– Vi har länge påtalat behovet av en höjd ersättning. Tillskottet är både välkommet och nödvändigt för att Samhall ska kunna fortsätta skapa jobb åt tiotusentals personer, säger styrelseordförande Cecilia Schelin Seidegård.

Samhall får varje år en ersättning av staten till följd av det arbetsmarknadspolitiska uppdrag som bolaget har. Den merkostnadsersättningen räknas inte upp per automatik i takt med löneökningar och inflation. Höjningen som regeringen nu har gett besked om är viktig, inte minst givet den höga inflationen och flera år utan uppräkning av merkostnadsersättningen.

– Det här skapar bättre förutsättningar för oss att fortsätta arbetet med den nya riktning som Samhall har sedan drygt två år tillbaka. Den nya riktningen innebär ökat fokus på medarbetare och arbetsmiljö men också på transparens och förtydligande av hur vi gör affärer, säger vd Sara Revell Ford.

I linje med Riksrevisionens rekommendation avser regeringen också att göra en översyn av Samhalls uppdrag, verksamhet och förutsättningar. Riksrevisionen underströk i sin rapport att det även framöver bör vara en statlig aktör som ansvarar för och genomför uppdraget, annars riskerar långt fler av de personer som i dag ingår i Samhalls arbetsmarknadspolitiska uppdrag att hamna utanför arbetsmarknaden.

Samhall har tidigare efterfrågat en större tydlighet från staten vad den vill med bolaget och ser positivt på den översyn som regeringen nu aviserar. Genom åren har över 200 000 personer fått jobb inom och genom Samhall. Bolaget behöver få en långsiktigt hållbar finansiering och rätt förutsättningar utifrån hur samhället ser ut i dag.