Samhall Lyssna på innehållet

Cirkulär ekonomi betyder inte bristekonomi

Finland vill ta täten i västvärlden vad gäller cirkulär ekonomi. Samtidigt är landet världens lyckligaste, enligt World Happiness Report 2018 och 2019. Hänger de två faktorerna ihop, och i så fall hur? Möt våra grannar i öst och läs om deras planer framåt.

De flesta finländare känner till bonden Paavo. Det var nationalskalden Johan Ludvig Runeberg som på 1820-talet skrev dikten om den strävsamme mannen på det frostiga hemmanet och hans kamp för att försörja sin fru och sina barn. När vädrets makter tog mer än halva rågskörden blev Paavo uppmanad av sin fru att ta sin stav och gå ut längs vägen och tigga. Paavo hade en annan plan.

Mycket har hänt i Finland sedan dess. I korthet har landet blivit självständigt, utkämpat tre krig, tagit sig upp ur en djup efterkrigsdepression och blivit ett högteknologiskt industriland. Nu ligger Finland bland toppländerna på de flesta listor där det mäts välstånd, demokrati och utbildning. Efter toppresultaten i Pisa-undersökningarna de senaste tio åren har det till och med skapats en så kallad Pisa-turism, där turisterna består av delegationer av lärare och utbildningsadministratörer från världens alla hörn som besöker Finlands skolor och andäktigt lyssnar på föreläsningar om den finländska skolan.

När Finland tog sig upp på första plats på World Happiness Report 2018 visste finländarna inte riktigt hur de skulle förhålla sig till titeln. Lyckliga? Kanske. Glada? Nja. Finländarna har ständigt haft nära till sin historia och självständighetsdagen som firas i december präglas av gravallvar, snarare än av flaggviftning.

”Bland finländska teknologibolag ser man stora möjligheter med att sprida sina produkter och tjänster och göra goda affärer på transformationen.”

  Vi har haft knappa förhållanden under långa perioder av vår historia och det har säkert lärt oss att förvalta naturresurser med respekt. Den äldre generationen har berättat för oss yngre om hur det var under krigen och under efterkrigstidens ransonering. Dessutom kom engångskulturen ganska sent till Finland, jämfört med i flera andra länder, säger Ernesto Hartikainen, ledande expert på Sitra, en statlig tankesmedja som grundades 1967 och finansieras via riksdagen.

Nu utpekas Finland också som en global föregångare inom cirkulär ekonomi och det är Sitra som har satt den bollen i rullning.

– Det var 2015 som vi på Sitra snappade upp en pågående diskussion om cirkulär ekonomi i Storbritannien. Begreppet var nytt och det verkade intressant. Sitras främsta uppgift är att fundera på Finlands framtid utifrån de globala megatrenderna och vi ville utreda vad cirkulär ekonomi kunde göra för Finland.

Det fanns en enighet om att cirkulär ekonomi skulle kunna bli en metod för att lösa de stora globala problemen. Ganska snart grundade Sitra en egen avdelning för cirkulär ekonomi och tillsammans med industriföretag, ministerier och representanter för bland annat det civila samhället ritades det upp en färdplan 2016, den första i världen. Gensvaret har varit positivt. Alla de etablerade politiska partierna backar upp satsningen på cirkulär ekonomi och bland invånarna är tongångarna positiva.

– Finländarna är allmänt bekymrade över globala hot som miljöförstöring, klimatförändring och att jordens resurser överexploateras. Bondförnuftet säger oss att det inte är hållbart att fortsätta slösa.

Sitra arbetar både teoretiskt och konkret med frågorna och har utarbetat en rad handfasta råd till hushåll om hur de kan bidra till att förbättra resurseffektiviteten. Ernesto Hartikainen framhåller att tanken med cirkulär ekonomi absolut inte innebär att vi ska återgå till krigstidens bristekonomi.

– Narrativet för cirkulär ekonomi är en positiv vision som pekar ut möjligheterna och lösningarna på de problem som är uppenbara. Att måla upp krisstämning gör inte människor motiverade att ändra sina vanor, snarare tvärtom. Råden ska underlätta vardagen och kännas meningsfulla, inte formuleras så att det handlar om att rädda världen. Målsättningen är att skapa en välfärd som inte styrs av materialism.

Hur styr man om ett välfungerande i-land?

Finlands innovationscentrum har tagit fram en plan med femfokusområden.
Finlands färdplan för den cirkulära ekonomin är indelad i fem insatsområden. Den är utarbetad under ledning av tankesmedjan Sitra, som är en akronym av Suomen Itsenäisyyden Rahasto, på svenska Jubileumsfonden för Finlands självständighet.
Så här uppkommer finländsk cirkulär ekonomi:
1. Ett hållbart livsmedelssystem, där utsläpp och resursförbrukning minskar.
2. Skogsbaserade kretslopp, där landets högklassiga skogsbruk och industri ger nya kommersiella lösningar.
3. Tekniska kretslopp, där materialen och produkterna återanvänds och deras livscykler maximeras.
4. Mobilitet och logistik, görs flexibelt med hjälp av råmaterial på ett klokare sätt.
5. Gemensamma åtgärder som bygger på systematiska förändringar i samhället.
Sitra har också satt ihop en ordlista över begrepp som används i diskussionen om cirkulär ekonomi.

Problemen är globala och det handlar om att ta fram lösningar som kan delas mellan olika länder. Det hjälper inte att ett land gör sig fossilfritt om grannlandet fortsätter att brassa på med olja och kol.

Ernesto Hartikainen framhåller att det är fritt för alla att kopiera Finlands färdplan.

– Absolut, vi berättar gärna om våra lyckade exempel, men man måste komma ihåg att Finland är ett industrialiserat land med en välfungerande infrastruktur och en högt utbildad befolkning. För ett land i exempelvis Afrika finns det vissa delar som är svåra att kopiera rakt av. Samtidigt är det viktigt att man där inte upprepar de misstag som gjorts i industriländerna, utan i stället hoppar direkt på den cirkulära ekonomin.

Detsamma gäller inom näringslivet. Det finns ekonomiska intressen som inte klappar i händerna när fossilt ska bli förnybart, när varor ska bli tjänster och när slit-och-släng ska bli återvinning.

– Bland finländska teknologibolag ser man stora möjligheter med att sprida sina produkter och tjänster och göra goda affärer på transformationen. Det finns också företag och branscher vars nuvarande marknad kommer att försvinna. Det skapar självklart ett motstånd, men vi förespråkar en schyst övergång och är beredda att hjälpa dem som har problem med att ställa om.

En annan hotbild som målas upp på arbetsmarknaden är att robotarna tar över. Också där har Sitra en vision.

– Det är svårt att förutse exakt hur många nya arbetsplatser som skapas, men en mer tjänstebaserad ekonomi ger i regel en högre sysselsättningsgrad än basproduktion. Det behövs mer mänskliga resurser för att bättre ta tillvara materiella resurser.

Hur gick det då för bonden Paavo? Ja, efter två år med katastrofala skördar och dubbelt så hårt arbete blev det till sist en lyckad skörd det tredje året. Hustrun såg fram emot att få äta riktigt rågbröd i stället för barkbröd, men Paavo påminde henne om vikten av att vara solidarisk.

– Blanda du till hälften bark i brödet, ty förfrusen står vår grannes åker!

Inbyggd tröghet

Även om Finland ligger långt framme inom cleantech-industrin, finns det fortfarande många branscher som helst kör i gamla hjulspår. Det anser Göran Östberg som leder det EU-finansierade projektet Cirkulär Ekonomi Korsholm.

Göran Östberg

– Det finns knappt något produktionsföretag som är helt cirkulärt, som redan i planeringsskedet bygger in återvinning av produkten.

Projektet Cirkulär Ekonomi Korsholm inleddes 2017 och syftar till att skapa ett kluster för cirkulär ekonomi, där företag, högskolor och offentliga organisationer i Vasa­regionen medverkar.

– Jag har besökt flera konferenser i Europa under det senaste halvåret, bland annat i Nederländerna, Danmark och Sverige. Enligt mina erfarenheter ligger vi alla i startskedet när det gäller cirkulär ekonomi.

Enligt Göran Östberg hör kommuner till de mest tröga, liksom byggnadsbranschen och företag som bygger och underhåller infrastruktur.

– Det saknas på många håll en attityd där man tänker en gång till.

Han ser ändå hoppfullt på framtiden och har en förklaring till att cirkulär ekonomi tagits emot så väl av finländare.

– Vi har haft det fattigare än i många andra länder och tvingats gneta ihop till det som vi köpt. Vi har helt enkelt lärt oss att förvalta resurserna, säger Göran Östberg.

– Blanda du till hälften bark i brödet, jag ska gräva dubbelt flera diken.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se