Bolagsordning

Organisationsnummer: 556448-1397

§ 1 Firma

Bolagets firma är Samhall Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet, m m

Bolagets syfte är att producera efterfrågade varor och tjänster och genom detta skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga där behoven finns.

Verksamheten ska anpassas till de förutsättningar personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga har och bedrivas enligt affärsmässiga principer samt på marknadens villkor, varvid ska iakttas att övrigt näringsliv inte utsätts för osund konkurrens.

Aktierna medför inte rätt till utdelning. Uppkommer vinst, ska vinstmedlen balanseras i ny räkning för främjande av bolagets fortsatta verksamhet. Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar tillfalla aktieägaren (staten).

§ 4 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt t.ex. i dotterbolag bedriva produktion och försäljning av varor och tjänster inom ett flertal industri- och tjänstebranscher såsom industriproduktion inom bl.a. trä, elektronik, kablage och förpackning samt servicetjänster inom bl.a. städ- och fastighetsservice, bedriva viss arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsanpassning och arbetsträning utan ersättning via statsbudgetanslag samt därmed förenlig verksamhet. Produktionen ska ske i egen regi eller hos kund.

§ 5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst fyrahundra miljoner (400 000 000) kronor och högst en miljard (1 000 000 000) kronor.

§ 6 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst fyra miljoner (4 000 000) och högst tio miljoner (10 000 000).

§ 7 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst sju (7) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordförande lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 10 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

§ 11 Förbehåll om regeringens medgivande till viss ändring av bolagsordningen

Bestämmelsen i § 3 får inte ändras utan att regeringen lämnat tillstånd därtill.

I regeringens av riksdagen godkända proposition (prop. 2000/01:1, utg.omr. 13, bet. 2000/01:AU1, rskr 2000/01:103) framgår att vid ändringar av bolagsordningen beträffande syftet (§ 3) för Samhall Aktiebolag krävs riksdagens godkännande.

___________________

Antagen vid bolagsstämma den 28 april 2014.