En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det är sammanfattningen av begreppet hållbarhet som går att läsa i den flitigt citerade Brundtlandrapporten från 1987.

Hållbarheten delades in i tre beståndsdelar: ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och social hållbarhet. En bestående hållbarhet går inte att uppnå utan hänsyn till alla tre delarna.

– De hänger helt enkelt ihop och är grunden för allt hållbarhetsarbete, säger Anna Ljung som forskar om företags roll i samhället på Linköpings universitet.
Social hållbarhet handlar om att skapa förutsättningar som gynnar människor positivt, tillgodoser alla människors grundläggande rättigheter och främjar ett rättvist samhälle. Det kan företag förstås göra på många olika sätt.

Men oavsett vad man gör bygger det på en vilja att påverka samhället i positiv riktning. I den här guiden, presenterar vi några användbara perspektiv på social hållbarhet inom företagande.

  • Möjlighet att bli positiva samhällsaktörer. Företag har stora möjligheter att skapa verklig förändring genom att arbeta med social hållbarhet, för att lyckas med det arbetet är det bra att utgå från systemperspektiv. Ett företag kan ses som ett system med ett antal funktioner: produktion, sälj, HR, ledning, forskning och utveckling med flera. Det lokala företaget är i sin tur en del av livet i en kommun, en region och ett land. Den högsta systemnivån blir då den globala nivån och marknaden. Den som driver företag kan på olika sätt påverka socialt på flera nivåer genom att till exempel skapa arbetstillfällen, bostäder eller möjligheter att köpa saker.

– Ett lokalt it-företag kan upplevas positivt om de sponsrar fotbollsklubben, men de tappar ändå all trovärdighet om det sedan visar sig att de inte haft koll på att komponenterna de köper in tillverkas av barn. Det måste finnas ett systemperspektiv på social hållbarhet om man vill göra verklig skillnad, säger Merlina Missimer som forskar om social hållbarhet på Blekinge tekniska högskola.

  • Vinster med social hållbarhet. Ett sätt att visa att man bryr sig om samhället, medarbetare, kunder och invånare. Arbetet kan vara lönsamt på kort eller lång sikt, men bör bygga på en vilja att göra något bra. Det påverkar varumärket och vilken kompetens som söker sig till företaget. Organisationen blir mer effektiv och kreativ, samtidigt som det man producerar blir mer tillgängligt och kan nå en bredare målgrupp. På lång sikt riskerar de företag som inte jobbar med social hållbarhet att bli bortvalda.
  • Breddad rekrytering/inkludering. Genom att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden kan företag bidra till att minska utanförskap. Samtidigt får företaget en större mångfald bland medarbetarna, vilket kan stärka varumärket och göra det lättare att rekrytera. Forskning visar också att mångfald leder till bättre lönsamhet eftersom de då kommer in fler perspektiv på den tjänst eller produkt man levererar samtidigt som det är bra för hur organisationen fungerar.

– Det sänder ett budskap om vilken typ av organisation man vill vara. Att man är ett företag som tar ett bredare samhällsansvar, säger Torkel Strömsten som forskar om hållbarhet på Handelshögskolan i Stockholm.

Han tycker att fler företag borde vilja och våga rekrytera bredare. Och att inte fastna i hur man arbetat tidigare.

– Det går ju att designa arbetsuppgifter så att fler kan utföra dem och bidra med värdefulla arbetsinsatser, säger Torkel Strömsten.

Stöd och test på nätet

Företagarna har en digital guide där företagare i sju steg får lära sig hur ett företag kan arbeta med hållbar utveckling. Där finns också ett test (Så hållbart är ditt företag nu). En del av guiden och testet handlar om social hållbarhet. Läs mer här.

 

Stöd för företag. FSSD (Framework for Strategic Sustainable Development) är ett stöd för företag som vill uppfylla hållbarhetsprinciperna som Sveriges Ekokommuner använder. Det säger så här om social hållbarhet: Det ska inte finnas några strukturella hinder för människors hälsa, inflytande, kompetens (-utveckling), opartiskhet (mot diskriminering och orättvisa tillsättningar) och mening.

 

Mer från Blekinge tekniska högskola här.

  • Arbetsmiljö och villkor. Social hållbarhet handlar om människor. Bland annat om att ge alla medarbetare en lön de kan leva på, bra villkor, en god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter. Det gäller hela leverantörs- och produktionskedjan. För företag med verksamheter eller underleverantörer på många platser i världen gäller det att se till att alla delar av leverantörskedjan efterlever lagar och riktlinjer om mänskliga rättigheter och rättvisa levnadsvillkor. Men också andra mål och policyer för social hållbarhet som företaget självt kan ha satt upp.

– I en stor verksamhet som finns i flera länder och världsdelar är det förstås svårt att hela tiden hålla koll på hela produktionskedjan och vad alla leverantörer gör. Det finns många fallgropar och därför är det viktigt att tala om var företagets ansvar börja och slutar. Definiera noga vad ni jobbar med inom social hållbarhet och lova inte mer än ni kan hålla, säger Anna Ljung.

  • Tillgängliga produkter och tjänster. En annan aspekt av social hållbarhet är hur tillgängliga ett företags produkter och tjänster är, det vill sägas om de kan användas av alla oavsett vilka förutsättningar man har. Det gäller både de som säljs och de som man köper in för att använda i produktionen. Med dagens teknik går det att utveckla och vidareutveckla produkter så att de kan användas av fler personer och därigenom nå nya marknader.

– Jag tror att det finns marknader som man inte alltid tänker på. På 1970-talet behövde man i princip vara programmerare för att ha glädje av en dator. I dag har vi en helt annan användarvänlighet och det går att göra många saker med bara röststyrning, säger Torkel Strömsten.

  • Engagerade företagsavdelningar. Det är bra med en generellt hög medvetenhet om det sociala hållbarhetsarbetet inom företaget. Hur det ska organiseras kan bero på bransch och affärsidé. Initiativtagare för rekrytering och karriärmöjligheter kan vara ledningsgrupp och hr. Produkter och erbjudanden involverar forskning och utveckling, sälj och ledning. Och så vidare.
  • Lagar, regler och krav. I Sverige styrs mycket av hållbarhetsarbetet av ”vanlig” lagstiftning som arbetslagstiftning och miljölagstiftning. Enligt årsredovisningslagen ska företag som uppfyller vissa storleksvillkor upprätta hållbarhetsrapporter. EU-direktivet om icke finansiell rapportering (NFRD) säger att företag som är av allmänt intresse och har fler än 500 anställda ska ta fram hållbarhetsrapporter som innehåller bland annat sociala och personrelaterade frågor. EU inför succesivt mellan 2024–2026 ett nytt reviderat och skärpt direktiv för hållbarhetsredovisning (CSRD) för alla stora och börsnoterade samt vissa små och medelstora företag.