Samhall Lyssna på innehållet

Planetens främsta försvarsadvokat

Hon har blivit utsedd till en av världens tio främsta visionära tänkare av miljötidningen The Ecologist och fått smeknamnet miljörörelsens största rockstjärna. Polly Higgins lämnade sin advokatkarriär eftersom hon såg en stor lucka i lagen. Hon bestämde sig för att kämpa för en enda klient – jorden. 

Målet:

Att miljöbrott ska bli ett globalt erkänt brott mot freden.

Femte brottet mot freden?

Ekocid är omfattande destruktion, skada eller förlust av ekosystem i ett givet område, av mänskliga krafter eller av andra orsaker, i sådan omfattning att fredsnjutande av dess invånare blivit allvarligt reducerat. För att kunna göra ekocid till det femte brottet mot freden behövs en internationell lag som förbjuder storskalig skadegörelse och förstörelse av jorden. Den skulle även innefatta en skyldighet att ta hand om individer som har skadats eller riskerar att skadas på grund av ekocid.

I korthet

Hon är en av de främsta talespersonerna mot de företag och statsmakter som är delaktiga i eller tolererar verksamheter som utsätter vår planet för faror. Hennes namn blev internationellt känt 2010, då hon lade fram ett förslag till FN:s folkrättskommission om att göra livsmiljöförstörelse, ekocid, till ett internationellt brott. Enligt Polly Higgins behövs en lag som gör ekocid till ett brott mot mänskligheten, precis som krigsförbrytelser, folkmord och aggressionsbrott.

Polly Higgins har sedan dess drivit ett envist arbete för att sprida sitt budskap om att världen behöver en ekocidlag som gör miljöbrott straffbart. Men för att Romstadgan ska kunna innefatta ekocid behövs ett godkännande av 80 statsledare och fortfarande är det många länder som inte har godkänt lagförslaget.

Redan som liten flicka stod Polly Higgins upp för skolkamrater som blev utsatta för mobbning eller orättvisor. Hon liknar sin strid för jordens rättigheter med att försvara någon som inte kan föra sin egen talan. Hennes samvete är hennes största drivkraft.

– Jag kan antingen låta vår jord bli förstörd eller agera för att skydda den. För mig är det otänkbart att inte bry sig.

Vad gjorde att du bestämde dig för att ägna dig åt att representera jordens rättigheter?

– Som advokat representerade jag många internationella företag. Jag insåg tidigt att så länge ett företag enligt lag är tvunget att ägna sig åt aktieägarnas intressen, finns det inget intresse för att skydda miljön. Därför behövs en lagstiftning om vår skyldighet att ta hand om jorden. Det är få företag som står för konsekvenserna av de beslut som kommer att skada planeten och alla som bor här.

Du har utsetts till en av världens tio främsta visionära tänkare av miljötidningen The Ecologist och tagit emot Polarbröds Utstickarpriset. Vad betyder utmärkelserna för dig?

– Först och främst är jag mycket hed­rad. Jag tycker att priserna ger ett erkännande åt både de förändringar som jag försöker åstadkomma och åt mitt beslut att lämna min karriär för att ägna mig åt det jag tror är nödvändigt för mänskligheten. Utmärkelserna ger mig också en plattform där jag kan dela med mig av mitt budskap, förstärka legitimiteten och göra människor medvetna om vad som behöver förändras, för allas bästa.

Vad är det med ditt arbete som gör det så banbrytande?

– Jag tror att det är det faktum att jag uppvisar ledarskap inom mitt område genom att försöka införa en ny lag, i stället för att arbeta med de lagar som redan finns. Advokater tillämpar vanligtvis befintliga lagar, medan företagen oftast är de som föreslår en ny lag när de märker att en saknas.

Varför tar det så lång tid att få igenom lagförslaget?

– De stora nationerna har mycket att säga till om när en ny internationell lag ska införas – och det finns affärsmässiga intressen som spelar in. Den största utmaningen har varit att ta lagförslaget vidare utan att behöva kompromissa. Därför har vi skapat en egen finansieringsplattform,

The Earth Protectors Trust Fund, och på så vis hoppas vi kunna komma runt problemet.

Hur hjälper ditt arbete till att skapa förändring?

– Förra året lanserade jag Mission Life Force, en global kampanj som uppmuntrar folk att registrera sig för att bli god man åt vår planet. Vårt mål är att få ekocid att bli ett brott mot freden genom att finansiera de stater som kan driva frågan och få rättsväsendet att erkänna att lagar om brottet saknas. Förra året togs också ett viktigt steg – vi kunde med hjälp av vår egen plattform bidra med finansiering till självständiga önationer i utveckling för att de ska kunna driva frågan. Att ta fram en ny internationell lag genom crowdfunding är något helt nytt!

Förutom att skydda planeten, vad ser du som vår tids viktigaste utmaningar?

– Det är så många frågor som hänger ihop och fokuserar på hur vi tar hand om varandra, oss själva, våra samhällen och hur vi värnar om vår jord. Som advokat tog jag mig an många fall om diskriminering på arbetsmarknaden. Jag anser att en av de viktigaste frågorna som vi behöver fokusera på är att människor i utkanten av samhället och personer med funktionsnedsättning skyddas och inkluderas på arbetsmarknaden. Vi har en skyldighet att ta hand om varandra, både privat och på arbetet, och att ta hand om vår planet.

1972

Ekocid hamnar för första gången i ett internationellt rampljus. Sveriges dåvarande statsminister lyfter ekocid i sitt välkomsttal vid Stockholmskonferensen, den första FN-konferensen om mänsklig miljö. Olof Palme poängterar bland annat vikten av att kriminalisera livsmiljöförstörelse.

1990-talet

Romstadgan, som reglerar verksamheten för Internationella brottmålsdomstolen i Haag, fastslår fyra internationella brott: folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och anfallskrig. Under den tioårsperiod som Romfördraget förhandlades övervägdes att inkludera flera brott, däribland ekocid.

2009

Polly Higgins börjar göra research om de förhandlingar under arbetet med Romfördraget där ekocid togs bort utan omröstning och bestämmer sig för att arbeta för att miljöbrott ska bli det femte brottet mot freden.

2010

Polly Higgins lämnar in en lagansökan till FN om att ekocid ska bli ett lagstiftat brott, precis som andra hot mot den globala freden.

2017

Mission Life Force lanseras av Polly Higgins och hennes arbetslag, en global kampanj för att få fler att engagera sig mot miljöförstöring och sprida budskapet om varför en ekocidlag behövs för att skydda jorden.

Källa: endecocide.se

Tips! Följ ekocidlagens utveckling på eradicatingecocide.com

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se