Samhall Lyssna på innehållet

Känsla och förnuft

5 000. Så många arbetsgivare har hittills nappat på den brittiska regeringens initiativ. Remploy går i täten för att fler företag ska upptäcka vinsterna med mångfald i medarbetarskaran.

I LIKHET MED Samhall startade Remploy med produktion i egna fabriker. Där skapade de arbetstillfällen åt personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Efterhand ändrades fokus till tjänster och numera arbetar de enbart som rekryteringspartner åt andra företag. De hade länge statlig finansiering, vilket upphörde för ett par år sedan. Numera har de uppdragsgivare från såväl statlig som privat sektor och arbetar aktivt med den brittiska regeringens satsning Disability Confident.
— Syftet med satsningen är att uppmuntra fler arbetsgivare att anställa personer med funktionsnedsättning. Det finns ingen lagstiftning som tvingar företag i Storbritannien till detta. Därför försöker vi tala till både känsla och förnuft för att få fler att anmäla sig till initiativet, som alltså är helt frivilligt, säger Gareth Parry, vd för Remploy.
Han är i Stockholm för att medverka på den internationella konferensen Lead the Way, som detta år arrangeras av Samhall. Gareth Parry är en av talarna under konferensen och han berättar om just Disability Confident.

Våra medarbetare väljer att stanna hos oss. Det gör att vi kan undvika en hel del kostsam rekrytering.

SATSNINGEN ÄR FRAMGÅNGSRIK och har lyckats få över 5 000 brittiska arbetsgivare att ansluta sig. Företagen klassificeras i tre kategorier utifrån sitt engagemang i frågan: Committed, Confident respektive Leader. Remploy var en av de första organisationer som fick Leaderstatus, det vill säga den högsta nivån.
— Det innebär bland annat att vi kan visa upp bästa praxis. Dessutom åtar vi oss att inspirera andra företag att gå med i initiativet och på sikt utvecklas genom de olika nivåerna.
Remploy arbetar också inom ramarna för Disability Confident med att stödja företag i rekryteringarna av personer med funktionsnedsättningar. De håller även kostnadsfria webbinarier och har skapat guider för hur en arbetsplats kan justeras för att anställningarna ska fungera på sikt.
— Det är viktigt att sysselsättningen kan bli en form av karriärväg för de här personerna. Det är något som vi är angelägna om i de rekryteringar som vi ansvarar för. Vi följer alltid upp de som har fått jobb genom oss för att försäkra oss om att det inte blir en för kort anställning, på ett par månader eller så.

OM REMPLOY
Startades i mitten av 1940-talet som en statlig satsning på sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Under en lång period skedde det i form av egna fabriker. Under 2000-talet har de stängt alla fabriker och arbetar nu enbart med rekryteringsuppdrag. Det senaste decenniet har de förmedlat anställningar till omkring 130 000 personer med funktionsnedsättning.
Remploy var länge statligt finansierat men ägs sedan våren 2015 av det amerikanska hälsotjänsteföretaget Maximus och de egna medarbetarna.
En av tre medarbetare i Remploy har någon funktionsnedsättning.
www.remploy.co.uk

NÅGRA AV MEDARBETARNA på Remploy har utsetts till ”ambassadörer” och bidrar till Disability Confident genom att berätta om sina erfarenheter i olika sammanhang.
— Det är ett mycket framgångsrikt sätt att få fler att förstå värdet av detta. Våra medarbetare kommer med sina egna, verkliga berättelser och kan verkligen förmedla vad möjligheten till en anställning har betytt för dem.
Men en viktig del av regeringens satsning är att belysa värdet för arbetsgivarna själva.
— Det är många som har lätt att ta till sig betydelsen för varumärket med att vara en inkluderande arbetsgivare som har en mångfaldsstrategi i sin rekrytering. Allt fler vill visa att de gör ”det rätta”, både globalt och lokalt, säger Gareth Parry.
Det är därmed ett traditionellt CSR-arbete med syfte att öka den sociala hållbarheten i samhället. Samtidigt ökar medvetenheten om de mer renodlade affärsmässiga aspekterna, menar han.
— Vi märker till exempel själva att vi har ovanligt långa anställningar. Våra medarbetare väljer att stanna hos oss. Det gör att vi kan undvika en hel del kostsam rekrytering. Dessutom har vi låg sjukfrånvaro – mindre än tre procent – vilket bidrar till en stabilitet i verksamheten.
En annan aspekt av mångfald generellt är att det är ett sätt att representera sin målgrupp.
— För att kunna driva en framgångsrik verksamhet med en bred målgrupp gäller det att ha en bredd i medarbetarskaran.
Gareth Parry ser ljust på framtiden när det gäller att skapa meningsfull sysselsättning för personer med funktionsnedsättningar.
— Det går åt rätt håll. Arbetsgivare över hela världen blir hela tiden alltmer upplysta när det gäller betydelsen av CSR och mångfaldsarbete.
UTVECKLINGEN INOM DIGITAL teknik bidrar också till nya möjligheter för personer med funktionsnedsättningar i jobbsammanhang, menar han.
— Bristande datorkunskaper har varit ett hinder i vissa rekryteringssammanhang. Men nu använder i princip alla smarta telefoner och surfplattor för såväl e-handel som sociala medier. Då är steget inte längre så långt till att lära sig yrkesmässiga funktioner med digitala verktyg.
Samtidigt gäller det att inte blunda för att det finns ”en annan sida av myntet” med digitala innovationer i det här sammanhanget.
— Automatisering och robotisering gör att många traditionellt ”enkla” jobb kommer att skötas med teknik. Det här är en utveckling som kommer att accelerera, så vi måste tillsammans agera för att se till att det finns utrymme för personer med funktionsnedsättningar även på morgondagens arbetsmarknad, säger Gareth Parry.

SAMARBETAR MED MARKS & SPENCER
Den brittiska varuhuskedjan Marks & Spencer har anlitat Remploy för rekrytering av personer med funktionsnedsättning sedan 2011. Hittills har detta samarbete lett till att över 6 000 personer fått en karriärmöjlighet inom den stora detaljhandelskoncernen.
— Den viktigaste framgångsfaktorn är nog att det finns ett ömsesidigt förtroende. Det innebär bland annat att de litar på att vi kan ta fram de mest lämpade kandidaterna. Numera brukar de inte ens intervjua personerna som vi förmedlar, säger Gareth Parry.
Remploy gör inte enbart urvalet i rekryteringen, utan ser också till att förbereda de nya medarbetarna med ett tvåveckorsprogram. Där får de lära sig om kultur, etik och policyer på den kommande arbetsplatsen.
— Så redan när de kliver in genom dörren har de fått lära sig hur Marks & Spencers värld fungerar. Det är förstås väldigt värdefullt.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se