Samhall Lyssna på innehållet

Samhall satsar på bättre arbetsmiljö

Samhall höjer ambitionerna för arbetsmiljö och hållbarhet i verksamheten. Genom den förändring som nu sker ska vardagen förbättras ännu mer för medarbetarna. – De allra flesta som arbetar på Samhall trivs, men vi vill mer. Vi ska säkerställa en god arbetsmiljö för alla och skapa ett ännu mer hållbart Samhall. Nu tar vi ett viktigt kliv som ger oss rätt förutsättningar framåt, säger Sara Revell Ford, VD på Samhall.

Inget annat statligt företag i världen har samma uppdrag som Samhall – att bara finnas till för medarbetarna. 

Samhall ska ge riktiga jobb till personer som har funktionsnedsättningar. Ett riktigt jobb ger utveckling, sammanhang, och en bättre självkänsla. Det är med andra ord ett unikt sätt att inkludera dem som annars hade hamnat utanför.

Arbetsförmedlingen bestämmer vilka som ska anställas på Samhall och när en person börjar matchas den anställde till ett arbete där arbetsuppgifterna anpassas så att de passar.

Det här systemet fungerar – Samhall klarar uppdraget från staten. En stor majoritet av Samhalls 25 000 medarbetare trivs, enligt de medarbetarundersökningar som genomförs löpande. 

Sara Revell Ford är ny VD på Samhall sedan januari 2021 och hennes bild är tydlig.

– Sedan jag började har jag talat med väldigt många i och utanför Samhall. Det råder ingen tvekan: Samhall är ett fantastiskt företag med enormt duktiga medarbetare, och vi bryter utanförskap varje dag. Vi skapar stor nytta både för medarbetarna och för samhället, säger Sara Revell Ford.

Samtidigt har Samhall ett uppdrag att utvecklas i takt med förändringarna på arbetsmarknaden. När de riktiga jobben ändras i samhället påverkas också de jobb som Samhall kan erbjuda. Många upplever att jobben på arbetsmarknaden kräver mer nu än tidigare. 

Även här är Sara Revell Fords bild tydlig. Hon ser anledning för Samhall att ta ett nytt steg – med målet att förbättra för medarbetarna i vardagen.

– Även om de flesta trivs på Samhall vill vi mer. Vi vill säkerställa att alla medarbetare utvecklas och trivs på sina jobb – inte bara nu utan även över tid. Därför genomför vi nu en omorganisation som bland annat ska säkerställa en god arbetsmiljö för alla, säger Sara.

Vi vill säkerställa att alla medarbetare utvecklas och trivs på sina jobb – inte bara nu utan även över tid.

Sara Revell Ford

Vad exakt är det som görs?

– Vi slår ihop olika delar av företaget för att få mer tydlighet när vi jobbar med till exempel försäljning och arbetsmiljö. Alla nya kunduppdrag ska syfta till en enda sak: Att utveckla våra medarbetare på ett bra sätt. Vi skapar bland annat mer tid för våra chefer att stötta medarbetarna i vardagen. Besluten ska också tas närmare dem som berörs direkt. Tidigare har det tagit för lång tid att exempelvis hantera utmaningar som uppstår. 

Kan du ge något exempel på vad ni gör för att förbättra arbetsmiljön här och nu?

– Vi gör flera saker. Först och främst genomför vi en omfattande kartläggning av förutsättningarna för de chefer som arbetar närmast våra medarbetare. Syftet är att identifiera situationer där vi kan göra förbättringar. Dessutom tillsätter vi nya arbetsmiljöspecialister som ska stödja arbetsmiljöarbetet över hela landet. Utöver det lyfter vi arbetsmiljön tydligt som en huvudfråga i alla steg i företaget, till exempel när vi tar oss an uppdrag. Ser vi att arbetsmiljön blir trygg och bra för medarbetarna? Det ska vi alltid kunna svara ja på.

När kommer förändringarna vara klara?

– Som vid alla förändringar i stora organisationer kommer de ta lite tid att genomföra, men vi håller högsta möjliga tempo.

Samtidigt som Samhall nu utvecklar sitt sätt att jobba får bolaget internationell uppmärksamhet. Flera andra länder inspireras av Samhall. Bland annat planerar Finland att införa en liknande modell.

Sara Revell Ford är glad över att andra länder vill följa efter. Och hon hoppas att även fler företag ser möjligheterna med att anställda personer med funktionsnedsättningar.

– Vi bryter utanförskap varje dag med fantastiska medarbetare som är duktiga, lojala och drivna. Vi gör små men rätt anpassningar och skapar stor nytta för dem, och de skapar stor nytta på sina jobb – samtidigt som samhället blir lite bättre. Jag önskar att fler företag skulle se den fantastiska ekvationen när de anställer. Att bättre ta vara på denna resurs är en av våra viktigaste samhällsutmaningar.

Villkor för medverkan

1. Nyttjanderätt

Genom detta avtal samtycker jag att Samhall (Samhall AB, organisationsnummer 556448-1392, Klarabergsviadukten 90 C, 111 64 Stockholm) obegränsat får använda och publicera de foton/filmer som jag medverkar i. Dessa rättigheter inkluderar samtlig intern och extern kommunikation, exempelvis Samhall.se, sociala medier och tryckt material (som broschyrer och rapporter). Samhall garanterar inte att fotona/filmerna kommer att användas.

Jag samtycker också till att Samhall kommer ha foto- och filmrättigheterna till materialet, vilket innebär att jag inte kommer att kunna ställa några upphovsrättsliga och finansiella krav.

2. Ekonomisk ersättning

Ingen ekonomisk ersättning utgår för medverkan.

3. Frivillighet

Det är helt frivilligt för mig att vara med på fotona/filmerna, och det är inget som krävs av anställda hos Samhall. Samhall kommer inte och får inte behandla dig sämre på något sätt ifall du inte vill att Samhall använder foton och filmer på dig.

4. Personuppgifter

Jag godkänner att mina personuppgifter (exempelvis namn, bild och foto/film) används i syfte för extern och intern kommunikation av Samhall. Fotona/filmerna kommer att sparas i Samhalls arkiv. Du kan när som helst välja att dra tillbaka ditt samtycke för användning av bilder och filmer. Detta medför dock inte att bilder/filmer som redan publicerats i tryckmaterial tas bort.

Information om dina rättigheter vid medverkan i foto och film enligt Dataskyddsförordningen GDPR

Om behandlingen av dina personuppgifter

Dina personuppgifter (exempelvis namn, bild och film) kommer att delas med personuppgiftsbiträden så som driftleverantör och leverantörer av software och applikationer eller leverantörer för intern och extern kommunikation. Dina personuppgifter kan komma att delas med tredje land. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter. Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge det är tillåtet utifrån syftet eller tills att du begär att de ska raderas. För mera information om hur Samhall behandlar dina personuppgifter gå till samhall.se/omsamhall/dataskydd/

Rättigheter

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Det innebär att vi inte längre får använda bilder och filmer där du medverkar, som du tidigare gett samtycke om, till ny intern eller extern kommunikation. Vidare har du rätt till följande:

 • Rättelse – Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse.
 • Radering – Du har även rätt att, i vissa fall, begära att personuppgifter raderas, eller att användningen av personuppgifterna begränsas.
 • Information – Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Dataportabilitet – På begäran har du rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.
 • Klagomål – Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Datainspektionen.

Kontakt

Samhall AB, org.nr 556448-1397, är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Samhall AB följer svensk dataskyddslagstiftning. Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se