets utfall var 3 272 ton CO2e, vilket är en minskning med 45 procent jämfört med 2018.

2023:

3 272

ton CO₂

2022:

3 431

ton CO₂

Mål:

2 994

ton CO₂

Kundlojalitet

På Samhall använder vi mätverktyget ”Net Promoter Score” för att mäta våra kunders rekommendationsvilja som en indikation på hur nöjda de är med våra tjänster.

Mål: Samhall ska ha ett Net Promoter Score (NPS) som uppgår till 30 senast 2026.

Resultat: Under 2023 har kundlojaliteten ökat med ett NPS-värde på 26, jämfört med 21 föregående år.

2023:

26

2022:

21

Mål:

30

Årsredovisning 2023

Gå tillbaka till sammanfattningen av årsredovisningen 2023 och upptäck mer innehåll.