Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

Därför tjänar alla på digital tillgänglighet

Om du skapar en digital miljö som är enkel att förstå för de personer som har det allra svårast kommer det att bli en bra miljö för alla. Därmed blir det också en framgångsfaktor för ditt företag – vare sig du vill öka lönsamheten eller vara en god samhällsaktör.

Vi bokar tid hos vårdcentralen via en chatt, betalar våra räkningar i internetbanken och köper våra resor i en app – dagens samhälle blir alltmer digitalt och det är svårt att fungera som medborgare utan att vara uppkopplad.

Utvecklingen har på många sätt gjort det lättare att fungera i samhället. Samtidigt har det skapat ett glapp där stora samhällsgrupper stängs ute på grund av att den digitala miljön inte är tillräckligt tillgänglig. Det här berättar Stefan Johansson som är forskningsledare och doktor i digital tillgänglighet på KTH och som forskar på hur alla människor ska kunna vara delaktiga i det digitala samhället.

– Den digitala tillgängligheten har gjort att vissa saker har blivit bättre, för alla. Det är exempelvis lättare i dag att ta reda på när bussen eller tåget ska gå. Det här var ett stort problem förr när du var tvungen att förstå krångliga tidtabeller, men nu finns det bra appar för det. Samtidigt har det blivit svårare att köpa resebiljetter. Så samma teknik som har gjort en sak lättare har gjort en annan sak svårare, säger han.

Utifrån sin forskning har Stefan Johansson sett att de grupper som är mest drabbade av det digitala utanförskapet inte är äldre personer, som det ofta pratas om, utan personer som har kognitiva funktionsnedsättningar, exempelvis personer med dyslexi, dyskalkyli, autism eller en intellektuell funktionsnedsättning.

– Även personer som ser dåligt eller som inte ser alls hamnar ofta utanför, liksom personer som inte har svenska som modersmål eller som av någon annan anledning har svårt att förstå språket, säger han.

Över lag borde företag jobba mycket mer inkluderande med olika samhällsgrupper. Det är först då man kan upptäcka problem och hitta lösningar.

Stefan Johansson, doktor i digital tillgänglighet på KTH
Bild på en man i profil som tittar åt sidan. Han har grått hår och en röd tröja.
Stefan Johansson är forskningsledare och doktor i digital tillgänglighet på KTH.

Utgå från riktiga människor

Eftersom den digitala miljön är viktig utifrån ett medborgarperspektiv finns det i dag lagar som syftar till att reglera tillgängligheten. För offentliga aktörer finns lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. För privat sektor finns EU:s tillgänglighetsdirektiv som ställer vissa tillgänglighetskrav för produkter och tjänster. Stefan Johansson tycker dock inte att direktiven är tillräckligt omfattande, samtidigt menar han att det inte är någon idé att lägga för stor vikt vid dem.

– Jag är inte så förtjust i lagar, för även om de medför vissa minimikrav hindrar de oss inte från att bygga dåliga lösningar. Det som behövs är en ökad förståelse för de möjligheter som ligger i att skapa digitala lösningar som fungerar för alla, säger han.

Han tar betaltjänsten Swish som ett tydligt exempel.

– Swish slog ut äldre liknande betaltjänster av den enkla anledningen att den var mycket lättare att använda. Den som kommer på en sådan smart lösning kommer snabbt att ta över en hel marknad.

För att lyckas menar han att det handlar om att hela tiden utgå från riktiga människor i sitt utvecklingsarbete.

– Över lag borde företag jobba mycket mer inkluderande med olika samhällsgrupper. Det är först då man kan upptäcka problem och hitta lösningar. Testa gränssnitt på olika grupper, ställ frågor om vad som fungerar och inte.

Fysisk tillgänglighet på internet

I dag finns det många smarta lösningar inbyggda i vanliga enheter, vilket gör att du ofta inte behöver skaffa en specialtelefon eller en specialdator om du har någon form av funktionsvariation. Du kan oftast köpa en vanlig Iphone- eller Android-telefon, sedan kan du gå in under tillgänglighetsinställningar och hitta många bra funktioner – allt från motoriskt stöd om du är skakig på handen till funktioner som gör att du kan koppla telefonen till din skärmläsare eller hörselapparat. Ofta finns även inbyggda funktioner för skärmläsning, taligenkänning och möjlighet att anpassa textstorlek för att öka läsbarheten.

Testa tillgängligheten kontinuerligt

Hampus Sethfors som är specialist på digital tillgänglighet på konsultföretaget Axess Lab håller med Stefan Johansson om att mycket har blivit bättre i och med det digitala samhället, men att det finns desto mer att utveckla.

– Samhället blir alltmer digitalt och lösningarna blir ännu mer komplexa, så även om utvecklingen går åt rätt håll är det numera ännu mer centralt att allting är tillgängligt, säger han.

I sitt jobb som konsult jobbar han med att hjälpa företag att skapa mer tillgängliga lösningar. Ett av de råd han ofta ger sina kunder är att börja i det lilla och att jobba inkluderande – alltid.

Bild på en man med jeansjacka och mörk keps. Han ler och tittar in i kameran.
Hampus Sethfors som är specialist på digital tillgänglighet på konsultföretaget Axess Lab.

– De som lyckas bäst med digital tillgänglighet har ofta etablerade processer för att involvera användare. Det kan räcka med att ses en gång i månaden eller en gång i kvartalet – träffa fem personer som använder olika hjälpmedel eller har funktionsnedsättningar och låt dem testa din tjänst och ge feedback. Då kommer du ganska långt! Det är även engagerande och roligt att jobba på det sättet, och du kommer att få laguppfyllnaden på köpet.

Han tipsar även om att inte stirra sig blid på alla utmaningar och olika funktionsvariationer som finns bland människor i samhället – det tenderar att bli överväldigande.

– Tänk i stället på hur ni kan ta små steg framåt, så att det blir hanterbart att jobba med över tid. Det handlar om att skapa vanor där man testar och utvecklar tillgängligheten kontinuerligt och bakar in det i det dagliga arbetet. Samhall är exempelvis en fantastisk partner om man vill involvera människor som kan hjälpa till med feedback.

Stefan Johansson och Hampus Sethfors är överens om att man som företag har allt att vinna på att fokusera på tillgängligheten. Förutom den moraliska aspekten och viljan att bidra till ett inkluderande samhälle ger en tillgänglig digital miljö många ringar på vattnet – vare sig du vill få fler kunder, sälja fler produkter eller optimera dina sökträffar.

– Om det du säljer är beskrivet på ett sätt som är tydligt kommer det såklart att hjälpa människor med kognitiva funktionsnedsättningar, men du kommer också att sälja mer av den varan. Du gör inte bara rätt sak moraliskt, du kommer även att tjäna på det i ditt huvuduppdrag, säger Hampus Sethfors.

– Om du skapar en produkt eller tjänst som är tillgänglig för alla kommer du att få fler användare och kunder – och nöjda medarbetare som förstår dina system. Det finns fördelar i alla led, säger Stefan Johansson.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se