Samhall Lyssna på innehållet

Lena Olving: "Man kan inte bara vara snäll"

En bra ledare är en person som lyckas med konsten att motivera och entusiasmera samtidigt som han eller hon har resultat i fokus. Det menar Lena Olving, en av svenskt näringslivs mäktigaste kvinnor.

Lena Olving
Ålder: 55 år.
Familj: Make Björn, två barn, Emila och Adam.
Yrke: Deputy CEO & Chief Operating Officer, Saab AB.
Motto: ”Have fun”.
Hobby: Läsa böcker, spela golf, åka motorcykel.
Dold talang: Jag kan busvissla!

Lena Olving är allt annat än maktlysten, men hon utövar gärna det inflytande positionen som vice vd och operativ chef för försvars- och säkerhetskoncernen Saab ger henne. Hon fick en rejäl dos av både makt och inflytande till frukostkaffet i mars för två år sedan då Veckans Affärer korade henne till svenskt näringslivs mäktigaste kvinna.
– Det är lite lustigt att vakna upp en morgon och inse att man plötsligt blivit jättemäktig. Det fungerar ju inte riktigt så i ens egen värld. Det är ungefär som med sångtävlingar, det går liksom inte att mäta. Jag har en väldigt tudelad inställning till det där. Å ena sidan inser man att man är någon sorts förebild för andra kvinnor och det kan man göra någonting av, samtidigt är det lätt deprimerande att vi fortfarande behöver ha den sortens lista för att synliggöra kvinnlig kompetens inom näringslivet.
Samtidigt är det någon sorts kvitto på att det du gör är bra, och att du når ut till människor. Vad skulle du säga kännetecknar en bra ledare?
– Det är en person som i kombination med att entusiasmera och motivera människor samtidigt lyckas driva resultat. Man kan inte bara vara snäll och hygglig som ledare, utan man måste kombinera den mjuka sidan med resultatdrift.
Hur har du burit dig åt för att nå dit?
– Mitt trick är att jag har en egen definition av konsensus som jag gärna talar om för folk: Jag tycker att det både är en rättighet och skyldighet att medarbetare ska uttrycka en åsikt, men det är min skyldighet att se till att det blir ett beslut. Det gäller att vara inlyssnande och ta vara på allas kompetens, och när man gjort det ha modet att fatta ett beslut.
Det låter som en självklarhet, så vad är det många företagsledare uppenbarligen inte ser, men som du kommit till insikt om?
– Grunden i hur jag ser på det här är att jag tycker att olikhet är bra, men om utgångspunkten är att olikhet är en fara kommer man inte åt det. Har man en tillräckligt stor olikhet i en grupp så skjuts den utanför sin komfortzon, och då går en dynamik i gång som gör att gruppen vågar ta nya och spännande beslut som de inte har vågat ta tidigare. Det handlar om att som ledare våga testa och sätta samman grupper och ge dem förtroende, och det gäller inte bara kön utan allting: ålder, etnisk bakgrund, internationell erfarenhet, funktionsnedsättning. Det låter som en klyscha, men det är det inte, det funkar och är sant.
Vad gör du i ditt dagliga ledarskap på Saab för att främja denna dynamik?
– Jag gör som jag alltid har gjort. Exempelvis uppmuntrar och säkerställer jag att vi har kvinnliga sökande till utlysta tjänster. En annan sak som jag själv upplevt är att kvinnor inte vågar kliva fram och tala om att de vill göra saker, så jag jobbar mycket med att få kvinnokollektivet att i vissa avseenden bete sig mer som män, bli duktigare på att sälja in sig själva och tala om vad de faktiskt vill, och sedan våga göra det.
Vad är problemet?
– Jag har hört många kvinnor säga att de inte kan ta ett jobb för att de har små barn på dagis och därför exempelvis inte kan åka på tjänsteresa med kort varsel, men så fungerar inte näringslivet längre. I dag finns en stor andel män som inte heller kan jobba dygnet runt och resa hit och dit på kort varsel. Det är väldigt mycket en planeringsfråga. Jag håller många föredrag internt, jag coachar många kvinnor och äter lunch med väldigt många kvinnor för att få dem att kliva fram. Jag är emot kvotering, det har jag alltid varit, för det tror jag är att göra kvinnorna en björntjänst. Däremot måste ledare lära sig se och identifiera kvinnlig kompetens.
Finns det någon särskild kompetens som personer med funktionsnedsättning, arbetsskador eller liknande tillför på en arbetsplats, tycker du?
– Jag var vd på ett av Samhalls dotterbolag för 20 år sedan, och jag hävdar fortfarande att Samhalls medarbetare är våra vardagshjältar. Många gånger mot alla odds har de lyckats ta sig tillbaka på arbetsmarknaden och skapat sig ett förhållandevis normalt liv. Deras perspektiv på vad som är möjligt och omöjligt skiljer sig från de flesta andras. Dessa personer kan lära oss en massa saker, inte minst ödmjukhet inför allas olika bakgrund och olika upplevelser. Det går inte att bara dra alla över en kam, och det har jag med mig från min Samhalltid.
Hur är det med mångfalden i styrelserummen, lyser funktionsnedsatta med sin frånvaro där?
– Ja, på samma sätt som kvinnor inte är synliga tar man sällan vara på funktionsnedsatta personers fulla kompetens. Veckans Affärer har ändå lyft fram frågan i massmedia, bland annat genom att göra sin lista över Svenskt näringslivs mäktigaste kvinnor. Det finns till exempel massor av människor med invandrarbakgrund vars kompetens vi inte ser, och massor av funktionsnedsatta vars kompetens vi inte ser. Vad är det som gör att vi inte gör det? Vad är det som gör att dessa människor inte finns på något vis? Jag har ingen universallösning på problemet, men jag tror att man måste gå tillbaka till sig själv och fundera över hur man ser på sina medmänniskor. Jämställdhetsfrågan måste debatteras, och premieras. Man kanske borde instifta ett pris för det med?
Text: Albin Wiberg  |  Foto: Simon Paulin

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se