Vad är Samhalls uppdrag?

Samhalls huvuduppgift är att skapa utvecklande jobb åt personer med funktionsnedsättning. Riktiga arbeten som skapas i kunduppdrag, på marknadsmässiga villkor i konkurrens med andra. Genom att matcha rätt person till rätt arbete tar Samhall vara på en outnyttjad resurs – arbetsföra personer med funktionsnedsättning – och gör den konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.
Genom aktivt stöd och professionell matchning skapar vi möjligheter att utföra viktiga jobb. Vi är övertygade om våra medarbetares förmåga att leverera både kvalitativa och efterfrågade varor och tjänster. Därför är vi heller inget välgörenhetsföretag.

Hur säkerställer Samhall att rätt medarbetare utför rätt arbetsuppgifter?

Arbetsförmedlingen disponerar alla arbetstillfällen hos Samhall och avgör vem som uppfyller kraven för att anvisas till en anställning på Samhall. Det är också i samråd med Arbetsförmedlingen som den geografiska spridningen av Samhalls verksamhet fastställs. Samhall genomför en grundlig matchningsprocess av sina medarbetare i syfte att identifiera egenskaper och styrkor som kan användas vid arbetsfördelning. Det är så Samhall kan upprätthålla kvalitet i sina uppdrag samt erbjuda sina anställda meningsfulla och välförankrade arbetsuppgifter.

Varför får Samhall pengar från staten?

Samhall får cirka 4,5 miljarder kronor per år i statligt stöd i den så kallade merkostnadsersättningen. Den statliga merkostnadsersättningen ska täcka de merkostnader Samhall har till följd av vårt arbetsmarknadspolitiska uppdrag. Även om vi får en ersättning av svenska staten, så är det i grunden inte ekonomi som driver vårt stora fokus på tillväxt och våra kunder – utan vårt uppdrag. Att utveckla våra medarbetare genom arbete. Arbeten som våra kunder är beredda att betala för och som bygger konkurrenskraft hos våra medarbetare.

Vad används ersättningen från staten till?

Ersättningen från svenska staten går oavkortat till att täcka de kostnader som uppstår till följd av det unika uppdrag vi har – att sätta personer med funktionsnedsättning i arbete. Det innebär att ersättningen går till täcka upp för: att våra medarbetare kan behöva lägre arbetstakt, att flera personer kan dela på vissa uppgifter, anpassad arbetsmiljö, personalutveckling, företagets geografiska spridning samt en förstärkt anställningstrygghet. För att säkerställa att vi inte bidrar till en snedvriden konkurrens följer vi noga upp hur vi prissätter våra tjänster. Faktum är att Samhall inte får använda det statliga stödet till att sänka priser under marknadspriser.

Har Samhall vinstkrav?

Samhall är ett aktiebolag och måste ha en ekonomi i balans för att kunna bedriva verksamhet. För att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt har staten ett ekonomiskt mål som innebär att Samhall ska ge sju procents avkastning på eget kapital över en konjunkturcykel. Men Samhall delar inte ut någon vinst till ägaren staten, som andra statliga bolag gör. Pengarna stannar i företaget dels för investeringar, dels som en buffert så att vi vid lågkonjunktur inte behöver säga upp medarbetare på grund av arbetsbrist utan istället kan satsa på utbildning. Bra ekonomi innebär dessutom att vi kan anställa fler än vad staten kräver.

Vad gör Samhall för att fånga upp eventuellt missnöje inom bolaget?

Samhalls grundläggande värderingar bygger på: Tron på alla människors lika värde, tilltron till alla individers förmåga samt arbetets värde för individuell och samhällelig utveckling. Vi ser allvarligt på missförhållande och accepterar inte diskriminering eller trakasserier i någon form.
Som svar på detta har vi utvecklat en ”visslarfunktion” som är en öppen, säker och oberoende kanal för de som misstänker missförhållanden inom Samhall. Visslarfunktionen är begränsad till allvarliga oegentligheter och missförhållanden. Den som har synpunkter på verksamheten i övrigt bör i första hand ta kontakt med verksamhetens ansvariga chef så att en dialog om förbättringar kan ta vid.

Hur kan Samhall, som får ekonomiska medel från staten, konkurrera med kommersiella företag?

Samhalls uppdrag är att skapa utvecklande jobb åt personer med funktionsnedsättning. Genom att matcha rätt person till rätt arbete ges personer som kanske aldrig tidigare kunnat arbeta möjlighet att bidra i riktiga jobb på den öppna arbetsmarknaden. Det är inte bara viktigt för att våra medarbetare ska känna att deras kompetens är både uppskattad och efterfrågad – utan också en del av vårt uppdrag från den svenska regeringen. Så Samhall inte bara kan, utan ska, konkurrera med andra företag om jobben.

Hur säkerställer Samhall att arbetskraven är rimliga?

Vi genomför en grundlig matchningsprocess i syfte att säkerställa att rätt person blir tilldelad rätt arbetsuppgift. Samhall tar sig inte an uppdrag som våra medarbetare inte kan utföra. Vi är måna om att våra anställda ska vistas på en trygg och meningsfull arbetsplats.

Bryter Samhall mot EU-regler? Är Samhalls konstruktion och finansiering inte förenlig med EU:s statsstödsregler?

I riktlinjerna från EU-kommissionen rörande huruvida Samhalls konstruktion och finansiering är förenlig med EU:s statsstödsregler, framgår det att Samhall inte gjort sig skyldiga till någon form av prisdumpning. EU-kommissionen ålägger dock den svenska staten att öka transparensen inom Samhall. Ett beslut som vi välkomnar och som ger oss både trygghet och långsiktighet i Samhalls fortsatta verksamhet.