Samhall Lyssna på innehållet

Wallström: ”Största fördomen att vi inte har några fördomar”

I Margot Wallströms drömsamhälle är mötesplatserna fler och fördomarna färre.
Mångfald är då så naturligt på varje företag att alla inser hur mycket fattigare
tillvaron skulle bli utan olikheter. Det är en bit kvar dit.

MARGOT WALLSTRÖM
Fullständigt namn: Margot Elisabeth Wallström
Född: 28 september 1954
Familj: Maken Håkan, sönerna Viktor, 28 och Erik, 20. Barnbarnet Henry, sex månader
Bor: På Hammarön utanför Karlstad
Hyr lägenhet i Stockholm
Gör: Kampanjledare för mångfald och tolerans på Postkodlotteriet, ordförande för Lunds universitet, talesperson för stiftelsen Global Challenges Foundation, föreläser.
Gjorde: Tidigare bland annat FN:s speciella sändebud för att stoppa sexualiserat våld mot kvinnor i krig och konfliktområden, EU-kommissionens första vice ordförande och socialminister.
Fritid: Läser, är i naturen.

Om motsatsen till mångfald är enfald, som i dumhet och oförstånd, kan väl ingen gärna vara emot mångfald?
Ibland undrar man. Margot Wallström, som i sitt nya och friare liv är 25-procentigt anställd som mångfaldsansvarig på Postkodlotteriet, tycker att många av de gamla fördomarna hänger kvar och att utvecklingen för mångfald går för sakta.
– Jag tror att den största fördomen vi har om oss själva är att vi inte har några fördomar. Vi har mycket i bagaget om hur vi uppfattar världen och vad vi anser normalt eller avvikande. Jag tror att varje människa skulle behöva testa sina egna fördomar för att vi verkligen ska bli bättre på att skapa ett samhälle med större mångfald.
Vad är mångfald för dig?
– En människosyn som betonar alla människors lika värde, oavsett hudfärg, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Det är viktigt att mångfald inte bara handlar om invandrare och rasism. Lika viktigt är att vi i vardagen arbetar för att alla får samma möjlighet till arbete, till en plats i samhället, en röst.
Efter tio år i Bryssel och två år i New York: Hur tycker du att vi i Sverige ser på mångfaldens fördelar?
– Medvetenheten är hög i Sverige om de här frågorna. Jämställdhetsdebatten har till exempel drivits under lång tid och vi har tagit emot många flyktingar och invandrare. Men det räcker inte att bara sätta upp kvantifierbara mål och till exempel säga att vi ska ha si och så många med funktionsnedsättningar på vår arbetsplats. Det handlar om något djupare, det som någon har kallat mormors röst. Hur man pratar om medmänniskor hemma vid köksbordet, med vilka ögon man ser på andra, det som formar vår syn på samhället. Det är någonting mycket större än att föra en ambitiös, officiell politik i de här frågorna.

”De långsiktiga fördelarna med mångfald är uppenbara: man blir mer kreativ, mer innovativ och har lättare att ligga i framkant om de anställda inte är en homogen grupp.”

Vilken form av vardagsdiskriminering gällande mångfald upprör dig mest?
– Det är nog när man dömer ut en annan människa efter att bara ha sett det yttre, för att han eller hon är för gammal eller tillhör en annan religion, exempelvis.
På Samhalls Visa vägen-gala i höstas nämnde du att Arbetsförmedlingen lägger ned mycket kraft på att koda en människas funktionsnedsättning och oförmåga i stället för att se varje individs tillgång. Kan du utveckla?
– Det blir så när pengar får styra systemet och en människas grad av funktionsnedsättning styr ersättningen. Det måste gå att utforma systemen på ett medmänskligare sätt, att vända på perspektivet. Vilka resurser har den här människan?
– Efter galan har jag läst Mikael Anderssons bok ”Armlös, benlös men inte hopplös”. Han hatade proteser och blev rörligare utan dem. Ändå skulle han tvingas på proteserna. Då blir systemet viktigare än individen. Varför lyssnar man inte på dem det handlar om? Vad skulle vara bäst för dig? Deras röst är viktigast.
– Ett annat exempel är Hosi från Iran som jag träffade i Karlstad. Han studerade svenska för invandrare, men tyckte att undervisningen kändes omodern. Han fick lära sig ord och fraser som han inte hade någon som helst användning av. Nattduksbord kanske inte är ett nödvändigt ord för någon som just har kommit till Sverige? I stället utvecklade han ett dataprogram, baserat på de tusen vanligast förekommande orden i det svenska språket. Tack vare hans program bedömer man nu att invandrare kommer att kunna lära sig svenska på ett år i stället för tre. Förstå vilken kraft det finns i mångfalden, om vi bara släpper fram den.
Ändå verkar många företag fortfarande se mångfaldsarbete som ett slags välgörenhet, i stället för att inse att det faktiskt ofta också är vinstgenererande?
– Ja, nu finns flera studier som visar att företag som präglas av mångfald är mer lönsamma. De långsiktiga fördelarna är uppenbara: man blir mer kreativ, mer innovativ och har lättare att ligga i framkant om de anställda inte är en homogen grupp. Det är sunt förnuft. Mångfaldsarbete handlar i första hand inte om att vara snäll, utan att alla tjänar på detta.
Hur kan då mångfaldsarbetet skyndas på?
– Genom att skapa fler mötesplatser så att vi inte rör oss i skilda världar trots att vi lever i samma samhälle. Det är nyckeln.
Hur ska det gå till konkret?
– Genom att stimulera att vi blandas mer, på språkkaféer, i idrottsföreningar, etcetera. Vi ska också uppmuntra så många företag och organisationer som möjligt att upprätta mångfaldsplaner enligt femstegsmodellen: gör det till en ledningsfråga, skapa en handlingsplan med konkreta mål, se över rekryteringen, kommunicera externt och internt, mät, redovisa och belöna resultaten. Även rekryteringsfirmor borde ha en mångfaldspolicy. Annars är det lätt att vi bara fortsätter att leta efter den kompetens som redan finns.
Vad får du för reaktioner från näringslivet när du pratar om de här frågorna?
– Många är vana att jobba med jämställdhet, men när vi pratar om mångfald i ett bredare perspektiv blir det som en väckarklocka. På många arbetsplatser finns inte en enda funktionsnedsatt person, trots att lokalerna är anpassade och att det ofta inte finns några hinder för att anställa. Men man gör som man alltid har gjort för att det är mest bekvämt. Nu tror jag att allt fler börjar inse hur mycket man går miste om.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se