Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

Anpassningarna som gör arbetsplatsen tillgänglig – för alla

En inkluderande arbetsplats för personer med funktionsnedsättning är samtidigt en arbetsplats som passar alla. Omsorgsfullt utformade lokaler, tydliga strukturer, flexibla administrativa system och ett lyhört ledarskap utgör nycklarna för lyckas nyttja allas kompetens.

Inom området arbetsmiljö har begreppet ”universell utformning” blivit alltmer använt. Begreppet definieras i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som och innebär att produkter, miljöer, program och tjänster ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning.

Tanken är alltså att det inte ska behövas en mängd speciallösningar utan att allt – toaletter, entréer, lunchrum och it-system – ska passa alla. Det är lätt att åstadkomma med lite planering säger Lars Lindberg, projektledare för projektet Framtidens arbetsliv vid Nordens välfärdscenter.

– Ett företag eller en organisation bör ha tanken på tillgänglighet med i bakhuvudet redan när man väljer och utformar lokaler och upphandlar it-produkter och system. Det är viktigt att de digitala verktygen är så tillgängliga som möjligt från början. Men det ska samtidigt vara möjligt att koppla in hjälpmedel vid behov. Planera verksamheten utifrån att människor är olika och att deras förutsättningar kan förändras med tiden, säger han.

porträtt av man som bär blå skjorta och mörk kavaj. vit bakgrund.
Lars Lindberg, projektledare för projektet Framtidens arbetsliv vid Nordens välfärdscenter.

Allt fler kontor byggs om

Krister Åslin är kvalificerad handläggare på Arbetsförmedlingen med mångårig erfarenhet av arbete med rehabilitering. Han understryker hur viktigt det är att arbeta för en god arbetsmiljö i hela organisationen. Höj- och sänkbara skrivbord och ergonomiskt utformade stolar är numera i allmänhet en självklarhet, men det finns delar i den fysiska arbetsmiljön som lätt glöms bort. Han får medhåll av kollegan Sofia Eugénzon-Persbeck, HR-strateg och samordnare för bland annat tillgänglighetsfrågor på Arbetsförmedlingen.

– De kontraster som uppstår när ljuset träffar skrivbordsskivan är sådana exempel. En del vill ha mycket ljus, andra har behov av att dimra ner, säger hon.

Något så enkelt som en anpassningsbar belysning kan med andra ord betyda mycket för den enskilda medarbetaren.

Planera verksamheten utifrån att människor är olika och att deras förutsättningar kan förändras med tiden.

Lars Lindberg

Allt fler kontor byggs om för att bli aktivitetsbaserade. Det kan passa vissa, medan andra får problem.

– För personer med synnedsättning som tidigare har vetat exakt hur de ska gå för att komma till sin arbetsplats blir det aktivitetsbaserade kontoret oerhört stressande. Plötsligt uppstår ett problem som aldrig funnits tidigare, säger Sofia Eugénzon-Persbeck.

Även för personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan det aktivitetsbaserade kontoret innebära en stressfaktor.

– Vi är alla vanemänniskor och vissa har större behov än andra av rutiner och förutsägbarhet, säger Åsa Gustafsson, författare, föreläsare och expert på inkluderande bemötande.

Praktiska råd för arbetsplatsanpassning

Bygg företaget/organisationen med tillgängligheten i åtanke. Utforma lokaler som är tillgängliga för personer med fysiska funktionshinder, tänk på belysningen, ljudmiljön och färgsättningen, undvik material och produkter med starka dofter. Utgå från begreppet universell utformning.

 

 • Investera i flexibla it-system.
 • Ha tydliga strukturer kring sådant som ansvarsfördelning, beslut och arbetsprocesser och gör strukturer och rutiner kända bland samtliga medarbetare.
 • Var tydlig i all kommunikation med medarbetarna. Komplettera muntlig information med skriftlig.
 • Var lyhörd för medarbetarnas egna önskemål när det gäller till exempel möjlighet att arbeta hemifrån.
 • Var noga med att ge feedback så att alla anställda känner sig sedda.
 • Särbehandla inte en medarbetare, vare sig i tilltalet eller på andra sätt, såvida inte vederbörande själv har bett om det.
 • Inrätta gärna en tjänst som tillgänglighetssamordnare.

Språklig inkludering

Ljudmiljön är också viktig. Är lokalerna anpassade för koncentration? Finns det individer som presterar bättre om de tillåts arbeta hemifrån?

– Pandemin har visat många arbetsgivare att deras medarbetare kan arbeta hemifrån. Var lyhörd och fråga vad som passar enskilda medarbetare bäst, säger Åsa Gustafsson.

Hon säger också att det är viktigt att tänka på språket när det gäller att skapa ett inkluderande klimat. En medarbetare med funktionsnedsättning bör bemötas med samma språk som alla andra. Språket ska inte signalera att man har lägre förväntningar på vissa individer än på övriga.

– Var även omsorgsfull när det gäller den interna kommunikationen. Se till att all information är lätt att ta till sig genom att skriva det viktigaste först, använda punktlistor och addera bilder för extra tydlighet där så behövs. Håll i minnet att omkring 25 procent av svenskarna uppskattas vara språksvaga, säger hon.

Porträtt av Åsa Gustafsson

Vi är alla vanemänniskor och vissa har större behov än andra av rutiner och förutsägbarhet.

Åsa Gustafsson, författare, föreläsare och expert på inkluderande bemötande

Sofia Eugénzon-Persbeck och Krister Åslin anser att större företag och organisationer skulle vinna på att ha en tillgänglighetssamordnare.

– En sådan person är det naturligt för en person med funktionsnedsättning att föra dialog med. Och för övriga medarbetare är det någon att vända sig till för stöd, exempelvis när det gäller att skapa tillgängliga dokument enligt webbdirektivet, säger Krister Åslin.

Webbdirektivet innebär att myndigheter, kommuner och regioner samt vissa privata aktörer som utför tjänster med offentlig finansiering ska utforma sina webbplatser och appar så att de är tillgängliga enligt specifika krav. Det gäller även de dokument som sprids via webbplatserna och apparna.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se