Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

Arbetsplatsanpassningar på väg att revolutioneras av digital teknik

Den nya tekniken öppnar nya möjligheter i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning. Den kan också användas för att öka förståelsen för hur personer med kognitiva funktionsnedsättningar upplever arbetsplatsen och därmed skapa en mer inkluderande psykosocial miljö.

Digitaliseringen av arbetslivet har inneburit något av en revolution för många personer med funktionsnedsättning. Tack vare digitaliseringen finns nu exempelvis möjlighet för personer med nedsatt syn att ta del av information genom punktskriftsdisplay och syntetiskt tal, det finns bild- och texttelefoni och det finns digitala hjälpmedel för personer med nedsatt hörsel.

Nu utvecklas tekniken i rasande fart och för att personer med funktionsnedsättning ska kunna dra nytta av framstegen krävs flexibla system där den nya tekniken kan kopplas på och komma till användning.

Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR) är exempel på ny teknik som på olika sätt blandar verklighet med digitala gränssnitt och där resultatet enklast kan beskrivas som en utökad verklighet – man kan befinna sig på en annan plats och i ett annat sammanhang utan att behöva förflytta sig fysiskt.

Teknikerna erbjuder många fördelar för personer med funktionsnedsättning och underlättar för dem att bli inkluderade i arbetslivet. I en VR-miljö kan en medarbetare exempelvis besöka olika arbetsmiljöer, lära sig arbetsuppgifter och träna på dem virtuellt, medan en AR-funktion i mobilen kan ge instruktioner på plats i en specifik situation på en specifik arbetsstation.

Exempel på ny teknik för arbetsplatsanpassning

 • Utbildning och träning i virtual reality.
 • Augmented reality-funktioner i mobilen kan projicera instruktioner direkt på ett specifikt objekt på en specifik arbetsstation.
 • Översättning av teckenspråk till tal med hjälp av artificiell intelligens.
 • Inclusion key – en digital nyckel som automatiskt kan anpassa den tekniska miljön till användaren.

Inlevelse ger insikt

Inlevelse ger insikt-filmerna har fått betyget 9 av 10 när de testats på SIUS-konsulenter, där SIUS står för Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd. Filmerna, bakgrund och instruktioner kan laddas ner från inlevelsegerinsikt.se och kan ses både i mobilen och i VR-glasögon.

Ny teknik ger nya möjligheter

En annan teknik som är under utveckling är så kallade haptiska gränssnitt. Det handlar om att göra det möjligt att känna på, röra och kontrollera virtuella objekt så att det känns som att man hanterar fysiska objekt. En grupp tyska forskare har utvecklat en teknik att läsa punktskrift i luften med hjälp av ett haptiskt gränssnitt.

VR kan också användas för att förändra den psykosociala arbetsmiljön och göra den mer tillgänglig. Ett sådant exempel är projektet Inlevelse ger insikt som tagits fram av Certec vid Lunds Tekniska Högskola tillsammans med bland annat Funka.

– När vi hör ordet funktionsnedsättning tänker vi oftast på personer med fysiska rörelsehinder, men den stora gruppen består av personer med olika kognitiva svårigheter. För att en arbetsplats ska vara inkluderande även för dem krävs anpassningar i den sociala arbetsmiljön, säger Håkan Eftring, universitetslektor vid Certec.

Projektet Inlevelse ger insikt är avsett att skapa förståelse hos chefer och medarbetare för hur en person med en kognitiv funktionsnedsättning uppfattar olika situationer. I sex 360-gradersfilmer som går att se i VR-glasögon får man ta del av ett möte, en arbetsplatsintroduktion och ett födelsedagsfirande i fikarummet ur ett perspektiv från en person med en dold funktionsnedsättning.

Lästips!

Läs mer om ny teknik för personer med funktionsnedsättning i Funkas rapport New Realities Unlocking the Potential of XR for Persons with Disabilities.
Läs även Nordens välfärdscenters rapporter: Framtidens arbetsliv – teknik och digitalisering för ökad inkludering.

Porträtt av Håkan Eftring.

När vi hör ordet funktionsnedsättning tänker vi oftast på personer med fysiska rörelsehinder, men den stora gruppen består av personer med olika kognitiva svårigheter.

Håkan Eftring, universitetslektor vid Certec.

Alla är olika

Inför arbetet med filmerna fick personer med bland annat adhd, add, autism, bipolär sjukdom och hjärntrötthet komma med input om vilka svårigheter de kan mötas av i de olika situationerna samt hur situationen i stället skulle kunna fungera optimalt.

– Vi är alla olika. För en person som sitter i ett möte kan det faktum att en annan sitter bredvid och mumsar knäckebröd vara så störande att det är omöjligt att koncentrera sig på mötet. Det här är viktigt att veta och jag tror att filmerna kan bidra till förståelse för hur den psykosociala miljön måste utformas för att fungera för alla, säger Håkan Eftring.

– Vad som är koncentrationsförmåga kan beskrivas som en glidande skala – det är helt enkelt normalt att vara olika och om man tar hänsyn till ytterligheterna på skalan så blir det bra för alla, tillägger han.

Samhall Innovation Days

År 2019 samlade Samhall medarbetare, företag och experter till Samhall Innovation Days. Uppdraget var att göra arbetslivet enklare för personer med autism.

– En konkret idé som mötet resulterade i var att skapa en digital nyckel som automatiskt kan anpassa den tekniska miljön till användaren. Många möjligheter till anpassning finns redan inbyggda i dagens datateknik, med en digital nyckel skulle man inte behöva leta efter inställningarna. Den här lösningen tittar vi på tillsammans med Microsoft, berättar Pär Rasmusson, CIO på Samhall.

 

Under de tre dagarna tittade deltagarna även på möjligheten att förvandla språk till bild, symboler eller ikoner.

– Bildspråket är den bästa bryggan när vi inte har ett gemensamt språk, säger Pär Rasmusson.

 

Innovation Days var en framgång som besöktes av ingen mindre än Microsofts globala vd Satya Nadella när han var i Sverige. Och det kan komma fler Innovations Days längre fram, nu när pandemin inte längre står i vägen.

– Vi vill fortsätta samarbetet med Microsoft och andra företag och organisationer som vill bidra till att skapa nytta för hela samhället, understryker Pär Rasmusson.

 

Läs mer om Samhall Innovation Days här.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se