Revisorer

Revisorernas uppdrag är att oberoende granska styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning, företagets bokföring, löpande externa redovisningar, samt årsredovisningen.

Ansvaret för val av revisorer ligger på företagets ägare, dvs staten. Det praktiska arbetet med upphandling av revisorer hanteras inom Samhalls funktion Ekonomi och Finans samt styrelsens revisionsutskott. Upphandlingsprocessen följs av regeringskansliets förvaltar/handläggare. Det slutliga beslutet fattas av ägaren på årsstämman.

Årsstämman beslutar årligen om revisionsbolag. Årsstämman 2018 beslutade att utse det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB intill utgången av årsstämman 2019. Den auktoriserade revisorn Anneli Pihl är huvudansvarig revisor.