Varje år gör Samhall en medarbetarundersökning som kartlägger och följer upp områden som engagemang, arbetsmiljö, kultur, samarbete och ledarskap. Syftet är att ta reda på vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre. Den är därmed ett viktigt underlag för både ledningsgrupper och för utvecklingen av de lokala arbetsplatserna.

Årets medarbetarundersökning visar på en positiv utveckling i samtliga delar jämfört med föregående år.

– Det är mycket glädjande att resultaten från medarbetarundersökningen utvecklas i positiv riktning. Vi har de senaste åren haft ett ökat fokus på medarbetarna, deras utveckling och arbetsmiljö. Resultaten av undersökningen är ett kvitto på att det arbetet har gett resultat, säger Samhalls vd Sara Revell Ford.

Oavsett roll känner sig majoriteten av Samhalls medarbetare nöjda eller mycket nöjda med det arbete de utför och det finns en stark känsla av att arbetsgruppen gör ett bra jobb. Man upplever också i högre grad att arbetet är meningsfullt. I undersökningen som helhet sker en tydlig förbättring inom flera områden, bland annat upplever medarbetarna att man arbetar mot tydligare målbilder och de ser en bättre arbetsfördelning.

En särskilt positiv förbättring under året har skett när det gäller ledarskapet i Samhall. Medarbetarna upplever mer stöd och uppmuntran, att cheferna visar och har mer regelbundna uppföljningar av de egna målen.

– Självklart finns förbättringspotential och ett mål nästa år blir att öka svarsfrekvensen, men sammantaget är detta riktigt fina resultat som vi alla på Samhall ska vara stolta över, säger Samhalls vd Sara Revell Ford.

Fakta Samhalls medarbetarundersökning 2024

Samhalls medarbetarundersökning genomfördes av Kantar under perioden 12 februari – 5 mars.  Enkäten gick ut till över 22 000 anställda inom Samhall. Svarsfrekvensen i årets undersökning var 65 procent, vilket är något lägre än förra året.