På produktions- och packföretaget Inpac i Lund, rullar affärerna – bildligt talat – på.

Små, spritflaskor rullar på stora band innan de paketeras in i kompakta papplådor. 

Mitt i coronapandemin, började Inpac dessutom att tillverka egen handsprit, vilket gjorde att det – till skillnad från många andra branscher – kunde behålla samma styrka utan att behöva säga upp sin personal. 

– Vi har fått fler affärer tillsammans med Samhall de senaste åren och jag är osäker på om det hade hänt om vi inte hade jobbat på det sätt vi gör, säger Henrik Nyberg, vd för Inpac.

Jobbar man som ett lag nås målen lättare.

Henrik Nyberg, vd för Inpac

Dessutom fick Inpac ta emot utmärkelsen Året arbetsgivare då Visa vägen-priset delades ut tidigare i höstas. Med andra ord – det går riktigt bra för Inpac.

– Priset är såklart en drivkraft och det är ett kvitto på vårt arbete med inkludering i samarbete med Samhall, uppenbarligen är det någonting vi gör bra, säger Henrik.

Dessutom är Henrik övertygad om att Inpac har lyckats att skapa en lyhörd, trygg och tilltalande miljö där medarbetarna känner sig både sedda och respekterade. 

– Jobbar man som ett lag nås målen lättare, säger han.

– Och precis som i ett idrottslag, där man kan spela olika roller, är det här på Inpac. Vi jobbar med individer som alla är unika på sina sätt. Och vi får, helt enkelt, anpassa laguppställning och taktik baserat på de olika individernas förutsättningar, drivkrafter och engagemang. 

Eva Christoffersson sorterar varor. Hon bär svart klädsel.
Eva Christoffersson, som jobbar hos Inpac via Samhall, sorterar produkter.

Utökat samarbete med Samhall

Lagmedarbetaren Eva Kristoffersson, har under sina åtta år på Inpac fått möjligheten att utvecklas. Hon fick jobbet genom Samhall och har sedan dess fått en fast tjänst hos Inpac. 

– Jag har lyckats jobba mig upp i företaget. Jag har många bra minnen härifrån, berättar Eva.

Förutom att vara en bra arbetsgivare, visar siffrorna att Inpac dessutom är en framgångsrik kund och leverantör.

Under de tre senaste åren har företagets omsättning ökat med 40 procent och vinsten har ökat väsentligt mycket mer än så. Det utökade samarbetet med Samhall har, onekligen, bidragit till det förbättrade resultatet. Dessutom har nya affärer kunnat startas. Detta mycket tack vare den flexibilitet som samarbetet innebär.

– Det är både arbetsglädjen och flexibiliteten som ger oss bättre ekonomi, förklarar Henrik. 

Men initialt var det lite knepigt, berättar Henrik. I personalgruppen fanns det till en början en viss oro för hur mycket tid och energi som skulle krävas av dem för upplärning av de nya medarbetarna från Samhall. 

Men tack vare att ledningen skapade ett tillåtande och öppet samtalsklimat där alla fick komma till tals och ventilera sina tankar och sin oro så gick det väldigt bra när sedan väl samarbetet kom igång. I dag har Inpac en arbetsmiljö som är öppen och tillåtande och det är en fin gemenskap i arbetsgruppen. Han berättar också att hans egen personal nu har en större förståelse för att det ibland kan ta längre tid med olika moment.

– Generellt sätt tror jag att samarbetet med Samhall har lett till en ännu mer öppen och positiv människosyn hos alla medarbetare. I dag är det fullständigt självklart att vi är ett lag.

Så stärkte Inpac arbetsgruppen

Då Inpac startade samarbetet med Samhall fanns det initialt ett visst motstånd hos en del av personalen mot att börja jobba tillsammans med Samhall-medarbetare. Motståndet berodde till största delen på en oro över att samarbetet med Samhall skulle innebära merjobb för Inpacs egen personal. För ledningen var det viktigt att då förmedla till personalen att det var högt i tak och att alla hade möjlighet att yttra sig och lufta sina funderingar. Samtidigt klargjordes tidigt att Inpac som företag värnar om alla människors lika värde och kräver att dess medarbetare och kunder respekterar varandra.

 

Ledningen informerade personalen om hur Samhall-samarbetet skulle gå till. Det var viktigt att få med hela personalen på tåget genom att förklara varför Samhall-samarbetet var viktigt ur ett strategiskt perspektiv och att det behövdes för att företaget skulle kunna växa, något som också skulle gynna personalen på sikt.

 

Genom tydlig kommunikation, genom att följa upp och visa på goda exemplen och resultat, har Inpac gradvis sett en förändring i engagemanget hos personalen. I dag förekommer inte längre de tidigare motståndet, utan alla medarbetare – såväl Inpacs egen personal och Samhalls medarbetare – arbetar sida vid sida som ett lag och respekterar varandra.

Arbetsglädje på jobbet

På Inpac jobbar det idag drygt 50 anställda och utöver detta finns dagligen 20-30 personer från Samhall. Andreas Gräntz, som jobbat på Inpac i fyra år, är en av dem. 

Andreas Gräntz matar flaskor i en maskin. Fotot är taget genom en glasruta.
Andreas Gräntz matar flaskor i maskinen.

– Jag trivs jättebra här, säger Andreas, som för tillfället arbetar på avdelningen där man fyller och paketerar små spritflaskor som ska ut till försäljning.

Tack vare samarbetet med Samhall har Inpac öppnat upp arbetsmarknaden för honom och andra som annars skulle ha svårare att få jobb. Det är genom att se individens utvecklingsmöjligheter i stället för dess begränsningar som Inpac gett Andreas Gräntz – som just nu har en tjänst på 100 procent – en möjlighet att utvecklas och chansen till ett riktigt jobb. 

– Det känns riktigt bra att ha något att gå till varje dag och att veta att man ska jobba med bra människor. Jag trivs med kollegorna, vi har roligt ihop, säger Andreas. 

Kollegan Carlos Diaz, som jobbat på Inpac i ett år, håller med om att lagandan och den kamratliga stämningen på Inpac gör arbetsplatsen särskilt attraktiv. 

– Jag trivs med folket, med arbetet och med att ha en inkomst, säger Carlos Diaz samtidigt som han smådansar.

– Det är viktigt att ha roligt på jobbet! 

Carlos Diaz packar producter i lådor. Han bär svart klädsel.
Carlos Diaz packar produkter i lådor.

För Henrik Nyberg, som har lång och framgångsrik erfarenhet av att utveckla organisationer genom förändringsprocesser samt att skapa nya affärsmöjligheter, handlar inkludering främst om att våga prova.

– Jag tror framför allt på att man måste våga och inte ha fördomar och förutfattade meningar. När man väl är i gång och testar så gäller det att man är lyhörd och inte ger upp, säger han.

– Jag är ganska säker på att det går att arbeta mer inkluderande på de allra flesta arbetsplatser om man bara är villig att våga, som sagt.

Kennet Mellesmo, områdeschef vid Samhall, är mycket nöjd med samarbetet med Inpac. Han tycker att lyhördheten har varit en särskilt viktig faktor i samarbetet, samt att Inpac inte gör skillnad på de medarbetare som kommer från Samhall och de som är anställda direkt av företaget. 

– Det är viktigt att alltid ha respekt för folks olikheter och personligheter. Och att man som arbetsgivare anpassar dessa olikheter till de behov som finns inom företaget. Det tycker jag att Inpac har lyckats med. Både som kund och som arbetsgivare är Inpac mycket inkluderande.

Utmaning
För några år sedan kom Inpac in i en period med snabb tillväxt, med behov av en utökad produktion där en del produkter behövde handpackas. Inpac behövde en flexibel lösning för bemanningen eftersom behoven varierade kraftigt mellan olika linjer och produkter.

 

Lösning

Genom att identifiera medarbetare som redan hade förutsättningarna eller bedömdes kunna växa med uppgiften kunde Samhall erbjuda medarbetare som kunde arbeta tillsammans med Inpacs personal på produktionslinjerna. Ett noga genomtänkt pusslande med arbetsuppgifter och arbetstider gav en flexibel och effektiv lösning.

 

Effekt

Tack vare samarbetet med Samhall har Inpac fått nya affärer, ökat sin lönsamhet och dessutom fått en arbetsplats där alla medarbetare trivs, stämningen är god och allas lika värde är en självklarhet.