Samhall Lyssna på innehållet

Största möjliga sysselsättning

När någon hamnar utanför arbetsmarknaden drabbas inte bara individen. Det blir en kostnad för hela samhället. Story kartlägger effekterna av 
att sysselsätta ännu fler.

Artikeln i korthet

När stora grupper hamnar utanför arbetsmarknaden ökar dels samhällets kostnader för deras försörjning, dels minskar skatteintäkterna när vuxna människor inte får möjlighet att jobba och bidra. Nu satsar svenska kommuner på att få fler människor som står långt utanför arbetsmarknaden i sysselsättning. Det görs genom arbetsdelning där personerna går in och tar över vissa uppgifter från den befintliga personalen. På så vis minskar kostnader och skatteintäkter ökar, samtidigt som arbetsbelastningen för kommunens personal minskar. Det gör att de kan koncentrera sig på sina kärnuppgifter, snarare än allt som behöver göras runtomkring.

 
I slutet av 1980-talet arbetade Jan Edling på LO.
– Arbetslösheten i Sverige var så låg att min chef brukade säga att det bara var att gå förbi Volvo så skulle du få jobb på stört. Sedan kom 90-talskrisen.
Han är analytiker och har arbetat i princip hela sitt liv med att undersöka, utreda och analysera olika faktorer på den svenska arbetsmarknaden. 1990 – när en av de värsta ekonomiska kriserna i Sveriges moderna historia var ett faktum – såg han också på nära håll hur flera grupper i princip kastades ut från de svenska arbetsplatserna.
– På 1970-talet kunde du komma från utlandet på fredagen och stå vid en maskin på den lokala verkstaden på måndagen. Om du kunde svenska eller inte var ointressant. Efter 90-talskrisen har arbetsgivarna däremot kunnat välja och vraka, och även höjt kraven. I dag får du jobbet om du kan felfri svenska, har en gymnasieutbildning och är fullt frisk, oavsett om jobbet egentligen kräver det eller inte.

"På 1970-talet kunde du komma från utlandet på fredagen och stå vid en maskin på den lokala verkstaden på måndagen. Om du kunde svenska eller inte var ointressant." Jan Edling, analytiker vid det egna företaget Flexicurity

”På 1970-talet kunde du komma från utlandet på fredagen och stå vid en maskin på den lokala verkstaden på måndagen. Om du kunde svenska
eller inte var ointressant.” Jan Edling,
analytiker vid
det egna företaget Flexicurity


Negativt för individen, minst sagt. Och andra faktorer spär på. I bostadsbristens spår får många familjer med låga inkomster, och som inte har råd att delta i bostadsbubblan, tränga ihop sig i små lägenheter.
– Då får barnen svårt att göra sina läxor i lugn och ro, vilket gör det svårare att klara skolan och så är de inne i samma negativa ekorrhjul som sina lågutbildade föräldrar. De får hoppa på ett vikariat här eller en deltidstjänst där, men får aldrig en tillsvidareanställning.
I slutändan är det en ond cirkel. Samhället får högre kostnader i form av fler som behöver stöd från socialbidrag och andra bidragssystem. Men än värre är det bortfall av skatte­intäkter som den höga arbetslösheten inom vissa grupper innebär.
– Den tunga kostnaden är vuxna människor som inte jobbar. Vi behöver full sysselsättning för att kunna finansiera välfärdsstaten. Det är skattebortfallet som är det riktigt allvarliga, säger Jan Edling.
Om vi i stället vänder på det och ser till att alla barn får en ordentlig utbildning, att fler människors kompetens ses och värderas på arbetsmarknaden, så kommer individer att må mycket bättre, menar Jan Edling. Framför allt skulle Sveriges konkurrenskraft höjas rejält.
– Kostnaderna försvinner, samtidigt som intäkterna höjs, men då gäller det att vi tar tillvara människors kompetens. Det handlar om att inte stoppa människor i fack som ”oanställningsbara”, eller i åtgärder som de aldrig kommer ur.
Några som statistiken visar har extra svårt att få jobb, både i Sverige och utomlands, är personer med någon form av funktionsnedsättning. Det här trots att det finns gott om vakanser, både hos offentliga och privata arbetsgivare, enligt Jan Edling.
– Vakanserna beror på att arbetsgivarna har svårt att hitta rätt person för jobbet. Rent krasst har det här motsatsförhållandet inte så mycket med kunskapsnivå eller färdigheter att göra, utan arbetsgivarna väljer den som de tycker är minst konstig.
I dag vågar allt fler se till kompetens och färdigheter. Sveriges kommuner tittar aktivt på sin egen rekrytering för att se hur de kan bli bättre på att ge människor som har stått utanför arbetsmarknaden ett jobb. 2015 initierade Sveriges kommuner och landsting (SKL) nätverket Vidgad arbetsmarknad – breddad kompetensförsörjning. Avsikten var att fungera som grund för erfarenhetsutbyte när det gäller att öka sysselsättningen för personer med funktionsnedsättning. Daniel Castillo, sociolog vid Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola, har varit projektets följeforskare. I boken Arbete för alla skriver han om projektets erfarenheter.
– Det handlar om att vuxna människor som vill arbeta och bidra till samhället också ska få göra det. Att delta i arbetslivet innebär att tillhöra ett sammanhang. Att känna den sortens delaktighet, att känna sig behövd, är ett grundläggande mänskligt behov som gäller alla, inte bara den här gruppen.

Samhall har över 24 000 medarbetare på drygt 600 orter i Sverige.

Projektet har även haft för avsikt att minska kostnader för kommunerna, samtidigt som de långsiktigt tryggar den kompetens de behöver.
– Efter år av rationaliseringar är det många kommunalanställda som går på knäna. Kanske inte nödvändigtvis på grund av kärnuppgifterna i yrket, utan snarare på grund av allt annat som de också måste utföra i dagens slimmade organisationer.
Det handlar om undersköterskor som inte hinner ta hand om de äldre för att de måste lägga tiden på att städa, socialsekreterare som inte hinner prata ordentligt med sina klienter för att de måste lägga tiden på administration, och förskolelärare som inte hinner planera pedagogisk verksamhet för barnen eftersom all tid går åt till att sopa och städa och plocka undan.
Lösningen? Att skippa de senaste decenniernas fokus på slimmade organisationer och införa en ny typ av arbetsdelning. Uppgifterna måste skötas, de har en verklig funktion och verksamheten fungerar inte om de inte blir gjorda, men de kräver inte yrkes- eller högskole­utbildad arbetskraft. I stället kan de utföras av personer med annan kompetens.

"Det handlar inte om att tycka synd om eller hjälpa en individ, utan det handlar om riktiga jobb som fyller ett viktigt behov i organisationen." Daniel Castillo, sociolog vid Södertörns högskola

”Det handlar inte om att tycka synd om eller hjälpa en individ, utan det handlar om riktiga jobb som fyller ett viktigt behov i organisationen.” Daniel Castillo, sociolog vid
Södertörns högskola


Eskilstuna är en av de kommuner i nätverket som har kommit längst i sitt arbete. Här hade en av kommunens enheter bekymmer med att personalen inte hann hålla ordning i köket, gå ut med källsorteringen eller fylla på kopiatorpapper. En person som stod utanför arbetsmarknaden rekryterades för att sköta dessa praktiska sysslor, vilket var nödvändigt för att verksamheten skulle flyta på. Resultatet blev positivt, med ordning och reda i köket och ständigt påfyllt i kopiatorn.
– De berättade att det märktes om personen i fråga inte var där, för då blev det trassel direkt, säger Daniel Castillo.
Övriga kommuner är ute efter liknande positiva effekter. Sammantaget leder det i sin tur förhoppningsvis till en arbetsplats där människor mår bättre, vilket gör den mer attraktiv vid rekryteringar.
– Det som är nytt i det här är utgångspunkten i arbetsmarknadens behov. Det handlar inte om att tycka synd om eller hjälpa en individ, utan det handlar om riktiga jobb som fyller ett viktigt behov i organisationen. Det är inte alltid enkelt att få till på grund av strukturer och faktorer som ekonomi och fördomar, men förhoppningen är att alla ska vinna på det i längden, säger Daniel Castillo.

Samhall i siffror

Samhalls uppgift är att skapa utvecklande jobb för personer med funktionsnedsättning. Jobben skapas i kunduppdrag, på marknadsmässiga villkor i konkurrens med andra. Samhall har över 24 000 medarbetare på drygt 600 orter i Sverige.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se