Riksrevisionens granskning visar på att Samhall når rätt målgrupp och erbjuder meningsfulla jobb, men också att det finns brister när det gäller utveckling för medarbetare.

– Granskningen visar på behovet av den nya riktning som vi på Samhall inledde för drygt två år sedan, som bland annat handlar om att sätta fokus på medarbetare och medarbetarutveckling. Det är bra att Riksrevisionen slår fast att vi når rätt målgrupp och skapar meningsfulla jobb åt våra medarbetare. Det är också positivt att Riksrevisionen tar upp frågan om att vi måste få rätt förutsättningar av ägaren staten när det kommer till finansiering och styrning, summerar Samhalls vd Sara Revell Ford.

Riksrevisionens granskning inleddes för drygt ett år sedan och myndigheten har undersökt hur Samhall lever upp till statens uppdrag, men också Arbetsförmedlingens arbete samt statens styrning av Samhall. Förutom att titta på dokumentation och redovisningar har Riksrevisionen intervjuat intressenter och genomfört en enkätundersökning bland områdeschefer på Samhall.

– Granskningen visar på behovet av den nya riktning som vi på Samhall inledde för drygt två år sedan, som bland annat handlar om att sätta fokus på medarbetare och medarbetarutveckling

Sara Revell Ford

Utvecklande arbeten för medarbetarna

Samhall har välkomnat granskningen och samarbetat med Riksrevisionen. I den omfattande granskningen finns också många av de områden som Samhall identifierat och börjat arbete med i den nya riktning som inleddes för drygt två år sedan. Bland annat möjligheten till utveckling för medarbetarna.

– Vårt uppdrag handlar i grunden om just att kunna erbjuda utvecklande arbeten till människor med funktionsnedsättning. Det är därför vi startat ett långsiktigt arbete där vi bland annat förstärker vårt arbetsmiljöarbete och skapar bättre förutsättningar för alla chefer i första linjen så att de har mer tid för medarbetarna och deras utveckling. Vi arbetar också med att hitta fler kunder och uppdrag för att balansera om vår verksamhet mer fler olika typer av jobb på fler orter, säger Sara Revell Ford.

Andra satsningar som inletts är att stärka kompetens och kunskap om funktionsnedsättningar, metodutveckling och anpassningar. Allt för att i ännu högre grad kunna utveckla medarbetare i olika arbeten och yrkesroller efter deras individuella förutsättningar.

– Vi vill bli bättre när det gäller utveckling för medarbetarna. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att ett arbete i sig är en utveckling för personer som länge stått utanför arbetsmarknaden. Att få rutiner i vardagen, lära sig hur det fungerar på en arbetsplats, och inte minst att få lära sig ett yrke är alla saker som för många är mycket utvecklande och bidrar till en ökad självkänsla, säger Sara Revell Ford.


Statens styrning av Samhall

Granskningen omfattar även statens styrning av Samhall. Samhall har tidigare efterfrågat en större tydlighet från ägaren, staten, om vad den vill med bolaget. Riksrevisionens granskning bekräftar det behovet samt slår fast att Samhall också måste ges rätt förutsättningar, bland annat gällande finansiering och styrning.   

Riksrevisionen rekommenderar staten att genomföra en utredning om vilken organisationsform som är mest lämplig för att ta hand om det viktiga uppdraget att erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter och utveckling för personer med funktionsnedsättning. – Vid en eventuell utredning om organisationsform är det viktigt att titta på både för- och nackdelar med bolagsformen, både för individen och samhället i stort.  Det är bra att Riksrevisionen understryker att det även framöver bör vara en statlig aktör som ansvarar för och genomför uppdraget, annars riskerar långt fler av de som i dag ingår i Samhalls arbetsmarknadspolitiska uppdrag att hamna utanför arbetsmarknaden, kommenterar Sara Revell Ford.

– Vi tar kritiken på största allvar. Vi är ett stort statligt bolag och det betyder att vi ska agera föredömligt

Sara Revell Ford

Samtidigt har Konkurrensverket under en tid granskat Samhalls prissättning av städuppdrag. Konkurrensverket lägger ner utredningen, men riktar samtidigt skarp kritik mot Samhalls prissättning.

– VI tar kritiken på största allvar. Vi är ett stort statligt bolag och det betyder att vi ska agera föredömligt. Förutom ökat fokus på medarbetarna innebär vår nya inriktning också ökad öppenhet och tydlighet kring hur vi gör affärer. Vidare tillsätts även en extern granskning som ska se över hur vi arbetar med avtal och rutiner, säger Sara Revell Ford.

Samhalls ledning har sedan tidigare tillsatt en grupp vars uppgift är att gå igenom samtliga pågående avtal för att säkerställa att vi har korrekta avtalsvillkor. Vi har över 6000 kundavtal med en mängd underavtal vilket gör att det här är ett omfattande arbete som kommer att ta tid.

– Vi har ett mycket viktigt uppdrag att erbjuda utvecklande arbete åt människor med funktionsnedsättning som tidigare stått långt från arbetsmarknaden. Därför är det också viktigt att vi gör rätt, säger Sara Revell Ford.