Samhall Lyssna på innehållet

Faktorerna som skapar arbetsglädje och välbefinnande på jobbet

Friska och välmående arbetsplatser präglade av arbetsglädje hänger samman med ett hållbart arbetsliv. Samtidigt som den psykiska hälsan påverkas positivt av att ha ett meningsfullt arbete är det också billigare för samhället när fler mår bra och kan bidra.

Att inte känna arbetsglädje kan generera både stress och ohälsa, såväl på som utanför jobbet. Därför är det viktigt att känna att man fyller en funktion och utvecklas och att ens kompetens tas tillvara. 

Vad är då arbetsglädje? Generellt sett rör det välbefinnande i arbetet, men är summan av både det som sker på jobbet och livet utanför.

– Det handlar om individen själv och hela arbetsplatsens välmående och energinivå, förklarar Tatja Hirvikoski, forskare vid KIND, Karolinska Institutet och chef för forskningen vid Habilitering och hälsa i Stockholm.

Arbetsglädje behöver inte innebära samma sak för alla, då alla är olika och har sina olika svårigheter och styrkor, men Tatja Hirvikoski lyfter tre saker som är viktiga för att skapa förutsättningar för långsiktig arbetsglädje:

 • Tydliga och realistiska krav – att veta vad som ska göras och veta att man klarar av sina arbetsuppgifter.
 • Balans mellan arbete och fritid – att ha energi kvar efter jobbet.
 • Gemenskap – att det finns ett bra socialt sammanhang på jobbet.

Flera nackdelar med NPF-diagnos på jobbet

En enkätundersökning som riksförbundet Attention, som sprider kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, nyligen gjorde visar att majoriteten av de som svarat inte ser sin funktionsnedsättning som en superkraft, för 69 procent var den till och med en nackdel på jobbet. Svårigheter med relationer och stökig arbetsmiljö var flera anledningar till brist på arbetsglädje.

Tydlighet en nyckelfaktor

Tatja Hirvikoski ler och tittar in i kameran. Hon bär en röd topp och står framför en gul vägg.
Tatja Hirvikoski, forskare vid KIND, Karolinska Institutet och chef för forskningen vid Habilitering och hälsa i Stockholm.

Ett utvecklande arbete där man får känna sig som en del av samhället är av stor vikt för det psykiska välbefinnandet för många. Samhalls cirka 25 000 medarbetare över hela Sverige har någon form av funktionsnedsättning som ofta kräver individuellt anpassade arbetsuppgifter. Där är det viktigt att vara flexibel som arbetsgivare, menar Tatja Hirvikoski.

– Det är ju olika från person till person vilka anpassningar som behövs och därför är det viktigt att kommunicera, stämma av och följa upp. Man får testa sig fram tills man hittar rätt, säger hon.

Kommunikation och tydlighet är nyckeln till att lyckas.

– Arbetsgivaren måste anpassa när det är möjligt och ha realistiska krav utifrån individuella förutsättningar – och det kan bara lyckas genom att arbetsgivare och arbetstagare pratar med varandra och kommer överens om vad som gäller. 

Att alla kan känna arbetsglädje är för Tatja Hirvikoski en självklarhet.

– Såklart är det inte alltid möjligt att anpassa, men ofta går en hel del att göra. Om det finns mindre arbetsglädje just nu, så kan det ändras på sikt. Såklart kan en arbetsplats också ändras åt andra hållet, det kan uppstå missnöje och stress som på sikt kan leda till psykisk ohälsa. Därför är det så viktigt att företaget tar sitt ansvar och följer upp sitt systematiska arbetsmiljöarbete kontinuerligt.

Vems ansvar är det?

– Arbetstagaren bör uttrycka sina behov och arbetsgivaren bör lyssna och anpassa när det är möjligt. Gemenskap, det vill säga att alla är med i arbetsgemenskapen, är allas ansvar.

Tatja Hirvikoskis tips till chefen för att främja arbetsglädje

 • Var tydlig och realistisk – sätt upp nåbara mål och se till alla känner till sina individuella mål. Tydliggör delmål på väg mot målet och visa uppskattning när delmål nås. Ta fasta på det som lyckats.
 • Skapa möjligheter till balans mellan arbete och fritid – visa omtanke och intresse för medarbetare, såsom de har det i livet just nu.
 • Skapa förutsättningar för gemenskap – se till att ha roligt tillsammans. Tydliggör att gemenskap är allas ansvar. Visa uppskattning när medarbetare främjar gemenskap och inkludering på arbetsplatsen.

Viktiga friskfaktorer

Att arbetsplatserna blir bra på att förstärka det som gör att vi trivs och mår bra på jobbet var målsättningen med det regeringsuppdrag som Myndigheten för arbetsmiljökunskap tillsammans med Arbetsmiljöverket fick år 2018. Uppdraget var att sammanställa faktorer på organisatorisk nivå som skapar friska och välmående arbetsplatser, så kallade friskfaktorer. Analytikern Johan Stenmark har processlett arbetet med rapporten från Myndigheten för arbetsmiljökunskaps sida.

Johan Stenmark tittar in i kameran och bär en blå skjorta. Bakgrunden är vit och hans hår och skägg är brunt.
Analytikern Johan Stenmark.

– Vi har identifierat friskfaktorer på organisatorisk nivå generellt. Men det är rimligt att anta att de åtgärder som fokuserar på friskfaktorer och som berör alla arbetstagare främjar hälsan hos alla medarbetare – oavsett personliga förutsättningar, säger Johan Stenmark. 

I arbetet med rapporten identifierades fem viktiga saker för att främja hälsa: 

 • Goda förutsättningar för ledarskap.
 • Goda förutsättningar för utvecklingsmöjligheter.
 • Goda förutsättningar för delaktighet och kommunikation.
 • Goda förutsättningar för arbete med mål och värdegrund.
 • Goda förutsättningar för strategiskt arbetsmiljöarbete och för hälsa och sjukfrånvaro.

Att ha ett rimligt antal arbetstagare per chef är i sig också en friskfaktor. Och när det gäller ledarskapet är tillgänglighet av högsta vikt, framför allt vid prioriteringar, menar Johan Stenmark:

– Att få hjälp med att prioritera sitt arbete vid hög arbetsbelastning är kopplat till arbetstagarens hälsa och välbefinnande. Och det går att tänka sig att ett gott ledarskap som präglas av hög närvaro och tillgänglighet kan vara ännu viktigare när det gäller personer med funktionsnedsättningar. 

Bra åtgärder som ofta hjälper personer med funktionsnedsättningar i arbetet

 • Handledning och regelbundna uppföljningar
 • Fördjupad introduktion med tid för individuella frågor och samtal
 • Kognitiva hjälpmedel
 • Anpassningar av arbetsmiljön och uppdragsbeskrivningen
 • Hjälp och stöd med återhämtning efter arbetet
 • Kunskap om funktionsnedsättningar på arbetsplatsen

Källa: Riksförbundet Attention

Om friskfaktorerna inte finns på en arbetsplats kan en naturlig följd bli att sjukfrånvaron ökar på både kort och lång sikt och att det blir fler konflikter.

– Mycket som är negativt på en arbetsplats kan spåras till en dålig arbetsmiljö, säger Johan Stenmark. 

Vad gör många för fel?

– Det kan nog handla om resurser, men också om konkurrens. Ofta pågår flera parallella projekt på en arbetsplats; frågor om jämställdhet, integrering av nyanlända och it-system. Han menar att arbetsmiljö och friskfaktorer riskerar att drunkna i allt annat som ska göras. 

Johan Stenmark tror också att det ibland är för lite fokus på friskfaktorer när det gäller arbetsmiljön. Att arbetsmiljöarbete inte bara ska skydda arbetstagare från skador och sjukdomar, utan också bidra till en god hälsa. 

– Många tänker ofta risk och inte frisk.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se