Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

Kompetens på köpet när rekryteringen är inkluderande

Fördomar gör att många arbetssökande inte ens kallas till intervju.
– Talanger väljs bort på felaktiga grunder. Mångfald och inkludering är lönsamt både för företag och samhälle, säger Åsa Edman Källströmer som är vd för rekryteringsföretaget TNG.

De som är mest utsatta är bland annat människor med utomeuropeisk bakgrund, äldre och personer med funktionsnedsättning, berättar Fredrik Ostrozanszky som är utredare på fackförbundet Unionen.

– Vi har en tendens att rekrytera personer som liknar oss själva och välja bort det som upplevs som annorlunda. Fördomar och negativa föreställningar om vissa grupper bidrar också. Det är till exempel många personer med funktionsnedsättning som inte har nedsatt arbetsförmåga, andra klarar jobba alldeles utmärkt med rätt anpassning av arbetsmiljön, säger han.

Häromåret svarade varannan privatanställd chef att det finns risk för diskriminering vid rekrytering på deras arbetsplats när Kantar Sifo på Unionens uppdrag ställde frågan om hur hög sannolikhet de tror att någon av diskrimineringsgrunderna är till nackdel när företaget ska anställa. Mest utsatta bedömdes personer med psykisk- eller fysisk funktionsnedsättning vara, samt de med religiöst kopplade kläder och personer äldre än 55 år.

Den redan stora kompetensbristen kommer att accelerera under de närmaste åren.

Rodrigo Garay, driver stiftelsen Working for Change

Vinster med breddad rekrytering

Rodrigo Garay, som bland annat driver stiftelsen Working for Change som arbetar för ökad mångfald i arbetslivet, efterlyser ordentliga kartläggningar av den bristande mångfalden och dess orsaker, både i samhället i stort och på enskilda arbetsplatser. För att nå framgång säger han att det är helt avgörande att vd och ledningsgrupp är engagerade och han drar paralleller till miljöarbetet.

– Ingen vd nöjer sig med att säga till sina medarbetare att det är bra om det köps in ekologiskt kaffe. I stället sätts det upp konkreta mål och tidsplaner för exempelvis utsläppsminskningar. På liknande sätt bör man agera när det gäller mångfald och inkludering, som dessutom bör vara en variabel vid offentlig upphandling.

– Den redan stora kompetensbristen kommer att accelerera under de närmaste åren. Att då inte bredda rekryteringen är inte bara resursslöseri utan direkt oansvarigt, säger han. Enligt flera studier och undersökningar från senare år, bland annat av konsultbolaget McKinsey, finns det ett samband mellan affärsnytta, innovation och mångfald, berättar Åsa Edman Källströmer som är vd för rekryteringsföretaget TNG som är specialiserat på fördomsfri rekrytering.

– Rekrytering har länge handlat om att hitta personer som passar in i gruppen. Det gör att många väljs bort för att de inte anses passa in. Men det är inte samma sak som att de inte skulle ha klarat jobbet. De skulle kanske till och med ha levererat mer. 

Åtta punkter för en inkluderande rekryteringsprocess

 1. Se över vilka krav som ställs i kravprofilen. Är alla verkligen nödvändiga? Är de enkla att förstå?
 2. Gör tydlig skillnad på måstekrav och meriterande kompetenser.
 3. Använd inkluderande arbetsbeskrivning. Undvik formuleringar med stark koppling till en viss grupp i samhället. Använda könsneutrala ord.
 4. Sök/annonsera i plattformar och kanaler som främjar mångfald.
 5. Använd anonymiserade ansökningshandlingar i den första urvalsfasen.
 6. Objektiva tester, kompetensbaserade intervjuer och arbetsprover skapar ofta en mer inkluderande rekryteringsprocess än att helt fokusera på CV.
 7. Ställ under intervjuer enbart frågor som är direkt kopplade till de kompetenser, egenskaper och styrkor som behövs för den aktuell tjänsten. Ställ samma frågor till alla kandidater. Undvik frågor som inte har med tjänsten att göra.
 8. Se till att alla får stöd och uppmuntran att söka vid internrekrytering.

Ta bort måstekrav 

En viktig första åtgärd inför en rekrytering är att göra ordentliga analyser av vad det är för kompetenser som verkligen krävs för ett visst arbete.

– Många krav ställs av ren slentrian, till exempel att personen ska ha en viss utbildning eller kunna tala och skriva bra svenska, trots att det kanske inte behövs för att kunna göra ett bra jobb. Bara genom att ta bort onödiga och irrelevanta måstekrav går det att bredda kandidaturvalet, säger Åsa Edman Källströmer.

– Det är också bra om rekryteringsprocesserna till en början är helt anonyma, att det inte syns vad personerna heter, har för kön, ålder och liknande. Det gör att de sökandes kompetens och arbetspotential hamnar i fokus. Rekryterar man utifrån kompetens får man mångfald på köpet.

Tänk också på att ge alla kandidater samma frågor och att de handlar om kompetens. Frågor om till exempel familjeliv och intressen hör däremot inte hemma i en intervju.

Även arbetspsykologiska och objektiva tester är en viktig del, men är enligt Åsa Edman Källströmer inget man utformar själv. För dem är det är viktigt med omfattade vetenskapliga studier som bekräftar att testerna mäter det som är avsikten, och att det är certifierat av en tredje part. 

– Man ska ha tester som testar de förmågor, färdigheter och personliga egenskaper som är viktiga för respektive tjänst, säger hon.

Tänk på

 • Att rikta annonser till målgrupper som inte nåtts tidigare.
 • Att se till att de som arbetar med rekryteringen har olika bakgrund och erfarenheter. Få in olika perspektiv. Undvik grupptänkande.
 • Att eventuell rekryteringsfirma/konsult har ett mångfaldsperspektiv.
 • Att undersöka vilka som har intervjuats under det senaste året. Har de liknande bakgrund och erfarenheter?
 • Att regelbundet analysera genomförda rekryteringar utifrån ett mångfaldsperspektiv: urval, kanaler, process och slutkandidater.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se