Samhall Lyssna på innehållet

Tryggt och säkert vid ubåtarna — Samhall hos Saab Kockums

Hos Saab Kockums i Karlskrona tillverkas framtidens ubåtar. Samhalls medarbetare bidrar genom att skapa en renare och tryggare arbetsmiljö. En av uppgifterna är att vara brandvakter vid så kallade "heta arbeten".

UTE I SKROVHALLEN är det nästan 40 meter upp i tak. Kylan är påtaglig denna tidiga vårdag. Bakom byggställningar döljer sig två ubåtsskrov och det går att skymta luckorna högst upp. Ursprungligen byggdes de på 1990-talet, men har nu delats och försetts med ny utrustning. Snart ska de åter vara hopsvetsade och redo att dockas ut i vattnet utanför.

Se så rent och snyggt det är, fast vi är inne i en verkstadsyta. Samhalls medarbetare håller det verkligen fint här.

På det anrika varvet tillverkas både ubåtar och vanliga ytfartyg, som minsvepare och korvetter. Här byggs i stort sett hela båten, från att de första delarna i stål skärs ut till flytfärdig farkost.
Eftersom det handlar om militära uppdrag är säkerhetsnivån på området väldigt hög. Vi får till exempel inte fotografera inne i verkstadsmiljön, där Samhallmedarbetarna normalt utför sina arbetsuppgifter, och alla som vistas här har först kontrollerats grundligt.
— Innan någon av våra medarbetare kan börja här krävs det en granskning hos ­Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. En sådan brukar ta minst sex veckor. Därför måste vi planera vår bemanning lite noggrannare här än hos många andra kunder, berättar Lars Magnusson som är distriktschef för Samhall Blekinge.
I EN AV HALLARNA träffar vi Samhalls teamledare Sussie Eklund. Hon har jobbat på varvet i drygt ett år och trivs jättebra. Just nu väntar hon på en dunk till skurvattnet.

— Vi får inte tömma ut vattnet direkt i avloppet eftersom det kan innehålla små partiklar av metalliska ämnen. Detsamma gäller avfallet från dammsugaren – det ska också till deponi, förklarar Sussie.

HENNES UPPGIFT SOM teamledare är bland annat att ta in närvarorapporter, hålla kontakt med områdeschefen om någon är sjuk och fördela Samhalls medarbetare där de behövs. Att vara flexibel är en stor fördel. Sussie berättar att de bara häromveckan fick rycka in och dammsuga bläster­sand efter att en hel båt hade blästrats. Ett jobb som tog nästan en hel vecka.

Det bästa med mitt jobb är alla goa människor. Vi har jättebra sammanhållning i gruppen. Det är framför allt det som driver mig att gå till jobbet.

FÖR SAMHALLS 15 medarbetare som arbetar här är det förstås spännande att få följa hur ett fartyg blir till – om än lite på distans. Samtliga jobbar på schema, från halv sex på morgonen till 23 på kvällen, både vardagar och helger. Uppdraget startade i januari 2017 och är uppdelat i två delar: att industristäda i de olika verkstadshallarna, och att vara tank- och brandvakter.
— Att vara tankvakt betyder att man håller koll på exempelvis en målare som befinner sig nere i en tank. Att se till att han mår bra och inget händer, säger Jonas Karlsson, områdeschef för produktionsservice vid Saab Kockums i Karlskrona.
— Innan Samhall tog över rollen som tankvakter krävdes två målare för ett sådant uppdrag. En satt på kanten och hade uppsikt medan den andra målade. Det var inte så effektivt att låta en yrkeskunnig målare vara satt ur spel långa stunder, men det var det sätt man var van att arbeta på då, fortsätter han.
LIKNANDE RUTINER GÄLLER för brandvakten, som ska ha uppsikt så det inte börjar brinna när arbeten som svetsning, skärning eller lödning utförs – så kallade heta arbeten. Brandvakten ska också vara kvar en timme efter att arbetet avslutats. En dold gnista kan ju lätt blossa upp och ta fart långt senare. En av de Samhallmedarbetare som ofta är brandvakt är Tomas Olsson. Under hans pass har det hittills, under de dryga två år som han jobbat här, bara börjat brinna en enda gång. Då visste han precis vad han skulle göra.
— I första hand använder vi en brandfilt att släcka med. Det är bra att undvika brandsläckaren eftersom det dels kan vara mycket elektronik i närheten, dels för att det medför väldigt mycket städning efteråt, säger Tomas och tillägger att det gick bra den där gången. Inget allvarligt hände, men det visar på behovet av vaksamma brandvakter.
Men att vara tank- och brandvakt är inte ett jobb som passar alla. Framför allt om du är rädd för höjder.
— Vi får ofta klättra mycket, uppåt och nedåt. Ibland är det trånga utrymmen och ibland är vi högt upp, på minst åtta meter, säger Tomas Olsson och ler.
— Ja, jag kan nog få lite svindelkänsla ibland när vi är riktigt högt upp, erkänner kollegan Viktor Karlsson.
ALLA SOM ÄR brandvakter ska ha genomgått en utbildning för heta arbeten. Sedan Samhall tog över arbetsuppgiften har rutinerna skärpts och kunskapen ökat även hos Saab Kockums personal. Det märks tydligt att Samhall varit med och skapat en förändring till det bättre.
— Vi har absolut höjt vår nivå och fått bättre koll på vad det innebär att vara brandvakt, betonar Jonas Karlsson från Saab Kockums.
Och han är väldigt nöjd med Samhalls insatser.
— För mig är det ett självklart samarbete, där vi litar på varandra helt och fullt. Vi ställer samma höga krav på alla medarbetare och anställda. Oavsett om det gäller arbetsmiljö, säkerhet eller vanlig ordning och reda, avrundar han.

Uppdrag
Att bidra till en säkrare och renare arbetsmiljö på Saab Kockums varv i Karlskrona. I verkstadsmiljön utförs bland annat brandfarliga arbeten och metallpartiklar sprids på golven.
Lösning
Att se till att det inte börjar brinna vid svetsning, lödning och skärningsarbeten. Och hålla koll på verkstadsarbetarnas säkerhet när de jobbar nere i tankarna.
Effekt
Rutinerna för brandsäkerheten har förbättras väsentligt. Arbetsmiljön har blivit tryggare för de som jobbar på varvet, och kunden kan använda sina egna resurser mer effektivt.
Fakta: Saab Kockums
Den svenska försvarskoncernen Saab förvärvade Kockums 2014. Sedan dess har stora satsningar gjorts. Bland annat har arbetsmiljön i varvet förbättrats genom bättre belysning och modernare maskiner. I dag är det en helt modern industrimiljö med ergonomiska arbetsplatser och industrirobotar som möter besökaren.
Saab Kockums har cirka 1 500 anställda fördelade på verksamheter i Karlskrona, Malmö, Helsingborg, Muskö och Singapore. I Karlskrona jobbar cirka 700 personer. Här utökades personalstyrkan med 140 anställda förra året.
Utöver uppgradering och tillverkning av ubåtar utförs andra marina uppdrag på varvet. För tillfället är det två äldre korvetter som ska modifieras och uppgraderas för den svenska marinen.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se