De fyra AP-fondernas gemensamma uppdrag är att förvalta den buffert som är avsatt för Sveriges framtida pensionärer.

– Vi i Första AP-fonden har cirka 355 miljarder kronor i kapital och de här pengarna investerar vi i de flesta tillgångsslag i Sverige och globalt. Vi äger i dag cirka 2 500 bolag, säger Magdalena Håkansson.

Hållbart värdeskapande en tydlig investeringsövertygelse.

– Vårt uppdrag är att leverera bästa möjliga avkastning på kapitalet och i det ingår även att vi ska agera aktiva, ansvarsfulla ägare som bidrar till en hållbar utveckling. Vi tror att hållbart värdeskapande är bra för avkastningen, det är en av fondens investeringsövertygelser.

Topp 3 viktigaste insikter för ett hållbart investerande

Förståelse och transparens Viktigt att företag förstår hur olika hållbarhetsfrågor påverkar bolaget, både strategiskt och i den löpande verksamheten. Och redogör för arbetet på ett relevant och transparent sätt.

Relevans och resurseffektivitet Alla hållbarhetsfrågor är mer eller mindre relevanta för varje företag. Det gäller att välja och prioritera. För att vara långsiktigt lönsam bör bolag hantera sina viktigaste resurser på ett effektivt och hållbart sätt.

Utveckling och flexibilitet Omvärldens krav och förväntningar kring miljö- och hållbarhetsfrågor utvecklas hela tiden. Företag behöver vara flexibla och lyhörda för att fortsatt vara konkurrenskraftiga över tid – arbetet är aldrig klart.

Vi ser en tydlig koppling mellan avkastning och hållbarhet, och det behöver de bolag som vi investerar i också göra.

Magdalena Håkansson, hållbarhetsansvarig på Första AP-fonden.

Värdegrunden är en viktig aspekt.

– Alla investeringsbeslut bör tas med hänsyn till mänskliga rättigheter, miljö och för att motverka korruption. Vi avstår exempelvis från investeringar med särskilt hög risk, just nu exempelvis bolag inom fossila bränslen, som med en omställning i linje med Parisavtalet går en högst osäker framtid till mötes.

Aktörer på arbetsmarknaden behöver hitta sätt att utnyttja de resurser som finns.

– Om samhället ska lyckas behöver vi balansera ett ansvarsfullt användande av resurser och tänka att vi ska vara effektiva över tid. Företag behöver vara inkluderande och ta sitt sociala ansvar för att bli långsiktigt lönsamma.

Magdalena Håkansson är försiktigt optimistisk kring framtiden.

– Hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare och får en än mer konkret påverkan. Exempelvis lär ökade klimatregleringar och ny teknik påverka både bolagens resultat och hur vi som konsumenter agerar. Vi ser en tydlig koppling mellan avkastning och hållbarhet.

FÖRSTA AP-FONDEN

Första AP-fonden förvaltar en del av kapitalet i det statliga inkomstpensionssystemet. Tillgången på 355 miljarder kronor fördelas i en global portfölj med aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter, infrastruktur, riskkapitalfonder och hedgefonder. I uppdraget ingår att investera långsiktigt, hållbart och agera ansvarsfullt som ägare.

MAGDALENA HÅKANSSON

Som hållbarhetsansvarig för Första AP-fonden har hon uppdraget att med sin specialistkunskap stötta förvaltningen i sina investeringsbeslut. Hon är även ledamot i Etikrådet.

ETIKRÅDET

Etikrådet är ett samarbete mellan de fyra AP-fonderna, som genom dialog vill påverka bolag världen över att ta hänsyn till etik och miljö.