Samhall Lyssna på innehållet

Bactiguard flyttar hem produktionen

År 2014 flyttade Bactiguard hem produktion från Asien till Sverige. Man ville sluta gapet mellan utveckling och produktion och öka engagemanget bland medarbetarna. Lösningen blev ett samarbete med Samhall.

Tullinge, Stockholm. Bactiguards huvud­kontor. Det är torsdag och i renrummet har opera­törer från Samhall in­lett produktionen av en batch centrala venkatetrar; en produkt som räddar liv och just nu tar världen med storm. 

Vi står i korridoren utanför och tittar in i rummet genom ett fönster tillsammans med Bactiguards vd Christian Kinch och produktionschef Johan Ställberg. Fotografen trycker linsen mot rutan och knäpper en bild. 

– Vi släpper ogärna in outbildade i renrummet, säger Johan Ställberg lite ursäktande.

Han ler. Fotografen och jag förstår. Där inne vore vi riskfaktorer i en medicinsk produktion.

Miljön i renrummet är avskalad. Medarbetarna från Samhall har på sig skyddskläder och munskydd. Allt där inne ser ut att göras på ett lugnt, medvetet och väldigt precist sätt. Det är inte bakterier man aktar sig för – allt steriliseras efteråt – men damm, fett och andra partiklar kan skapa defekter som gör att produkten måste kasseras.

Uppdrag

Bactiguard ville flytta hem personalkrävande medicinteknisk produktion till Sverige.

Till Bactiguard levereras till synes vanliga katetrar. Det är Eduardo Goldsworthy, också han Samhallmedarbetare, som tar emot dem på lagret. När katetrarna sedan lämnar Bactiguard har de den världsunika egenskapen att vara infektionsförebyggande och patientsäker. 

Allt arbete med produktionen i renrummet utförs av Monika Martti, Khaled Al-Askery, ­Elisabeth Demirbag, Rajani Vijayaratnam, ­Shahire Rugovaj och deras kollegor från Samhall. 

Genom en komplex, och tidskrävande, teknik täcker de katetrarna med en tunn, tunn hinna av ädelmetaller som bakterier inte klarar att fästa på och därmed inte kan föröka sig kring. 

– Varje enskilt steg i processen är i sig inte komplicerat. Utmaningen ligger i att allt måste göras exakt rätt. Om det blir fel i ett steg går det inte att justera i efterhand. Då måste vi kassera produkten. Eftersom det är medicinteknisk pro­duktion är det också viktigt att vi dokumenterar allt vi gör, säger Johan Ställberg. 

Vårdrelaterade infektioner är den tredje vanligaste dödsorsaken i västvärlden. Runt 2 000 människor dör varje år i Sverige på grund av vårdrelaterade infektioner. I USA är motsvarande siffra 100 000. Långt många fler lider i sviterna av vårdrelaterade infektioner. 

Trots att bara en bråkdel av alla katetrar i världen än så länge är behandlade med Bacti­guard­teknologin, räknar man med att den redan räddar tio liv om dagen. Tanken att kunna rädda ännu fler liv och minska lidandet driver numera inte bara Christian Kinch. Shahire Rugovaj och Rajani ­Vijayaratnam, två av Samhalls medarbetare i renrummet, har nära två timmar i resväg till jobbet. Enkel väg. 

Lösning

Samhalls medarbetare står för produktion, lager- och städtjänster på anläggningen i Tullinge.

– Det kan vara jobbigt på vägen hit. Men när jag kommer in genom dörren blir allt roligt. Vi räddar liv, säger Rajani Vijayaratnam. 

Hon har själv hjärtproblem och berättar att när hennes man låg inne på sjukhus hade han en av Bactiguards katetrar. 

Bactiguard är en del av den framgångsrika svenska bioteknikindustrin. På 1990-talet började forskaren och uppfinnaren Billy Södervall utforska ett sätt att minska de infektioner som så ofta drabbade patienter med urinvägskateter. Han utvecklade metoden att belägga – coata – medicinteknisk utrustning med ett ytskikt som hindrar bakterier från att få fäste. 

Tekniken patenterades och 2005 bildades bolaget Bacti­guard. Då satt man i en rivningslokal. I dag är före­taget verksamt i 40 länder. Katetrar med Bactiguards ytskikt används av fler är 10 miljoner patienter varje år och 2018 nästan fördubblades försäljningen av den egna produktportföljen. Nyligen tog Svenska Dagbladet just Bactiguard som exempel när man skrev om så kallade dubblare – aktier som på kort tid dubblat sitt börsvärde. 

För snart fem år sedan flyttade Bactiguard in i ett specialdesignat hus i Tullinge, granne med Karolinska sjukhuset. I samband med det valde bolaget att flytta produktionen från Asien till Sverige. Det var ett beslut som förvånade många. 

Varför gjorde ni det? 

– Avstånd kostar. Det kostar pengar och tid. Jag upplevde att det hämmade oss, säger Christian Kinch. 

Hämmade hur? 

– Sverige har ett fantastiskt innovationsklimat. Men när all vår produktion låg utomlands kunde vi inte fullt ut dra nytta av det. Klyftan mellan produktionen och utvecklingsavdelningen var för stor, säger han.

Men det handlade också om kvalitet. 

Christian Kinch, vd för Bactiguard.

– Det är inget att hymla om att produktion i Sverige håller en hög och jämn kvalitet. Det är extremt viktigt för oss. Minsta fel, så måste vi kassera produkten. Tillsammans med Samhall har vi kunnat bygga upp en produktion i Sverige som är ekonomiskt hållbar och håller extremt hög kvalitet, säger han och tillägger: 

– Vi designade det här huset för att renrummet ska vara det första man ser när man kommer in. Tänkte ni på det när ni kom? Renrummet är vårt hjärta. Jag vill att alla som jobbar på Bactiguard ska känna det.  Jag tror att yrkesstolthet är väldigt viktigt när man jobbar med produkter som måste hålla hög kvalitet. 

Efter arbetspasset möter vi Monika Martti utanför personalslussen. Känner hon att Bactiguard är stolta över jobbet hon och kollegorna från Samhall gör? 

– Jag vet att jag är anställd på Samhall, men jag känner mig som en del av Bactiguard. Vi är alla stolta över det jobb vi gör, säger hon.

Effekt

Kort avstånd mellan produktion och utvecklingsavdelning gör att Bactiguard kan dra nytta av innovationsklimatet i Sverige fullt ut.

Bactiguards flytt av produktionen till Sverige blev en vändpunkt även för Monika Martti. Det är bara ett år sedan hon började i Samhalls team på Bactiguard, men yrkeslivet inledde hon redan som 15-åring. Först 13 år på Landstingstvätten och sedan 10 år på rörverket i Fagersta. Det var när det lade ner som motgångarna började.  

– Jag har ärftlig darrhänthet, men det är bara det riktigt finmotoriska jag inte klarar. När jag blev arbetslös läste jag först in gymnasiet, gick en CSN-operatörsutbildning och sedan en specialinriktad utbildning för läkemedelsproduktion. Men jag fick inget nytt jobb, säger hon. 

Åren gick och Monika Martti blev deprimerad. 

– Jag kände hur arbetslösheten tärde på mig, säger hon. 

Till slut gjordes en utredning som visar att Monika har en kognitiv funktionsnedsättning,  kanske orsakad av den långa depressionen. 

– Jag var rädd att jag skulle bli ännu mer deprimerad. Men så fick jag jobbet här på Bactiguard för Samhall. Nu är jag på väg igen. Jag får äntligen användning för mina utbildningar. 

Och depressionen? 

– Den är borta. Jag är mig själv igen.  

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se