Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

Så främjar ditt företag ett rättvisare samhälle med social hållbarhet

Social hållbarhet för företag är ett stort och brett område. Det kan till exempel handla om rekrytering av personer som står långt från arbetsmarknaden, att ge alla anställda bra arbetsvillkor, att ha koll på sina leverantörskedjor och att utveckla produkter och tjänster som kan användas av så många som möjligt. För den som vill lyckas krävs systemperspektiv, kunskap och viljan att göra något bra.

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det är sammanfattningen av begreppet hållbarhet som går att läsa i den flitigt citerade Brundtlandrapporten från 1987.

Hållbarheten delades in i tre beståndsdelar: ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och social hållbarhet. En bestående hållbarhet går inte att uppnå utan hänsyn till alla tre delarna.

– De hänger helt enkelt ihop och är grunden för allt hållbarhetsarbete, säger Anna Ljung som forskar om företags roll i samhället på Linköpings universitet.
Social hållbarhet handlar om att skapa förutsättningar som gynnar människor positivt, tillgodoser alla människors grundläggande rättigheter och främjar ett rättvist samhälle. Det kan företag förstås göra på många olika sätt.

Men oavsett vad man gör bygger det på en vilja att påverka samhället i positiv riktning. I den här guiden, presenterar vi några användbara perspektiv på social hållbarhet inom företagande.

 • Möjlighet att bli positiva samhällsaktörer. Företag har stora möjligheter att skapa verklig förändring genom att arbeta med social hållbarhet, för att lyckas med det arbetet är det bra att utgå från systemperspektiv. Ett företag kan ses som ett system med ett antal funktioner: produktion, sälj, HR, ledning, forskning och utveckling med flera. Det lokala företaget är i sin tur en del av livet i en kommun, en region och ett land. Den högsta systemnivån blir då den globala nivån och marknaden. Den som driver företag kan på olika sätt påverka socialt på flera nivåer genom att till exempel skapa arbetstillfällen, bostäder eller möjligheter att köpa saker.

– Ett lokalt it-företag kan upplevas positivt om de sponsrar fotbollsklubben, men de tappar ändå all trovärdighet om det sedan visar sig att de inte haft koll på att komponenterna de köper in tillverkas av barn. Det måste finnas ett systemperspektiv på social hållbarhet om man vill göra verklig skillnad, säger Merlina Missimer som forskar om social hållbarhet på Blekinge tekniska högskola.

 • Vinster med social hållbarhet. Ett sätt att visa att man bryr sig om samhället, medarbetare, kunder och invånare. Arbetet kan vara lönsamt på kort eller lång sikt, men bör bygga på en vilja att göra något bra. Det påverkar varumärket och vilken kompetens som söker sig till företaget. Organisationen blir mer effektiv och kreativ, samtidigt som det man producerar blir mer tillgängligt och kan nå en bredare målgrupp. På lång sikt riskerar de företag som inte jobbar med social hållbarhet att bli bortvalda.
 • Breddad rekrytering/inkludering. Genom att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden kan företag bidra till att minska utanförskap. Samtidigt får företaget en större mångfald bland medarbetarna, vilket kan stärka varumärket och göra det lättare att rekrytera. Forskning visar också att mångfald leder till bättre lönsamhet eftersom de då kommer in fler perspektiv på den tjänst eller produkt man levererar samtidigt som det är bra för hur organisationen fungerar.

– Det sänder ett budskap om vilken typ av organisation man vill vara. Att man är ett företag som tar ett bredare samhällsansvar, säger Torkel Strömsten som forskar om hållbarhet på Handelshögskolan i Stockholm.

Han tycker att fler företag borde vilja och våga rekrytera bredare. Och att inte fastna i hur man arbetat tidigare.

– Det går ju att designa arbetsuppgifter så att fler kan utföra dem och bidra med värdefulla arbetsinsatser, säger Torkel Strömsten.

Stöd och test på nätet

Företagarna har en digital guide där företagare i sju steg får lära sig hur ett företag kan arbeta med hållbar utveckling. Där finns också ett test (Så hållbart är ditt företag nu). En del av guiden och testet handlar om social hållbarhet. Läs mer här.

 

Stöd för företag. FSSD (Framework for Strategic Sustainable Development) är ett stöd för företag som vill uppfylla hållbarhetsprinciperna som Sveriges Ekokommuner använder. Det säger så här om social hållbarhet: Det ska inte finnas några strukturella hinder för människors hälsa, inflytande, kompetens (-utveckling), opartiskhet (mot diskriminering och orättvisa tillsättningar) och mening.

 

Mer från Blekinge tekniska högskola här.

 • Arbetsmiljö och villkor. Social hållbarhet handlar om människor. Bland annat om att ge alla medarbetare en lön de kan leva på, bra villkor, en god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter. Det gäller hela leverantörs- och produktionskedjan. För företag med verksamheter eller underleverantörer på många platser i världen gäller det att se till att alla delar av leverantörskedjan efterlever lagar och riktlinjer om mänskliga rättigheter och rättvisa levnadsvillkor. Men också andra mål och policyer för social hållbarhet som företaget självt kan ha satt upp.

– I en stor verksamhet som finns i flera länder och världsdelar är det förstås svårt att hela tiden hålla koll på hela produktionskedjan och vad alla leverantörer gör. Det finns många fallgropar och därför är det viktigt att tala om var företagets ansvar börja och slutar. Definiera noga vad ni jobbar med inom social hållbarhet och lova inte mer än ni kan hålla, säger Anna Ljung.

 • Tillgängliga produkter och tjänster. En annan aspekt av social hållbarhet är hur tillgängliga ett företags produkter och tjänster är, det vill sägas om de kan användas av alla oavsett vilka förutsättningar man har. Det gäller både de som säljs och de som man köper in för att använda i produktionen. Med dagens teknik går det att utveckla och vidareutveckla produkter så att de kan användas av fler personer och därigenom nå nya marknader.

– Jag tror att det finns marknader som man inte alltid tänker på. På 1970-talet behövde man i princip vara programmerare för att ha glädje av en dator. I dag har vi en helt annan användarvänlighet och det går att göra många saker med bara röststyrning, säger Torkel Strömsten.

 • Engagerade företagsavdelningar. Det är bra med en generellt hög medvetenhet om det sociala hållbarhetsarbetet inom företaget. Hur det ska organiseras kan bero på bransch och affärsidé. Initiativtagare för rekrytering och karriärmöjligheter kan vara ledningsgrupp och hr. Produkter och erbjudanden involverar forskning och utveckling, sälj och ledning. Och så vidare.
 • Lagar, regler och krav. I Sverige styrs mycket av hållbarhetsarbetet av ”vanlig” lagstiftning som arbetslagstiftning och miljölagstiftning. Enligt årsredovisningslagen ska företag som uppfyller vissa storleksvillkor upprätta hållbarhetsrapporter. EU-direktivet om icke finansiell rapportering (NFRD) säger att företag som är av allmänt intresse och har fler än 500 anställda ska ta fram hållbarhetsrapporter som innehåller bland annat sociala och personrelaterade frågor. EU inför succesivt mellan 2024–2026 ett nytt reviderat och skärpt direktiv för hållbarhetsredovisning (CSRD) för alla stora och börsnoterade samt vissa små och medelstora företag.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se