Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

Social hållbarhet glöms ofta bort i den cirkulära ekonomin

Genom att ”göra mer med mindre” och satsa på cirkulära loopar kan vi lindra klimatkrisen. Men det handlar inte bara om att ändra förhållningssättet till ändliga resurser, ska vi bli verkligt cirkulära måste vi också börja tänka på de mänskliga villkoren.
– Vi behöver höja tröskeln för vad som anses som hållbart, säger forskaren Hervé Corvellec.

Sverige har fått en handlingsplan för att ställa om mot cirkulär ekonomi, och nu kan det nog anses mer trendigt att välja begagnat än att köpa nytt. Men vårt land är ännu bara till 3,4 procent cirkulärt – det bedömer ”Circularity GAP report Sweden”, som publicerades i början av maj i år.

– Det är ett väldigt lågt index. Men siffran visar egentligen bara hur mycket material som återvinns i Sverige och enligt rapporten räcker det med en dryg fördubbling av den siffran för att minska Sveriges materiella fotavtryck betydligt, säger Carolina Togård, som jobbar med cirkulär ekonomi på teknikföretaget AFRY och är styrelseordförande i nätverket Cradlenet.

Hon berättar att utvecklingen har gått kraftigt framåt de senaste åren, men att de flesta företag som ställer om till cirkulär ekonomi fortfarande är i startgroparna. En omställning som också ofta försvåras av den svenska lagstiftningen. Men visst finns ljuspunkter påpekar hon och ger några goda exempel: 

– Fairphone, som tillverkar mobiltelefoner designade så att de enkelt kan förnyas med de senaste funktionerna, utan att man måste köpa en ny. Accus, som tar tillbaka gamla skyltar och tillverkar nya av dem. Envivo med sin uthyrningstjänst för möbler. Bruksspecialisten, som tar tillvara och renoverar gamla tegelstenar för byggprojekt och Loopfront med sin digitala plattform för återbruk av byggmaterial.

Porträtt av Hervé Corvellec med kort mörkt hår bärandes glasögon.

Vi behöver höja tröskeln för vad som anses som hållbart.

Hervé Corvellec, professor i företagsekonomi på Lunds universitet

Viktigt att ändra normen

För att få igenom det cirkulära tänket på allvar är det viktigt att ändra normen hos hela företaget, inte bara hållbarhetsavdelningen. Hon råder företag att börja med något avgränsat för att sedan skala upp. Att göra det lätt att göra de cirkulära valen och att alltid ha med hållbarhetsperspektivet i olika beslut. 

– Produktdesign och affärsmodeller är båda viktiga ingredienser. Fundera exempelvis på vilka åtgärder för att förlänga produktlivslängd och minska genererandet av avfall som ger störst effekt. Det kanske inte alls är det man tror; det finns inte bara ett koncept som passar alla, säger hon.

Att cirkulär ekonomi inte är någon ”quick fix” bekräftar Hervé Corvellec. Han är professor i företagsekonomi på Lunds universitet som i många år har intresserat sig för ämnet. Begreppet, säger han, är dessutom diffust, spretigt och svårt att mäta empiriskt.

– Cirkulär ekonomi tenderar att framställas som ett slags universallösning på alla problem, en schweizisk armékniv, och det som görs i den cirkulära ekonomins namn betraktas automatiskt som hållbart. Men det är inte givet att det alltid är bättre att hyra ett klädesplagg enligt cirkulär modell än att själv till exempel tvätta sin egen skjorta tusen gånger, även om det senare räknas som linjärt, säger han. 

Hervé Corvellec berättar också att det bakom återvinningsindustrin också finns väldigt många så kallade ”dirty jobs” som ”exporteras” från Sverige.

– När du sorterar ditt avfall under diskbänken är det bara första steget i en väldigt lång kedja med människor som kanske helt saknar drägliga levnadsvillkor längst ner. Därför behöver vi höja tröskeln för vad som anses som hållbart och tänka på människors arbetsvillkor, på anställningstrygghet och på konsumentskydd – kort sagt det mänskliga, säger han.

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi handlar om att frikoppla ekonomisk tillväxt från överexploateringen av naturresurser och att designa bort avfall från systemet. I en cirkulär ekonomi utformas produkter, tjänster och affärsmodeller som gynnar planeten, människor och företag.
(Källa: Cradlenet.

Länk till forskarkritik av cirkulär ekonomi.

Porträtt av Julia Klingspor med vit tröja, axellångt ljust hår och blågrå ögon.

Att nyttja mänskliga resurser kan ge fördelar som man inte tänkt på från början.

Julia Klingspor, som jobbar med affärsinnovation på Samhall och är specialist på cirkulär ekonomi.

Nyttja mänskliga resurser 

Just den socialt hållbara aspekten av den cirkulära ekonomin är något som hittills inte fått så mycket uppmärksamhet.

– Att nyttja mänskliga resurser kan ge fördelar som man inte tänkt på från början, säger Julia Klingspor som jobbar med affärsinnovation på Samhall och är specialist på cirkulär ekonomi. 

Hon menar att omställningen inte behöver innebära att man gör saker på ett nytt sätt, det kan i stället vara att hitta samarbetspartner som kan hjälpa en på vägen. 

I detta sammanhang kan Samhall kan vara en möjliggörare, menar Julia Klingspor. 

– Vi har fördelen att finnas i hela landet och genom att till exempel sortera och demontera elektronikutrustning lokalt kan vi hjälpa företag att undvika onödiga transporter. Vår erfarenhet av rengöring kommer till nytta när IKEA tar tillbaka begagnade möbler och vill rengöra dem på ett effektivt och storskaligt sätt. Vi ser också en ökad efterfrågan på lagning och reparation av arbetskläder, säger hon. 

En ”win-win”-situation 

När satsningar på sortering, rengöring och lagning av kläder, elektronik eller byggmaterial ökar, skapas också många nya arbetstillfällen som passar många av Samhalls medarbetare.

– Det är tydligt att de här jobben uppskattas av våra medarbetare. Insikten att deras kunskap är värdefull stärker självförtroendet och engagemanget hos alla inblandade. Det blir en ”win-win”-situation, som dessutom är bra för planeten, säger Julia Klingspor.   

Hur ser då framtiden ut? Kommer vi att lyckas nå klimatmålen och ha långsiktig tillgång på nödvändiga resurser? Carolina Togård ser flera tecken på det:

– Sverige har ännu inte satt några mål för när vi ska bli cirkulära, men jag ser starka drivkrafter på flera håll inom näringslivet och hos flera svenska kommuner. Inom EU:s Gröna giv där målet är att bli världens första klimatneutrala region finns en relativt ambitiös handlingsplan för cirkulär ekonomi. Snart kommer även en EU-taxonomi för cirkulär ekonomi och ett kommande ekodesigndirektiv. Vi behöver samarbeta inom EU, men också globalt. Om vi verkligen kommer att lyckas vet jag inte, men vi måste försöka allt vi kan, säger hon.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se