Samhall Lyssna på innehållet

"Småföretagen växer och det är där vi ser framtidens jobb"

Måndagen den 28 april arrangerade Samhall ett seminarium på temat ”Småföretagen – Sveriges framtid?”. Under seminariet, som gästades av över 100 personer, fick åhörarna lyssna till tips och goda exempel på hur småföretagen visar vägen och kan skapa nya jobb för personer med funktionsnedsättning.

Seminariet inleddes med att moderatorn Kattis Ahlström, generalsekreterare på BRIS, hälsade välkommen och talade om vikten av mänskliga möten för att motverka negativa attityder och främja mångfald. Hon menade att förändringar visst går att göra. Man kan alltid hitta lösningar utifrån vad som går att göra om man bortser från det som inte går att göra.

Anna-Lena Bohm: ”Vi måste bli bättre på att se potential”

Därefter introducerades Svenskt Näringslivs vice ordförande Anna-Lena Bohm, som engagerat talade om hur talanger skapas och att vi måste bli bättre på att se potential i människor. På så sätt kan vi undvika felrekryteringar och bättre matcha personer utifrån deras kompetens. Bohm tog sin egen bakgrund som tävlingssimmare som exempel. Att någon såg henne, trodde på henne och satsade på henne skapade helt nya möjligheter.

Har du koll?
Intervju med Anna-Lena: ”Småföretagen bäst på nya jobb”

Sedan följde dagens första filmvisning. Lenanders grafiska AB vann Visa vägen-priset för årets arbetsgivare i Götaland förra året. I en kort film berättade de om hur de gjorde för att öka sina marknadsandelar genom att öppna dörren för fler.

Li Jansson: ”Det är de små företagen som lyfter arbetsmarknaden”

Efter filmen bereddes plats på scenen för Li Jansson, nationalekonom från Almega. Hon visade statistik som tydligt visade att det är de små företagen som lyfter arbetsmarknaden och hur ett bra lokalt företagsklimat kan påverka antalet jobb. Jansson visade också en undersökning från Statskontoret, vilken visade på att företag med relativt få anställda (under 19) är mest benägna att anställa genom subventionerade anställningar. Samma undersökning visade också att kompetensen ofta är viktigare än hur stort det ekonomiska stödet är.
Jansson avslutade med att understryka att det är de snabbväxande, små och unga företagen som är bäst på att bryta utanförskap för ”svaga grupper” på arbetsmarknaden. Hon menade att vägen mot en bredare arbetsmarknad går genom att hjälpa småföretagen, hitta smartare stödsystem och i att förbättra matchningen på arbetsmarknaden.

Lisa Lindström: ”Inte är svårare att leda en arbetsplats med mångfald”

Sedan välkomnades Lisa Lindström, vd på företaget Doberman, upp på scenen. Hon uttryckte sin oro för ett samhälle där man bara rekryterar personer med samma bakgrund och erfarenheter som sig själv. Hon har bestämt sig för att försöka bli bättre på att ta vara på människors talanger och olikheter i vardagen. Lindström menade att det viktigaste när hon rekryterar är att personerna har förmågan att lära sig
– Det är inte är svårare att leda en arbetsplats med en mångfald bland medarbetarna. För mig är det ingen skillnad att leda en arbetsplats där någon bara kan jobba 80% p.g.a. att hen är småbarnsförälder eller om någon kan jobba 80% p.g.a. en funktionsnedsättning. Så för att öka mångfalden tycker jag att du skall bestämma dig, prototypa och utvärdera, avlutade Lisa Lindström.

Har du koll?
Intervju med Lisa: ”Så skapar vi en drömarbetsplats”

Dagens andra film handlade även den om en Visa vägen-vinnare. Tegsnässkidan berättade om vad priset betytt för dem samt hur de arbetat med att öppna upp sin arbetsplats.

Två personer som gör skillnad

Nästa punkt på schemat var ett samtal mellan två goda exempel på arbetsmarknaden. Det var mellan Anna Gullstrand, vd på webbyrån Fröjd, samt Henrik Svensson, vd på Sweprod. Två personer som visat att man kan göra skillnad med ett stort engagemang.
Anna Gullstrand har nu bestämt sig för att bredda sitt aktiva jämställdhetsarbete. Fler måste få möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Hon menade att om Fröjd ska bli framtidens webbyrå så måste de arbeta tydligare med mångfaldsfrågorna, inte bara det ekonomiska resultatet.
Henrik Svensson delade med sig av erfarenheter från sitt stora samarbete med Samhall och hur de använt sig av Samhall som både tillväxtfaktor och som marknadsföringsargument. Som tidigare vinnare av Visa vägen-priset och som jurymedlem 2014 tillkännagav också Henrik nomineringen till årets Visa vägen-pris.

Monica Lingegård: ”Småföretagen växer och det är där vi ser framtidens jobb”

Efter det var det dags för Samhalls vd, Monica Lingegård, att gå upp på scenen. Monica tog vid där de tidigare talarna slutat och framhöll att småföretagen växer och att det är där vi ser framtidens jobb. Hon problematiserade sedan över vilka hinder som kan finnas för arbetsgivare som vill jobba med mångfald. Oavsett vilka dessa är så gör Samhall allt för att ta sig förbi de hinder som finns. Lingegård lyfte också ett antal punkter om vad som behövs för att öppna upp och stärka svensk arbetsmarknad, vilka innefattade såväl mer utbildning som att begränsa risker för arbetsgivare. Hon berättade också att Samhall under 2014 kommer att lansera ett nytt verktyg vid rekrytering samt att Samhall inte kan göra allt, men betydligt mer för att möte småföretagarnas behov. Hon avslutade sedan med att presentera en film med arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson.
Svantesson delade under ett par minuter med sig av varför hon tycker att det är viktigt med en bredare arbetsmarknad, samt om sina erfarenheter av företag som tagit socialt ansvar.
Efter arbetsmarknadsministerns ord tackade moderatorn Kattis Ahlström för det visade intresset samt påannonserade reklamfilmen ”Vi är Samhall”. Efter filmens slut skiljdes deltagarna åt, fyllda av energi och goda exempel att ta med sig hem till sitt eget arbete.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se