Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

Samarbetet med Samhall ger både mångfald och trygghet

Mångfald, inkludering och socialt ansvar kan gå hand i hand med affärsnytta. Det visar Samhalls samarbete med Max Burgers. Företaget har också bidragit till att uppfylla många medarbetares dröm – att få en fast tjänst på egna meriter.

Alla kan bidra och alla är bra på något. Det är den svenska hamburgerkedjan Max Burgers fasta övertygelse. Det är också en av drivkrafterna bakom företagets långa samarbete med Samhall. 

– Vi är väldigt breda i hur vi söker nya talanger till Max, och Samhall som har i uppdrag att hitta utvecklande arbeten för personer med funktionsnedsättning passar väl in i våra värderingar om ett samhälle för alla och allas lika värde, säger Christoffer Bergfors, vice vd för Max Burgers.

Samarbetet har inneburit att Samhall i dag är leverantör av all lokalvård till företagets restauranger. Genom åren har dessutom cirka 200 medarbetare gått från en anställning på Samhall till en fast tjänst på Max. För att vara rustad för en så kallad övergång krävs god känsla för service, ordningssinne, punktlighet och en förmåga att kunna arbeta ganska självständigt. 

– Sedan kan vi oftast inte erbjuda en heltidstjänst, så personer som vill jobba deltid har lättare att få jobb hos oss. Med rätt matchning vill vi gärna erbjuda fler från Samhall ett jobb på Max, säger Christoffer Bergfors. 

Bild på Christoffer Bergfors som sitter med armarna i kors framför en Max-restaurang.

Att jobba med ett företag av Samhalls storlek gör att det känns tryggt.

Christoffer Bergfors, vice vd för Max Burgers.

För Max handlar partnerskapet med Samhall även om affärsnytta. Här är kompetensförsörjning och rekrytering av rätt talanger en viktig del. En annan aspekt av affärsnyttan är att ha en bra mix av människor som utvecklar företaget och bidrar till en bra helhet, förklarar Christoffer Bergfors.

– Vi är också väldigt glada och tacksamma för att medarbetare som vi har rekryterat från Samhall stannar kvar hos oss länge. När det gäller uppdraget med att städa våra lokaler så är det viktigt för oss att få kontinuitet och pålitliga leveranser. Att jobba med ett företag av Samhalls storlek gör att det känns tryggt, säger han.

God stämning på arbetsplatsen

Christoffer Bergfors lyfter fram att medarbetare från Samhall bidrar positivt till företaget på många sätt – från att få restaurangernas besökare att känna sig välkomna till att skapa engagemang och höja stämningen i personalgrupperna. 

– Genom att ta vara på människors möjligheter skapar vi nya lösningar, något som resulterar i en miljö där alla känner sig välkomna, såväl medarbetare som gäster. På Max jobbar vi för att se till individen och personlig utveckling hos våra medarbetare.

Och att många personer bidragit positivt till företaget har inte gått spårlöst förbi.

– Vi har flera Samhall-medarbetare som utsetts till ”Årets medarbetare” på vår årliga gala. De började på Samhall för att sedan fortsätta på Max, berättar Christoffer Bergfors.

Mer om samarbetet

 • Max Burgers samarbete med Samhall startade 2003 för att skapa nya vägar in på arbetsmarknaden för personer med funktionsvariationer.
 • I dag arbetar cirka 900 av Samhalls medarbetare med lokalvård, yttre fastighetsskötsel och andra kringtjänster i någon av Max 142 restauranger i Sverige.
 • Under 2020 tecknades ett nytt samarbetsavtal. Utöver servicetjänsterna innebär avtalet en gemensam strategi för hur fler Samhallmedarbetare kan få en anställning hos Max Burgers.
 • Cirka 200 medarbetare har hittills gjort en övergång, det vill säga gått från anställning på Samhall till en tillsvidaretjänst på Max.

Men ingen framgång kommer helt utan utmaningar. 

Tack vare ett starkt engagemang från Max har lösningar och särskilda anpassningar tagits fram i syfte att utveckla det dagliga arbetet. Det har till exempel handlat om att ta fram anpassade instruktioner, checklistor och rutiner som underlättar jobbvardagen. Dessutom har alla restaurangchefer utbildats i att leda med mångfald.  

– Genom att vi jobbat så länge tillsammans växer en anda fram som gör att allt går om man vill. Att prata med varandra och ha en dialog gör att man löser utmaningar, konstaterar Christoffer Bergfors.

Max vill inspirera andra

I familjeföretaget har helhetstänkande och en bred syn på hållbarhet gått som en röd tråd sedan starten av en grillkiosk i Gällivare 1968. Redan 1969 återvanns wellpapp och genom åren har snabbmatskedjans menyer blivit allt grönare. Men strävan mot en mer hälsosam matkultur med lägre klimatavtryck kan också gå hand i hand med en positiv samhällsutveckling, menar företagsledningen. Därför finns sedan många år tillbaka även en vision om rättvisa och social hållbarhet. I detta arbete ingår ett flertal projekt som arbetar mot fattigdom i många olika utsatta länder världen över, men också målsättningen att bidra till en mer inkluderande och öppen arbetsmarknad i Sverige genom rekrytering av personer med olika bakgrund och förutsättningar. 

Christoffer Bergfors berättar att engagemanget för mångsidig hållbarhet och viljan att vara en god kraft i samhället kommer från hans pappa Curt Bergfors, företagets grundare och huvudägare.

– Det har alltid funnits där som en stark värdering om att göra skillnad på riktigt för människor och jorden vi lever på. Globalt sett är vi ett litet företag så det viktigaste vi kan göra är att vara en förebild och inspirera andra att göra mer. 

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se