Samhall Lyssna på innehållet

Mångfald på riktigt

Ibland klistrar företag ord som hållbarhet och mångfald på sin verksamhet för att det låter bra. För Antonia Ax:son Johnson och Caroline Berg – mor och dotter i fjärde och femte generationen i familjeföretaget Axel Johnsons ledning – är ord utan handling inte värda ett dyft.

Caroline Berg

Född: 1966 i Stockholm.
Bakgrund: Studerade 1987–1991 på Middlebury College i USA, examen i film och psykologi. Har arbetat med film och tv som bland annat fotograf, producent och dokumentärfilmsregissör. 2005 började hon arbeta heltid i koncernen och blev då ansvarig för HR, Kommunikation och hållbarhetsfrågor.
Är i dag: Ordförande i Axel Johnson, styrelseledamot i Axfood, Mekonomen, Axstores, Axfast samt ordförande i Erik och Göran Ennerfelts stiftelse.

Antonia Ax:son Johnson

Född: 1943 i New York.
Bakgrund: Bedrev studier vid Radcliffe College i USA och tog 1971 en filosofie kandidat-examen i ekonomi och psykologi vid Stockholms universitet. Samma år började hon arbeta i familjeföretaget.
Utmärkelser i urval: Ingenjörsvetenskapsakademiens Stora guldmedalj för sina insatser som entreprenör och företagsledare. Utsedd till hedersdoktor vid Kungliga Tekniska Högskolan.

De kunde vara två vanliga kunder som går omkring och torsdagshandlar i Hemköpsbutiken vid Torsplan i Stockholm.
Men när de två kvinnorna hälsar på personalen och småpratar med driftledaren Barrow Jarra och städaren Asso Atta Hussein från Samhall förstår man att de har varit här många gånger tidigare.
– Vi har omkring 700 medarbetare från Samhall i våra verksamheter. Jag blir både rörd och stolt över att samarbetet fungerar så bra, säger Antonia Ax:son Johnson.

Femte generationen tar över

I mars lämnade hon över ordförandeposten i Axel Johnson-koncernen till kvinnan vid sin sida, dottern Caroline Berg.
Därmed har den femte generationen tagit vid i familjeföretaget som har gjort en resa från rederi- och industrinäringen till att i dag i huvudsak ägna sig åt detalj- och dagligvaruhandel med varumärken som Åhléns, Hemköp, Willys, Martin & Servera och Mekonomen.
Förra ledarskiftet – i början av 80-talet – skedde hastigt. Antonia Ax:son Johnsons pappa hade drabbats av en stroke och hennes liv tog en ny riktning.

Från råvaror till till handel med tjänster

Under sina första tio år som styrelseordförande kom hon att söka en djupare mening med företagandet.
När hon 1988 fattade det stora beslutet om att förvärva Saba Gruppen, med bland andra Åhléns, Dagab och Hemköp, och skiftade fokus från råvaror till handel och tjänster blev det öppningen hon hade sökt för att också få in en annan dimension i företagandet.
– Jag började reflektera över hur vi påverkar människors vardag. Det blev en aha-upplevelse för mig när jag förstod att vi möter 1,5 miljoner kunder i våra butiker varje dag. Vi griper mycket påtagligt in i människors liv. Det ansvaret måste vi ta på allvar, säger Antonia Ax:son Johnson.

Det goda företagandet

1990 instiftade hon begreppet Det goda företagandet. Kvalitet, miljö och hälsa skulle bli en naturlig del av verksamheten.

”Vi är fullständigt övertygade om att samhällsnytta och affärsnytta går hand i hand.”

– Jag tror på att företagen är den största förändringskraften i samhället, konstaterar hon.
Det är ingen tvekan om att hon har överfört värderingarna till sin dotter Caroline Berg.
– Mamma uppmuntrade mig och mina syskon att gå ut i livet och hitta vår passion, att göra det vi tror på och att göra det bra. I dag är tre av oss fyra barn engagerade i familjeföretaget, säger Caroline Berg.
De senaste tio åren har hon arbetat heltid i Axel Johnson AB, varav åtta år i koncernledningen. Första uppdraget är talande: Hon tog reda på hur djupt värdegrunden och tanken om Det goda företaget hade trängt in i koncernens olika delar.
Det hon märkte när hon gjorde djupintervjuer var att värderingarna var avgörande för att många hade sökt sig till företaget och att de stannade kvar. Men hon upptäckte också en annan sak: att det fanns för få kvinnor och för få medarbetare med utländsk bakgrund i ledande befattningar.

Axelerate – jämn könsfördelning och fler ledare med internationell bakgrund

Caroline tog i november 2013 initiativet till Axelerate, ett program som ledde fram till tydliga mål: År 2020 ska könsfördelningen bland ledarna vara jämn och minst 20 procent av ledarna ska ha internationell bakgrund.
– Nyckeln är att jobba lösningsfokuserat, att inte arbeta endast med problemställningarna. Vi är helt övertygade om att våra chefer och ledare behöver spegla våra kunder. Då kommer vi att kunna fatta ännu bättre affärsbeslut, bli bättre på att utveckla våra kunderbjudanden och bli mer framgångsrika i försäljning och lönsamhet. Det är så självklart att vi måste rekrytera ur hundra procent av den talang och kompetens som finns, säger Caroline Berg.
– Problemet är att vi gärna rekryterar likasinnade. Det är en del i hur vi människor fungerar, säger Caroline Berg och fortsätter:

”Det är så självklart att vi måste rekrytera ur hundra procent av den talang och kompetens som finns, säger Caroline Berg.”

– För det första är det viktigt att prata om mångfald och vad den genererar för värden. Vilka styrkor ger det att rekrytera personer som bidrar med nya perspektiv och andra kompetenser? Jag önskar att vi inte behövde mäta mångfald, men det måste vi göra hela tiden, annars kommer det att lunka på i den här takten och den är för långsam.
En stor – och ytterst aktuell – utmaning är att ta vara på all den kraft som finns hos de människor som nu kommer till Sverige från andra länder.
Caroline Berg har i en intervju förklarat att hon blir alldeles ”skogstokig” av det faktum att det i snitt tar mer än sju år för en utländsk person med akademisk utbildning att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.
– Vi kan inte fortsätta att ha det så. Vi måste ta till vara all kompetens. Vi ska vara inkluderande, inte exkluderande. Därför har vi inlett ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen för att få till egna snabbspår, säger Caroline Berg.

Axel Johnson AB

En av Nordens ledande handelskoncerner som bygger och utvecklar verksamheter inom handel och tjänster på den europeiska marknaden med tyngdpunkt i Norden. Axel Johnson-koncernen ingår som en av fyra fristående koncerner i Axel Johnson Gruppen tillsammans med fastighetsbolaget AxFast, amerikanska Axel Johnson Inc. och förvaltningsbolaget AltoCumulus.
Bolag: Axel Johnson International, Axstores, Martin & Servera, Novax samt delägda börsnoterade Axfood och Mekonomen Group.
Omsättning 2014: 72 miljarder kronor.
Antal anställda: 20 000.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se