”Några svenska exempel där man anammat den cirkulära ekonomin är outdoorklädföretaget Houdini, familjeföretaget Daca Pallet System eller Göteborgs stads förvaltning.”
Den cirkulära framtiden – del 2

Alltsedan industrialismens början har vi tagit ut råvaror, tillverkat produkter och förpackningar som vi sedan konsumerat och gjort oss av med på soptippar och genom att elda upp dem. Men sedan en tid vinner nu det cirkulära synsättet alltmer mark inom näringsliv och offentlig verksamhet, som ett sätt att komma bort från den slit-och-släng-modell som vårt befintliga ekonomiska system bygger på.

”Nyckeln till det cirkulära samhället är att redan i designledet se till att material, produkter och affärsmodeller stödjer cirkulära principer.”

När man talar om cirkulär ekonomi handlar det i första hand om materiella resurser – att hitta sätt att bevara värdet i de material vi använder genom förfinade återvinningsmetoder och genom att återtillverka, återdistribuera, återanvända och underhålla produkter i högre grad.
Nyckeln till det cirkulära samhället är att redan i designledet se till att material, produkter och affärsmodeller stödjer cirkulära principer. Inspiration hämtas från naturen där avfall hela tiden blir näring till nya processer.
I ett cirkulärt samhälle cirkulerar material i distinkta flöden – det biologiska, där material är designade för att kunna återgå till biosfären utan att orsaka skada, och det tekniska, där material är designade för att gå tillbaka till industrin med bibehållen kvalitet. Dagens återvinning kommer en bit på väg, men ofta förlorar materialen i kvalitet för varje återvinningsvarv.

Thomas Nyström

Thomas Nyström


Thomas Nyström på forskningsinstitutet Viktoria Swedish ICT intresserar sig för hur företag genom cirkulära affärsmodeller kan kombinera lönsamhet med minskad resursanvändning.
– En cirkulär affärsmodell går ut på att man försöker bevara värdet i de produkter som man använder så mycket som möjligt så att man kan få ökad lönsamhet genom att återanvända, reparera och återtillverka i så hög grad som möjligt, säger Thomas Nyström.

Fyra principer för cirkulär ekonomi

1. Två skilda kretslopp: biologiskt och tekniskt

Rena biologiska material återvänder till biosfären utan att göra skada, som biologiska näringsämnen som bidrar till att återskapa naturtillgångar. Rena och definierade tekniska material (såsom metaller och polymerer) hålls i cirkulation som näringsämnen till industriella processer.

2. Avfall designas bort

Material och produkter designas så att avfall aldrig uppstår. Alla material (biologiska eller tekniska) blir näring till nya processer.

3. Tillgång framför ägande

Genom nya affärsmodeller som innebär att företag säljer produkters funktion istället för produkterna i sig kan maximalt värde bevaras i materialen och incitament skapas för att designa produkter som är robusta och går att reparera och uppdatera.

4. Skifte till förnybar energi

Med förfinade materialflöden som medger ökad resurseffektivitet åtgår mindre energi, vilket möjliggör att vi snabbare kan förlita oss på allt mer förnybara energikällor. Slutligen tillförs endast förnybar energi.