Samhall Lyssna på innehållet

Stenrik och givmild som få

Han är inte bara en av världens rikaste. Han är också världsbäst på filantropi. Tillsammans med hustrun Melinda har superentreprenören och Microsoftgrundaren Bill Gates skapat världens största privata välgörenhetsorganisation, med utrotning av polio som ett av många mål.

Ingen har väl missat framgångssagan, hur superentreprenören Bill Gates 1975 tillsammans med Paul Allen grundade Microsoft. I takt med att person­datorerna klev in i våra liv såg Bill Gates till att operativsystem som Windows blev oumbärliga – och blev själv stenrik på kuppen.
Bill Gates är också en av få i världen som anser att den som har en riktigt stor förmögenhet även har ett ansvar att dela med sig. Han har de senaste åren därför bytt fokus från mjukvara till att skapa ett jämlikare samhälle där fler har chans att både överleva och ges möjlighet att hitta en väg ut ur fattigdom.

”Det handlar om mänsklig värdighet och jämlikhet. Om den gyllene regeln att alla liv har lika värde och att vi borde behandla  människor som vi själva skulle vilja bli behandlade.”

– Det handlar om mänsklig värdighet och jämlikhet. Om den gyllene regeln att alla liv har lika värde och att vi borde behandla människor som vi själva skulle vilja bli behandlade, säger han.

Tillsammans med hustrun Melinda Gates har Bill Gates också beslutat att skänka 95 procent av sin förmögenhet till den egna stiftelsen Bill & Melinda Gates Foundation, som grundades år 2000. Huvudsakligen satsas pengar på att förbättra hälsan och rädda liv i utvecklingsvärlden genom att utrota polio, bekämpa malaria och se till att fler barn får tillgång till vaccinationsprogram.

Kanske kan Bill Gates filantropiska syn på världsförbättring liknas vid hackerns tro på att alla problem kan lösas, bara buggarna fixas och koden skrivs om – även världsliga superbuggar som hot mot hälsa och klimat. Men verktygen har bytts ut. Den energi han tidigare lade på att erövra våra digitala skrivbord använder han i stället till att med ny teknik och vetenskap förbättra världen.

– Jag älskade mitt Microsoft; det förberedde mig för det jag gör nu. På samma sätt som jag fick vara en del av pc- och internetrevolutionen ser jag nu antalet fall av barnadödlighet minska. Jag jobbar väldigt många timmar och försöker lära mig så mycket som möjligt om dessa saker, fortsätter Bill Gates.

Själv försökte han initialt ändra världsordningen genom att ta datorer till Afrika, något han i efterhand insåg var naivt. De platser han ville förändra allra mest hade inte ens el att driva datorerna. Slutsatsen blev att prioriteringsordningen måste se annorlunda ut.

”Även om jag fortfarande var övertygad om det digitalas makt att förändra toppade det inte listan.”

– Även om jag fortfarande var övertygad om det digitalas makt att förändra toppade det inte listan. Det var en riktig ögonöppnare.

I stället valde han att fokusera på andra systemfel, framför allt barnadödlighet. Kampen mot polio är ett tydligt exempel på hur han valt att arbeta. Tillsammans med WHO, Unicef, Rotary International och CDC (US Centers for Disease Control and Prevention) driver Bill & Melinda Gates Foundation GPEI (The Global Polio Eradiction Initiative) vars syfte är att helt utrota sjukdomen, som kan leda till död, förlamning och livslång funktionsnedsättning. För 30 år sedan fanns polio i 125 länder och dagligen drabbades 1 000 barn. Tack vare GPEI har mer än tre miljarder barn vaccinerats och förekomsten av polio har minskat med 99 procent. Utmaningen som återstår är att nå den sista procenten, som finns i Nigeria, Pakistan och Afghanistan.

Bill & Melinda Gates Foundation kämpar också på bred front för att ge världens fattigaste kvinnor möjlighet att förbättra sin livssituation.

– När en mamma kan välja hur många barn hon vill ha blir barnen friskare, får bättre mat, ökad mental förmåga och föräldrarna har mer tid och pengar att spendera på varje barns hälsa och skolgång. Det är så familjer och länder tar sig ur fattigdom. Denna koppling mellan att rädda liv, ett lägre födelsetal och minskad fattigdom har varit Melindas och min viktigaste lärdom om global hälsa, säger Bill Gates.

Bill Gates story

1955

William Henry ”Bill” Gates III föds i Seattle i den nordamerikanska delstaten Washington och 13 år gammal börjar han på Lakeside School. Under lektionsblocken med datortid på en GE-dator (General Electric) för skolans elever sökte han och hittade buggar i systemen. Resten är historia.

1975

Två år tidigare hade Bill Gates börjat plugga matematik och datavetenskap på Harvard men hoppar av och startar företag tillsammans med den tidigare skolkamraten Paul Allen. Partnerskapet fick namnet Micro-Soft. Redan efter ett år släpptes bindestrecket och varumärkesnamnet blev Microsoft.

1987

Under 1987 släppte Microsoft sin första version av OS/2 till sina licenstillverkare. Några år senare, närmare bestämt 8 augusti 1989, introducerade Microsoft dess mest heltäckande kontorsprodukt, Microsoft Office. Sedan dess har Bill Gates funnits med på Forbes lista över världens rikaste.

2000

Bill Gates och hans fru Melinda slår samman tre olika privata stiftelser samt skänker aktier värderade till fem miljarder dollar. De grundar välgörenhetsorganisationen Bill & Melinda Gates Foundation, som
senare rankats som världens rikaste privata hjälporganisation.

2009

Tillsammans med affärsmannen och vännen Warren Buffet grundar Gates The Giving Pledge, där de och andra miljardärer lovar att ge minst hälften av sin förmögenhet till filantropisk verksamhet. I maj 2017 hade organisationen 170 givare från 21 länder som lovat att ge bort stora delar av sin förmögenhet.

2017

Bill och Melinda Gates belönas bland annat med Padma Bhushan – en av Indiens finaste utmärkelser — The Presidental Medal of Freedom (från Barack Obama) och den franska Hederslegionens utmärkelse för deras arbete att göra världen till en bättre plats för alla.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se